Monitoring UE

​Ustawa o wolności mediów powinna być dla czeskiej prezydencji priorytetem

Czechy powinny wykorzystać swoją prezydencję w Radzie UE, aby zawalczyć o prawidłowo funkcjonujący system medialny, który zadba o ochronę i wzmocnienie wartości i demokracji w UE.

by Eva Simon and Jascha Galaski

Komisja Europejska kończy prace nad wnioskiem dotyczącym europejskiej ustawy o wolności mediów (EMFA), aktu prawnego, który może lepiej ochronić i wzmocnić wolność mediów w Europie.

Ustawa może przeciwdziałać licznym zagrożeniom

Praga zapowiedziała, że potraktuje ustawę o wolności mediów jako priorytet swojej prezydencji w Radzie UE. Jednak opublikowane niedawno przez czeską prezydencję oświadczenie jest wymijające.

We protect your freedom of assembly. Stand with us! Donate

EMFA mogłaby zdecydowanie wzmocnić niezależność i pluralizm mediów, poprawić ochronę dziennikarzy i pracowników mediów oraz zadbać o ochronę i wolność wypowiedzi i informacji. Dlatego powinna stanowić najwyższy priorytet dla Rady UE.

EMFA przewiduje również możliwość zwalczania wielu zagrożeń, przed którymi stoją przedstawiciele mediów w UE. Naciski polityczne na media publiczne i prywatne, koncentracja mediów, brak przejrzystości w zakresie własności, niezależne organy regulacyjne mediów i stronniczy nadawcy publiczni w wielu państwach członkowskich UE, niewłaściwe wykorzystanie pomocy państwa i dotacji, stabilność finansowa i ochrona dziennikarzy to jedne z najbardziej palących problemów.

Co powinna uwzględniać ustawa

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) apeluje do Komisji Europejskiej o zaproponowanie silnej ustawy EMFA, która zajmie się tymi wyzwaniami i będzie chronić wartości, na których opiera się UE. W tym celu zalecamy:

  • EMFA powinna zapewnić przejrzystą, aktualną, publicznie dostępną europejską bazę danych zawierającą informacje o całym łańcuchu beneficjentów rzeczywistych w mediach.
  • UE powinna określić przepisy dotyczące koncentracji mediów i opracować zasady, które warunkują możliwość fuzji dla europejskiego rynku mediów.
  • EMFA powinna zająć się mechanizmem powoływania członków krajowych organów ds. mediów oraz dokonać przeglądu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
  • EMFA powinna jednoznacznie określić podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej oraz dotacji dla firm medialnych. Zasady te powinny obejmować bezstronność polityczną, przejrzystość finansowania, odpowiedzialność, kwalifikowalność i wykonalność projektu.
  • EMFA powinna zaproponować elastyczne rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych, aby zwiększyć dystrybucję treści i wygenerować dodatkowe źródła przychodów dla firm medialnych.
  • Ustanowić wielopoziomowy mechanizm egzekwowania nadrzędnych zasad wolności i pluralizmu mediów. Komisja powinna odgrywać rolę egzekucyjną wraz z niezależnym zarządem i europejską grupą regulatorów audiowizualnych usług medialnych (ERGA) oraz dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi.
  • UE powinna zapewnić właściwe wdrożenie zalecenia w sprawie ochrony dziennikarzy oraz dyrektywy w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości. Należy pilnie przyjąć nowe środki ochrony dziennikarzy przed SLAPP.
  • Należy również upewnić się, że EMFA nie stoi w sprzeczności z ustawą o usługach cyfrowych. W związku z tym zwolnienie z zasad dotyczące mediów nie powinno być przywracane za pośrednictwem EMFA.

Okazja, której nie można przegapić

EMFA mogłaby zmienić krajobraz medialny UE poprawiając dostęp Europejczyków do wysokiej jakości mediów oraz wzmacniając i wzbogacając europejskie środowisko medialne. Jednak może się to stać tylko jeśli ustawa będzie wyposażona w niezbędne narzędzia i zostanie potraktowana jako priorytet.

Teraz wszystkie oczy będą zwrócone na Komisję, która finalizuje swój projekt, oraz na Czechów, aby zobaczyć, czy rzeczywiście nowa prezydencja wdroży i nada priorytet tej tak potrzebnej ustawie.

Może Cię również zainteresować:

Raport Liberties Wolne media 2022 wskazuje na niepokojące pogarszanie się niezależności mediów w Europie

Jak UE może wykorzystać szansę nie do odrzucenia, aby chronić wolne media

Speechbag Podcast E03: The Legacy Of Daphne Caruana Galizia & What The EU Should Do To Protect Journalists, NGOs

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!