Monitoring UE

​Ustawa o wolności mediów powinna być dla czeskiej prezydencji priorytetem

Czechy powinny wykorzystać swoją prezydencję w Radzie UE, aby zawalczyć o prawidłowo funkcjonujący system medialny, który zadba o ochronę i wzmocnienie wartości i demokracji w UE.

by Eva Simon and Jascha Galaski

Komisja Europejska kończy prace nad wnioskiem dotyczącym europejskiej ustawy o wolności mediów (EMFA), aktu prawnego, który może lepiej ochronić i wzmocnić wolność mediów w Europie.

Ustawa może przeciwdziałać licznym zagrożeniom

Praga zapowiedziała, że potraktuje ustawę o wolności mediów jako priorytet swojej prezydencji w Radzie UE. Jednak opublikowane niedawno przez czeską prezydencję oświadczenie jest wymijające.

We protect your freedom of assembly. Stand with us! Donate

EMFA mogłaby zdecydowanie wzmocnić niezależność i pluralizm mediów, poprawić ochronę dziennikarzy i pracowników mediów oraz zadbać o ochronę i wolność wypowiedzi i informacji. Dlatego powinna stanowić najwyższy priorytet dla Rady UE.

EMFA przewiduje również możliwość zwalczania wielu zagrożeń, przed którymi stoją przedstawiciele mediów w UE. Naciski polityczne na media publiczne i prywatne, koncentracja mediów, brak przejrzystości w zakresie własności, niezależne organy regulacyjne mediów i stronniczy nadawcy publiczni w wielu państwach członkowskich UE, niewłaściwe wykorzystanie pomocy państwa i dotacji, stabilność finansowa i ochrona dziennikarzy to jedne z najbardziej palących problemów.

Co powinna uwzględniać ustawa

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) apeluje do Komisji Europejskiej o zaproponowanie silnej ustawy EMFA, która zajmie się tymi wyzwaniami i będzie chronić wartości, na których opiera się UE. W tym celu zalecamy:

 • EMFA powinna zapewnić przejrzystą, aktualną, publicznie dostępną europejską bazę danych zawierającą informacje o całym łańcuchu beneficjentów rzeczywistych w mediach.
 • UE powinna określić przepisy dotyczące koncentracji mediów i opracować zasady, które warunkują możliwość fuzji dla europejskiego rynku mediów.
 • EMFA powinna zająć się mechanizmem powoływania członków krajowych organów ds. mediów oraz dokonać przeglądu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
 • EMFA powinna jednoznacznie określić podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej oraz dotacji dla firm medialnych. Zasady te powinny obejmować bezstronność polityczną, przejrzystość finansowania, odpowiedzialność, kwalifikowalność i wykonalność projektu.
 • EMFA powinna zaproponować elastyczne rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych, aby zwiększyć dystrybucję treści i wygenerować dodatkowe źródła przychodów dla firm medialnych.
 • Ustanowić wielopoziomowy mechanizm egzekwowania nadrzędnych zasad wolności i pluralizmu mediów. Komisja powinna odgrywać rolę egzekucyjną wraz z niezależnym zarządem i europejską grupą regulatorów audiowizualnych usług medialnych (ERGA) oraz dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi.
 • UE powinna zapewnić właściwe wdrożenie zalecenia w sprawie ochrony dziennikarzy oraz dyrektywy w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości. Należy pilnie przyjąć nowe środki ochrony dziennikarzy przed SLAPP.
 • Należy również upewnić się, że EMFA nie stoi w sprzeczności z ustawą o usługach cyfrowych. W związku z tym zwolnienie z zasad dotyczące mediów nie powinno być przywracane za pośrednictwem EMFA.

Okazja, której nie można przegapić

EMFA mogłaby zmienić krajobraz medialny UE poprawiając dostęp Europejczyków do wysokiej jakości mediów oraz wzmacniając i wzbogacając europejskie środowisko medialne. Jednak może się to stać tylko jeśli ustawa będzie wyposażona w niezbędne narzędzia i zostanie potraktowana jako priorytet.

Teraz wszystkie oczy będą zwrócone na Komisję, która finalizuje swój projekt, oraz na Czechów, aby zobaczyć, czy rzeczywiście nowa prezydencja wdroży i nada priorytet tej tak potrzebnej ustawie.

Może Cię również zainteresować:

Raport Liberties Wolne media 2022 wskazuje na niepokojące pogarszanie się niezależności mediów w Europie

Jak UE może wykorzystać szansę nie do odrzucenia, aby chronić wolne media

Speechbag Podcast E03: The Legacy Of Daphne Caruana Galizia & What The EU Should Do To Protect Journalists, NGOs

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
 • You will get the latest reports before everyone else!
 • You can follow what we are doing for your right!
 • You will know about our achivements!

Show me a sample!