Privacy Policy

Polityka prywatności www.liberties.eu

(Obowiązek informowania zgodnie z RODO)

Spis treści

I. Nazwa i adres administratora

II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3. Usuwanie i okres przechowywania danych

III. Udostępnianie strony internetowej, udostępnianie informacji za pośrednictwem kanału RSS i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

3. Cel przetwarzania danych

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

5. Czas przechowywania danych

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

IV. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych / Cel przetwarzania danych / Podstawa prawna takiego przetwarzania

2. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

3. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

V. Wysyłka newslettera za pośrednictwem Mailchimp

1. Opis i zakres przetwarzania danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

3. Cel przetwarzania danych

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

5. Czas przechowywania

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

VI. Kampanie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

3. Cel przetwarzania danych

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

5. Czas przechowywania

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

VII. Darowizny

1. Opis i zakres przetwarzania danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

3. Cel przetwarzania danych

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

5. Czas przechowywania

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

VIII. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

3. Cel przetwarzania danych

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

5. Czas przechowywania

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

IX. Rekrutacja

1. Cel przetwarzania danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

3. Opis kategorii danych osobowych

4. Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione

5. Czas przechowywania

6. Konieczność podania danych

X. Zewnętrzni dostawcy usług

XI. Linki do mediów społecznościowych

XII. Narzędzia analityki internetowej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

3. Cel przetwarzania danych

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

5. Czas przechowywania

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

XIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo do informacji

2. Prawo do sprostowania

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

4. Prawo do usunięcia

5. Obowiązek powiadomienia

6. Prawo do przenoszenia danych

7. Prawo do sprzeciwu

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem danych, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych państw członkowskich, a także innymi przepisami prawa o ochronie danych, jest:

Civil Liberties Union for Europe e.V. (zwana dalej Liberties)
Prinzenstrasse 103
10969 Berlin, Niemcy
Reprezentowana przez Balázs Dénes
Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-mail: info(at) liberties . eu
Strona internetowa: www.liberties.eu/pl

II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zwykle przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie za ich zgodą lub jeśli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy. Wyjątek stanowią te przypadki, w których z przyczyn praktycznych nie można uzyskać uprzedniej zgody i gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia środków podejmowanych przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza organizacja, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej organizacji lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec pierwszego z wymienionych celów, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie i okres przechowywania danych

Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega podmiot odpowiedzialny.

Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany w wyżej wymienionych standardach, chyba że konieczne jest dalsze przechowywanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

III. Udostępnianie strony internetowej, udostępnianie informacji za pośrednictwem kanału RSS i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika.

Zbierane są następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina dostępu
 • Różnica stref czasowych w stosunku do GMT
 • Zawartość strony internetowej
 • Status dostępu (status HTTP)
 • Ilość przesyłanych danych
 • Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny
 • Język i wersja przeglądarki internetowej

Dzieje się tak zarówno w przypadku bezpośredniego dostępu do naszej strony, jak i podczas przeglądania zawartości naszej strony za pośrednictwem kanału RSS.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu.

Dane te nie są przechowywane w połączeniu z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych częściowo pozwala na realizację naszego uzasadnionego interesu, a częściowo jest wymagane przez prawo (patrz punkt 5, akapit Dostawca). Dostarczenie danych jest konieczne. Jedyną formą sprzeciwu jest rezygnacja z odwiedzin naszej strony internetowej.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Aby było to możliwe, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

To samo dotyczy dostępu do treści strony internetowej za pośrednictwem kanału RSS.

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane służą również do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Na co dzień używamy plików dziennika, aby określić całkowitą liczbę osób odwiedzających naszą stronę internetową. Na tej podstawie nie można wydedukować informacji o poszczególnych odwiedzających. Określamy całkowitą liczbę osób odwiedzających naszą stronę, aby porównać ją z liczbą użytkowników, którzy wyrazili zgodę na śledzenie ich aktywności.

W tym kontekście nie przeprowadzamy analizy danych do celów marketingowych.

Powyższe cele mieszczą się także w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów wymagających przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeśli uzyskaliśmy na to zgodę.

Nie dotyczy to zaangażowania dostawców usług odpowiedzialnych np. za hosting strony internetowej, których starannie wybraliśmy pod kątem ochrony danych i wobec których podjęliśmy wszelkie środki wymagane przez przepisy o ochronie danych w celu zgodnego z prawem przetwarzania danych.

Korzystamy z usług dostawców hostingowych, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Platformy, z których usług korzystamy to: Heroku, AWS.

Heroku

Używamy serwera Heroku do hostowania naszej strony internetowej (strona internetowa: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) jest spółką zależną od Salesforce.com, Inc. lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone).

Salesforce.com, Inc. jest certyfikowana zgodnie z Umową o Ochronie Prywatności “Privacy Shield”, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

Polityka prywatności Heroku jest dostępna pod adresem:

https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Firma CloudFront Amazon Web Services (AWS, strona internetowa: https://aws.amazon.com/) dostarcza nam usługi CDN (sieć dostarczania treści). Korzystamy z Amazon Cloudfront w celu zwiększenia niezawodności naszych usług online, zapewnienia lepszej ochrony przed utratą danych i poprawy prędkości ładowania strony.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, Waszyngton 98109-5210) jest spółką zależną Amazon.com, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, Waszyngton).

Amazon Web Services Inc. jest certyfikowana zgodnie z Umową o Ochronie Prywatności “Privacy Shield”, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Politykę prywatności AWS można znaleźć tutaj:

https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Ze względu na integrację aktywnej zawartości od dostawców usług, takich jak Facebook i YouTube, twoje dane (w szczególności adres IP) zostaną również przekazane do państw trzecich, gdy treści te będą dostępne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w rozdziale na temat poszczególnych dostawców usług, X – Zewnętrzni dostawcy usług

5. Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej będzie to mieć miejsce po zakończeniu danej sesji. To samo dotyczy dostępu za pośrednictwem kanału RSS.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, anonimizacja danych przez dostawcę następuje po siedmiu dniach.

Zgodnie z § 113 b TKG (ustawy telekomunikacyjnej) tylko operator (telekomunikacyjny) jest zobowiązany do przechowywania adresu protokołu internetowego przypisanego subskrybentowi (unikalny identyfikator używany do połączenia z Internetem), jak również identyfikatora przypisanego użytkownikowi oraz daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu pod przypisanym adresem protokołu internetowego, z podaniem strefy czasowej, przez okres dziesięciu tygodni.

Dłuższy czas przechowywania może być możliwy w ramach ścigania wykroczeń administracyjno-karnych.

6. Sprzeciw i możliwość usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz ich przechowywanie w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu, z wyjątkiem wspomnianej wcześniej rezygnacji z odwiedzin naszej strony internetowej.

IV. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych / Cel przetwarzania danych / Podstawa prawna takiego przetwarzania

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które mogą być przechowywane na dysku twardym komputera podczas odwiedzania stron internetowych. Te pliki cookie zazwyczaj zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który pozwala na jednoznaczną identyfikację przeglądarki, gdy strona jest przywracana lub po przejściu na następną stronę.

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają identyfikacji przeglądarki internetowej, nawet po otwarciu nowej strony.

W wykorzystywanych przez nas plikach cookie przechowywane są następujące dane:

- Zapamiętywanie wartości dotyczących podstawowych i sesyjnych plików cookie jest akceptowane ze względu na wygodniejszą nawigację („Niezbędne”) (Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Statystyczne pliki cookie („Wydajność”)

Statystyczne pliki cookie pozwalają Liberties zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z witryną, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. (Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f).)

- Status darowizny i preferencje językowe („Preferencje”)

Kiedy decydujesz się na przekazanie darowizny, w procesie towarzyszy ci nasza strona internetowa. Jest to konieczne dla prawidłowego przebiegu procesu przekazywania darowizny. Inne pliki cookie pozwalają nam dostosować się do preferencji językowych użytkownika. (Podstawą prawną plików cookie odpowiedzialnych za funkcję darowizny jest zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku plików cookie odpowiedzialnych za preferencje językowe jest to udzielenie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

- Zapamiętywanie wartości dotyczących akceptowanych plików cookie stron trzecich („Preferencje funkcjonalne”)

Dopiero po zaakceptowaniu plików cookie stron trzecich, treści od dostawców zewnętrznych, takich jak filmy serwisu YouTube, zostaną aktywnie zintegrowane ze stroną (podstawa prawna: udzielenie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).) Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w rozdziale na temat poszczególnych dostawców usług, X – Zewnętrzni dostawcy usług

Po wejściu na naszą stronę internetową, za pomocą baneru informacyjnego, użytkownicy są informowani o wykorzystywaniu plików cookie i, w razie potrzeby, proszeni o wyrażenie zgody na ich stosowanie. Odsyłamy również do deklaracji o ochronie danych. W tym scenariuszu użytkownik jest również powiadamiany, że może zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

W każdej bieżącej przeglądarce można usunąć pojedyncze lub wszystkie pliki cookie albo zezwolić lub zabronić wykorzystywania plików cookie w poszczególnych przypadkach. Funkcja pomocy większości przeglądarek internetowych pozwoli ci dowiedzieć się, jak dokonać powyższych ustawień.

2. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeśli uzyskaliśmy na to zgodę.

Nie dotyczy to integracji dostawców usług, którzy prowadzą hosting naszej strony internetowej i hosting narzędzi analityki internetowej (patrz pkt. III – Udostępnianie strony internetowej i XII – Narzędzia analityki internetowej). Nie przeprowadzamy dalszego przetwarzania danych w ramach udostępniania naszej strony internetowej poza Unią Europejską (z wyjątkiem zintegrowanych dostawców usług, patrz pkt. X – Zewnętrzni dostawcy usług).

3. Czas przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie. Może to też być robione automatycznie, na przykład za każdym razem, gdy zamykana jest przeglądarka. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, preferencje dotyczące naszej strony również zostaną usunięte (np. informacja, czy wyraziłeś zgodę na wykorzystanie plików cookie stron trzecich).

V. Wysyłka newslettera za pośrednictwem Mailchimp

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Regularnie wysyłamy newsletter do naszych subskrybentów.

W ramach dystrybucji newslettera przetwarzane są następujące dane subskrybentów:

Podczas konfigurowania subskrypcji newslettera prosimy o imię i nazwisko (na potrzeby kontaktu osobistego) oraz adres e-mail subskrybenta. Wymagany jest również kraj pochodzenia subskrybenta, żebyśmy mogli wysyłać newsletter w odpowiednim języku (nie wszystkie treści newslettera są zawsze wysyłane w języku narodowym subskrybenta).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z Twoją zgodą na otrzymywanie newslettera. W każdej chwili użytkownik może odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji znajdującej się na końcu każdego newslettera. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

3. Cel przetwarzania danych

W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera do naszych subskrybentów korzystamy z usług naszego dostawcy newslettera.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera korzystamy z usług Mailchimp. Ponieważ firma obsługująca Mailchimp i jej infrastrukturę IT znajduje się w Stanach Zjednoczonych, dane są przekazywane stronom trzecim w państwach trzecich niezapewniających należytej ochrony danych osobowych. Dlatego podczas przesyłania danych do Mailchimp wymagane są dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku MailChimp jest to realizowane dzięki Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

Rocket Science Group LLC, która obsługuje Mailchimp, posiada certyfikat Tarczy Prywatności. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Oznacza to, że Mailchimp spełnia warunki wstępne w zakresie przetwarzania danych osobowych subskrybentów naszego newslettera zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Tutaj (https://mailchimp.com/legal/) znajdziesz wszystkie informacje (takie jak ogólne i szczególne warunki określone przez Mailchimp), tutaj (https://mailchimp.com/legal/privacy/) możesz znaleźć konkretne informacje na temat ich polityki prywatności.

5. Czas przechowywania

Twoje dane pozostaną w naszej bazie tak długo, jak będziesz chciał otrzymywać nasz newsletter. W przypadku odwołania zgody na wysyłkę newslettera zaprzestaniemy wysyłki, a następnie dane zostaną usunięte z naszej listy mailingowej newslettera.

6. Sprzeciw i możliwość usunięcia

Możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji na końcu newslettera. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

VI. Kampanie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Regularnie przeprowadzamy kampanie. Na naszych stronach internetowych oferujemy możliwość udziału w naszych kampaniach tym, którzy są zainteresowani.

W ramach organizacji uczestnictwa w kampanii przetwarzane są następujące dane dotyczące uczestników naszych kampanii:

Po dołączeniu do kampanii prosimy o podanie imienia i nazwiska (na potrzeby kontaktu osobistego), adresu e-mail i kraju pochodzenia. W niektórych przypadkach oferujemy możliwość otrzymywania wiadomości z aktualnymi informacjami o postępach kampanii. Prosimy o podanie kraju pochodzenia subskrybenta, aby w razie potrzeby wysyłać informacje na temat kampanii w odpowiednim języku (nie wszystkie treści wiadomości są zawsze wysyłane w języku narodowym użytkownika).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście narzędzia kampanii jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z Twoją zgodą na udział w danej kampanii. W każdej chwili użytkownik może odwołać zgodę na uczestnictwo w kampanii. W tym celu wystarczy skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji na końcu wiadomości e-mail informującej o postępach kampanii. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystając z narzędzia kampanii (narzędzie petycji, narzędzie e-maila, narzędzie informacyjne kampanii), umożliwiamy zainteresowanym stronom udział w naszych kampaniach i, na prośbę użytkownika, informujemy uczestników kampanii o jej postępach za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Do wysyłania informacji na temat postępów naszych kampanii korzystamy z usług Mailchimp. Ponieważ firma obsługująca Mailchimp i jej infrastrukturę IT znajduje się w Stanach Zjednoczonych, dane są przekazywane stronom trzecim w państwach trzecich niezapewniających należytej ochrony danych osobowych. Dlatego podczas przesyłania danych do Mailchimp wymagane są dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku MailChimp jest to realizowane dzięki Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

Rocket Science Group LLC, która obsługuje Mailchimp, posiada certyfikat Tarczy Prywatności. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Oznacza to, że Mailchimp spełnia warunki wstępne w zakresie przetwarzania danych osobowych subskrybentów naszego newslettera zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Tutaj (https://mailchimp.com/legal/) znajdziesz wszystkie informacje (takie jak ogólne i szczególne warunki określone przez Mailchimp), tutaj (https://mailchimp.com/legal/privacy/) możesz znaleźć konkretne informacje na temat ich polityki prywatności.

5. Czas przechowywania

Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie danych tak długo, jak długo będziesz chciał uczestniczyć w odpowiedniej kampanii. Jeśli cofniesz swoją zgodę, informacje o kampanii nie będą już do Ciebie wysyłane, a twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy danych. Jeśli bierzesz udział w kampanii, ale nie subskrybujesz wiadomości e-mail z informacją o postępach kampanii, twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu kampanii.

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz cofnąć zgodę na udział w kampanii w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji na końcu wiadomości e-mail informującej o postępach kampanii. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

VII. Darowizny

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość jednorazowego lub cyklicznego przekazywania darowizny. Wystarczy kliknąć przycisk darowizny widoczny na naszej stronie.

Kliknięcie tego przycisku spowoduje przejście na stronę darowizny, gdzie zostaniesz poproszony o zaakceptowanie plików cookie (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej). Wówczas zostaną ustawione dwa pliki cookie, jeden od dostawcy usług płatniczych Stripe i jeden od dostawcy usług płatniczych PayPal.

W zależności od wybranego dostawcy usług płatniczych zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę PayPal (po kliknięciu opcji Przekaż darowiznę za pomocą PayPal), gdzie możesz wprowadzić płatność i potwierdzić ją logując się do PayPal lub jeśli kliknąłeś „DALEJ” i chcesz zapłacić przy użyciu Stripe, zostaniesz poproszony o dodatkowe informacje (kwota darowizny, cykl, nazwisko, adres e-mail, numer karty). Dane dotyczące płatności wysyłamy tylko do Stripe bez dalszego przetwarzania danych.

Liberties nie widzi danych Twojego banku ani karty kredytowej w ramach żadnej z metod płatności; są one przetwarzane tylko przez dostawcę usług płatniczych. Tutaj (https://stripe.com/de/privacy) można znaleźć deklarację ochrony danych Stripe i inne warunki użytkowania (w zależności od ustawień języka przeglądarki może być dostępne tłumaczenie). Politykę prywatności PayPal można znaleźć na stronie (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full) a warunki użytkowania dostępne są na stronie (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wpłatą darowizn jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Darowizny pomagają nam współfinansować naszą pracę. W tym celu musimy przetwarzać dane darczyńców wymienione powyżej.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Obaj dostawcy usług płatniczych znajdują się w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że dane są przekazywane stronom trzecim w państwach trzecich niezapewniających należytej ochrony danych osobowych. Dlatego podczas przesyłania danych do tych dostawców usług płatniczych wymagane są dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku Stripe jest to realizowane dzięki tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, Kalifornia 94103, posiada certyfikat Tarczy Prywatności. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). Oznacza to, że Stripe spełnia warunki przetwarzania danych osobowych naszych darczyńców zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

PayPal Inc. stosuje się do wiążących reguł korporacyjnych dotyczących ochrony danych (patrz https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr i https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018/02/bcr-paypal.html).

Oznacza to, że spełnione są niezbędne warunki, aby PayPal mógł przetwarzać dane osobowe naszych darczyńców zgodnie z przepisami o ochronie danych.

5. Czas przechowywania

Twoje dane będą przechowywane w naszej dokumentacji finansowej tak długo, jak będziemy zobowiązani do prowadzenia naszej księgowości zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi dotyczącymi stowarzyszeń. W szczególności §§ 140 i nast. niemieckiego kodeksu podatkowego zobowiązuje nas do przechowywania tych danych przez 6 do 10 lat.

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz odwołać swoją zgodę na przekazywanie darowizny (przynajmniej w przypadku cyklicznych darowizn) w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem Stripe lub PayPal. Cofnięcie zgody ma wpływ na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności, dopiero po upływie ustawowo przewidzianych okresów przechowywania. Żeby dowiedzieć się więcej skorzystaj z informacji podanych przez Stripe i PayPal w kontekście darowizn. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

VIII. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możesz użyć wskazanego adresu e-mail, aby się z nami skontaktować. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane za pomocą wiadomości e-mail będą przechowywane. To samo dotyczy wiadomości przesyłanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z użytkownikiem.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych pocztą elektroniczną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ale może służyć do zawarcia umowy z wyżej wymienionych powodów.

3. Cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej obejmuje to również konieczny, prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych. To samo dotyczy korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

Nie dotyczy to usługodawcy, który zapewnia hosting poczty e-mail. Poza tym żadne dane nie są przetwarzane poza Unią Europejską.

5. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną ma to miejsce po zakończeniu danej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowa zakończyła się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Dalsze okresy przechowywania mogą wynikać z niemieckiego kodeksu podatkowego lub kodeksu handlowego (§ 195 BGB, 3-letni regularny okres przedawnienia).

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili użytkownik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy nowa wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomość e-mail.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte, chyba że legalne okresy przechowywania są z tym sprzeczne. To samo dotyczy korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

IX. Rekrutacja

1. Cel przetwarzania danych

 • Zarządzanie adresami i korespondencją elektroniczną
 • Proces składania wniosków
 • Zwrot kosztów podróży związanych z przybyciem aplikanta
 • Dane, które mogą być wykorzystane podczas rekrutacji lub w celu dochodzenia potencjalnych roszczeń prawnych lub obrony przed nimi (np. roszczeń na podstawie niemieckiej Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu)
 • W przypadku rekrutacji na potrzeby przeniesienia do akt osobowych
 • Zarządzanie prawami do ochrony danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Re 1: Zarządzanie i przetwarzanie danych dotyczących adresu jest częścią procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania stosunku pracy z Tobą jako osobą zainteresowaną, dlatego przetwarzamy Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z § 26 ust. 1 zdanie 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Re 2: Ponieważ przetwarzanie danych jest konieczne do nawiązania stosunku pracy z Tobą jako osobą, której dane dotyczą, przetwarzamy Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w połączeniu z

§ 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG.

Re 3: Zgodnie z § 670 BDSG aplikanci są prawnie uprawnieni do zwrotu niezbędnych kosztów związanych z przybyciem na rozmowę, jeśli nie ustalono, które koszty podróży na rozmowę zostaną pokryte przez pracodawcę. Ponieważ przetwarzanie danych jest konieczne do przeprowadzenia rozmowy, a tym samym do ustanowienia stosunku pracy z Tobą jako osobą zainteresowaną, przetwarzamy Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG.

Re 4: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, które otrzymaliśmy do celów realizacji procesu rekrutacyjnego, w celu dochodzenia potencjalnych roszczeń prawnych lub obrony przed nimi (np. Jeśli Liberties byłaby narażona na roszczenia na podstawie Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Liberties ma uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych z wyżej wymienionych powodów.

Re 5: Dane zostaną przeniesione do akt osobowych potencjalnego pracownika po zakończeniu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG.

Re 6: Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa do ochrony danych, o którym mowa w rozdziale III (art. 12–22) RODO, do którego Liberties musi się stosować jako strona odpowiedzialna w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Opis kategorii danych osobowych

Re 1: Dane kontaktowe (nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, adres, typ kontaktu, numer faksu), treść konwersacji.

Re 2: List motywacyjny, życiorys, zdjęcia, certyfikaty i inne zaświadczenia o kwalifikacjach, a także inne dane, które zostały przesłane dobrowolnie w ramach procesu rekrutacyjnego.

Re 3: Dane dotyczące podróży (np. przyjazd i wyjazd, koszty podróży, fundusz podróżny), dane bankowe.

Re 4: Dane podstawowe, dane dotyczące komunikacji, dane potwierdzające zgodność procesu aplikacyjnego z prawem.

Re 5: Dane podstawowe, dane dotyczące komunikacji, list motywacyjny, życiorys, zdjęcie, certyfikaty i inne zaświadczenia o kwalifikacjach, a także inne dane, które zostały przesłane dobrowolnie w ramach procesu rekrutacyjnego.

Re 6: Oświadczenia o cofnięciu zgody, której nam udzieliłeś; oświadczenia o sprzeciwie, które możesz złożyć w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych; oświadczenia i informacje, które otrzymujemy od ciebie w związku z dochodzeniem swoich praw do ochrony danych określonych w rozdziale III (art. 12-22) RODO.

4. Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione

W ramach organizacji Liberties, dane otrzymają pracownicy, którzy muszą otrzymać dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (zarząd, dział techniczny, dział kadr), a także dostawcy usług telefonicznych wykorzystywanych do naszych działań oraz dostawcy usług IT, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy w celu zapewnienia ciągłej ochrony Twoich danych osobowych oraz, w razie potrzeby, władze, w przypadku ewentualnego dochodzenia karnego.

5. Czas przechowywania

Jeśli po zakończeniu procesu rekrutacyjnego nie zostaniesz zatrudniony przez Liberties, Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 6 miesięcy od momentu odrzucenia Twojego podania. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i zostaniesz zatrudniony przez Liberties, Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy przestanie obowiązywać cel przetwarzania danych, najpóźniej po rozwiązaniu stosunku pracy (ograniczenie przechowywania), chyba że ustawowe okresy przechowywania danych lub regulacje dotyczące przedawnienia wykluczają ich usunięcie.

6. Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo ani umowę. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli nie chcesz udostępniać swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wziąć Cię pod uwagę podczas rekrutacji do Liberties.

X. Zewnętrzni dostawcy usług

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług (np. w celu dołączenia filmów), którzy mają własne przepisy dotyczące ochrony danych.

Jeśli zezwolisz na pliki cookie stron trzecich na naszej stronie, zawartość stron zewnętrznych dostawców zostanie pobrana. Twoje dane nie zostaną wcześniej przekazane tym dostawcom usług.

Poniżej znajduje się lista zaangażowanych dostawców usług:

1. Flourish.studio - Interaktywne wykresy i tworzenie infografik

Na niektórych naszych podstronach wykorzystujemy osadzone interaktywne wykresy i infografiki do prezentacji danych i liczb w prostym i łatwym do zrozumienia formacie wizualnym bez konieczności opuszczania strony Liberties. Po otwarciu podstrony z osadzonym wykresem Flourish.studio, osadzony element iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) komunikuje się z serwerami https://flourish.studio i tym samym akceptujesz ich warunki użytkowania (https://flourish.studio/terms/). Dostawcą wykorzystywanej usługi jest brytyjska firma Kiln Enterprises Ltd, 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, Londyn EC1N 7RJ, Wielka Brytania. Jeśli element iframe jest załadowany, a wybrane ustawienie plików cookie na to pozwalają, dostawca usług wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych w „Flourish.studio” można znaleźć w deklaracji o ochronie danych dostawcy (https://flourish.studio/privacy/).

2. InterAct - Osadzone quizy i kwestionariusze

Na niektórych naszych podstronach wykorzystujemy osadzone quizy i kwestionariusze, aby zapewnić naszym użytkownikom dostęp do interaktywnego formatu, bez konieczności opuszczania strony Liberties. Gdy użytkownicy otwierają podstronę z osadzonym quizem InterAct, osadzony element iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), z którego korzystamy, komunikuje się z serwerami www.tryinteract.com i tym samym akceptujesz ich warunki użytkowania (https://www.tryinteract.com/terms). Dostawcą wykorzystywanej usługi jest The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St # 380-14013, San Francisco, CA 94115, USA. Jeśli element iframe jest załadowany, a wybrane ustawienie plików cookie na to pozwalają, dostawca usług wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych wewnątrz TryInterAct, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy (https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Osadzone galerie zdjęć

Na niektórych naszych podstronach udostępniamy narzędzie, które pozwala na wyświetlanie obrazów w formie samodzielnej galerii. Dostawcą tego narzędzia jest Flipsnack, spółka zależna Smartketer LLC, 156 2nd Street, San Francisco, CA 94105 USA. Możesz zapoznać się z warunkami użytkowania Flipsnack tutaj (https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html).

Jeśli odwiedzisz podstronę, na której za pomocą elementu iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) osadzone jest narzędzie Galeria Flipsnack, obrazy zostaną załadowane i wyświetlone z serwerów Flipsnack. Jeśli korzystasz z galerii, Flipsnack ustawia pliki cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie „Flipsnack” w deklaracji o ochronie danych dostawcy (https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Wbudowana przeglądarka plików PDF

Na niektórych podstronach zamieszczamy obszerne treści w formie plików PDF, które mogą być wyświetlane bezpośrednio na stronie internetowej za pomocą narzędzia, którego używamy, bez konieczności opuszczania strony liberties.eu.

Jeśli otworzysz jedną z naszych podstron, na których znajduje się to narzędzie, a zawartość zostanie wyświetlona w elemencie iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), zostanie ustanowione połączenie z dostawcą i zostaną zaakceptowane jego warunki użytkowania. Jeśli korzystasz z wbudowanej przeglądarki plików PDF, Isuu Inc ustawia pliki cookie w Twojej przeglądarce.

Dostawcą tego narzędzia jest Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Stany Zjednoczone. Ogólne warunki użytkowania można znaleźć tutaj (https://issuu.com/legal/terms).

Więcej informacji na temat ochrony danych w „Issuu” można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych (https://issuu.com/legal/privacy).

5. Wbudowany odtwarzacz wideo europa.eu - Theoplayer

Na niektórych podstronach udostępniamy zintegrowany odtwarzacz wideo udostępniany przez Unię Europejskią (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025), który pozwala oglądać wielojęzyczne transmisje na żywo i nagrania powiązane z UE bez konieczności opuszczania strony internetowej liberties.eu.

Jeśli otworzysz jedną z naszych podstron, na których zintegrowana jest ta przeglądarka wideo, a zawartość zostanie wyświetlona za pomocą elementu iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), połączenie z dostawcą zostanie nawiązane i jego polityka dotycząca plików cookie zostanie zaakceptowana (http://ec.europa.eu/info/cookies_en). Jeśli korzystasz z tej przeglądarki wideo, pliki cookie są ustawiane w Twojej przeglądarce.

Dostawcą zintegrowanego odtwarzacza wideo UE jest Theoplayer firmy THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Belgia.

Więcej informacji na temat ochrony danych w „Theoplayer” można znaleźć w deklaracji o ochronie danych dostawcy (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en).

6. Osadzone filmy z serwisu YouTube

Na niektórych podstronach zamieszczamy filmy z serwisu YouTube.

Jeśli otworzysz jedną z naszych podstron, na których osadzony jest film z serwisu YouTube, a treść zostanie wyświetlona w elemencie iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), zostanie ustanowione połączenie z dostawcą, z którym zostaną wymienione dane. Jeśli korzystasz z tej przeglądarki wideo, pliki cookie są ustawiane w Twojej przeglądarce.

Zwykle integrujemy filmy z serwisu YouTube za pomocą „youtube-nocookies”; starsze filmy mogą być nadal integrowane bezpośrednio przez serwis YouTube.

Dostawcą odtwarzacza YouTube jest YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, Kalifornia, USA, firma należąca do Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych na „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

7. Osadzone filmy z serwisu Facebook

Na niektórych podstronach zamieszczamy filmy z serwisu Facebook.

Gdy otworzysz jedną z naszych podstron, która zawiera wideo z serwisu Facebook, a zawartość zostanie wyświetlona za pomocą elementu iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), zostanie ustanowione połączenie z dostawcą i wymienione z nim dane. Jeśli korzystasz z tej przeglądarki wideo, pliki cookie są ustawiane w Twojej przeglądarce.

Dostawcą odtwarzacza wideo serwisu Facebook jest firma Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

Więcej informacji na temat prywatności portalu Facebook można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Osadzone filmy z serwisu Vimeo

Na niektórych podstronach zamieszczamy filmy wideo z serwisu Vimeo.

Jeśli otworzysz jedną z naszych podstron, która zawiera wideo Vimeo, a zawartość zostanie wyświetlona za pomocą elementu iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame), zostanie ustanowione połączenie z dostawcą i wymienione z nim dane. Jeśli korzystasz z tej przeglądarki wideo, pliki cookie są ustawiane w Twojej przeglądarce.

Dostawcą odtwarzacza wideo Vimeo jest Vimeo LCC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności Vimeo, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy (https://vimeo.com/privacy).

9. Osadzone filmy z serwisu Twitter

Na niektórych podstronach zamieszczamy filmy z serwisu Twitter.

Jeśli otworzysz jedną z naszych podstron, która zawiera wideo z serwisu Twitter, a treść zostanie wyświetlona za pomocą elementu iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), zostanie ustanowione połączenie z dostawcą i wymienione z nim dane. Jeśli korzystasz z tej przeglądarki wideo, pliki cookie są ustawiane w twojej przeglądarce.

Dostawcą odtwarzacza wideo serwisu Twitter jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych na platformie Twitter, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy (https://twitter.com/en/privacy).

10. Połączenie telefoniczne za pomocą narzędzia OpenMedia / NewMode

Na niektórych podstronach oferujemy możliwość kontaktu z przedstawicielem (np. w Parlamencie Europejskim). W tym celu korzystamy z narzędzia obsługiwanego przez OpenMind we współpracy z New / Mode.

Jeśli otworzysz jedną z naszych podstron, która zawiera narzędzie służące do wykonywania połączeń, a treść zostanie wyświetlona za pomocą elementu iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), zostanie nawiązane połączenie z dostawcą i wymienione z nim dane. Jeśli korzystasz z tego narzędzia, pliki cookie są ustawiane w Twojej przeglądarce.

Dostawcami narzędzia są OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box # 21674, Vancouver, BC, CANADA V5L 5G3 i New / Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, CANADA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w „OpenMedia” można znaleźć w deklaracji o ochronie danych dostawcy (https://openmedia.org/privacy-policy).

Więcej informacji na temat ochrony danych w „New / Mode” można znaleźć w deklaracji o ochronie danych dostawcy (https://www.newmode.net/privacy).

XI. Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość udostępniania witryn za pośrednictwem mediów społecznościowych. Używamy jednak linków udostępniania tylko w celu integracji strony z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, Twoje dane nie są przekazywane dostawcom mediów społecznościowych.

Dopiero po kliknięciu w odpowiedni link, zostaniesz przekierowany do strony mediów społecznościowych, gdzie Twoje dane zostaną odpowiednio przetworzone.

Zapewniamy funkcję udostępniania dla następujących mediów społecznościowych:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Zapewniamy również funkcję udostępniania poprzez e-mail i poprzez skopiowanie adresu URL odpowiedniej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej odsyłamy również do naszych profili w mediach społecznościowych, w szczególności naszego profilu na Facebooku, naszego konta na Twitterze i naszego kanału w serwisie YouTube.

Dzięki tym linkom Twoje dane będą przetwarzane przez media społecznościowe dopiero po kliknięciu w odpowiedni link, opuszczeniu naszej witryny i otwarciu odpowiedniej strony u dostawcy mediów społecznościowych.

XII. Narzędzia analityki internetowej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie w Internecie może być analizowane pod względem statystycznym. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i programów analityki internetowej. Na naszej stronie internetowej korzystamy z otwartego oprogramowania Matomo. Oprogramowanie jest ustawione tak, aby adresy IP nie były w pełni przechowywane. W ten sposób nie można przyporządkować skróconego adresu IP do komputera uzyskującego dostęp.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z analizą statystyczną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Statystyki pomagają nam zoptymalizować naszą pracę, np. w celu ciągłego ulepszania naszej strony internetowej i poprawy przyjazności dla użytkownika.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Oprogramowanie Matomo działa wyłącznie na kontrolowanym przez nas serwerze. Korzystamy z usług hostingowych Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Monachium, strona internetowa: www.contabo.de).

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Contabo.

5. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte po 5 latach, tj. gdy tylko nie będą już potrzebne w naszej dokumentacji.

6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Matomo używa plików cookie. Już zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Oferujemy również naszym użytkownikom opcję rezygnacji z procesu analitycznego na naszej stronie internetowej. Ta opcja jest dostępna tutaj: Ustawienia plików cookie.

Informacje dotyczące ustawień prywatności oprogramowania Matomo można znaleźć tutaj: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą, zgodnie z RODO, i masz następujące prawa względem administratora:

1. Prawo do informacji

Możesz w dowolnym momencie, zgodnie z wymogami art. 15 RODO, zwrócić się do administratora o udzielenie informacji na temat tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

2. Prawo do sprostowania

Zgodnie z wymogami art. 16 RODO masz prawo do poprawienia i / lub uzupełnienia swoich danych osobowych przez administratora danych, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są niedokładne lub niekompletne. Administrator danych musi niezwłocznie poprawić dane.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z wymogami art. 18 RODO możesz zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych.

4. Prawo do usunięcia

Zgodnie z wymogami art. 17 RODO możesz poprosić administratora o usunięcie twoich danych osobowych.

5. Obowiązek powiadomienia

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych względem administratora, jest on zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o tym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Masz prawo do otrzymania informacji od administratora danych na temat tych odbiorców zgodnie z art.19 RODO.

6. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z wymogami art. 20 RODO masz prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 21 RODO, w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowaniu na podstawie tych przepisów.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody na podstawie przepisów o ochronie danych. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Organem nadzorczym odpowiedzialnym za Liberties.eu jest:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
www.datenschutz-berlin.de

Data oświadczenia o ochronie danych: 11 listopada 2019 r. (Wersja niemiecka)

W przypadku sporu dotyczącego „Polityki prywatności www.liberties.eu” rozstrzygające znaczenie ma wersja niemiecka.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!