Monitoring UE

​Nowy raport na temat zjawiska handlu ludźmi i wykorzystywania imigrantów we Włoszech

Grupa ekspertów wezwała władze Włoch do podjęcia niezbędnych działań, aby zmniejszyć podatność nielegalnych imigrantów na ryzyko związane z handlem ludźmi.

by Andrea Li

W siódmym sprawozdaniu ogólnym, grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi starała się ocenić proces wdrażania zasad Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi w kontekście wykorzystywania siły roboczej w UE.

Dane na ten temat mogą pomóc ustalić, czy państwa członkowskie przestrzegają swoich zobowiązań oraz czy dostarczają informacji na temat ofiar i sposobów zwalczania handlu ludźmi.

Wyzysk w pracy

GRETA została utworzona na podstawie art. 36 Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi w celu monitorowania wdrażania konwencji przez sygnatariuszy. GRETA składa się z 15 członków, którzy są niezależni i bezstronni w wykonywaniu swoich funkcji.

W siódmym raporcie ogólnym GRETA zwróciła uwagę na problem handlu ludźmi związanym z wyzyskiem pracowników. Problem wyzysku był jednym z głównych tematów sprawozdania, z uwagi na obawy grupy GRETA dotyczące niezastosowanie się do zobowiązań Konwencji oraz tego, że wiele ofiar handlu ludźmi nie zostało jeszcze zidentyfikowanych i nie udzielono im niezbędnej pomocy i ochrony.

Raport może wnieść znaczny wkład w lepsze egzekwowanie europejskiego ustawodawstwa dotyczącego praw człowieka, ponieważ zwraca uwagę na konkretne formy przymusu, które stanowią podstawę handlu ludźmi w celu wyzysku w pracy. Ponadto ustalenia GRETA sugerują, że wiele sądów krajowych nie w pełni rozumie wagę problemu wyzysku w pracy lub jego związku z handlem ludźmi.

Sytuacja we Włoszech

W raporcie dotyczącym Włoch GRETA zauważyła, że wykrywanie ofiar handlu ludźmi w celu wyzysku w pracy było szczególnie skomplikowane ze względu na wielkość szarej strefy w niektórych sektorach oraz dużą liczbę nielegalnych imigrantów, którzy w nich pracują. Problem dotyczy w szczególności przemysłu rolnego, tekstylnego i budowlanego.

W związku z tym GRETA wezwała władze Włoch do podjęcia niezbędnych działań, aby zmniejszyć podatność nielegalnych imigrantów na ryzyko związane z handlem ludźmi i zaapelowała o przeprowadzenie dalszych badań na temat wpływu przepisów imigracyjnych na identyfikację i ochronę ofiar handlu ludźmi oraz ściganie sprawców.

GRETA zasugerowała również ustanowienie lub wzmocnienie już istniejących polityk i programów mających na celu zapobieganie handlowi ludźmi, w szczególności skierowanych wobec osób najbardziej na to narażonych. Podatność na wyzysk i handel uzależniona jest od kombinacji czynników, z których wiele ma charakter strukturalny i wiąże się z gospodarką, rynkiem pracy i polityką w dziedzinie imigracji.

We Włoszech ustawa nr 199 z 29 października 2016 r., "Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu zjawisku pracy nierejestrowanej, eliminacji wyzysku i dostosowania wynagrodzeń w sektorze rolnictwa" zmieniła art. 603-bis kodeksu karnego, wprowadzając tym samym karę od jednego do sześciu lat pozbawienia wolności (lub do ośmiu lat, jeżeli pracownik jest narażony na przemoc lub groźby) oraz grzywną w wysokości od 500 do 1000 euro przypadająca na każdego z wykorzystywanych pracowników.

Ustawa wprowadziła również odpowiedzialność administracyjną podmiotów prawnych oraz obowiązkową konfiskatę pieniędzy, aktywów i zysków. Na mocy tej ustawy, pracownicy, którzy padają ofiarą takiego przestępstwa, mogą ubiegać się o odszkodowanie z funduszu państwowego przeciwko handlowi ludźmi.

Aby przeczytać pełny raport, kliknij tutaj.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!