Nowe technologie i prawa człowieka

Minimalne standardy dla ubiegających się o azyl

W niedawnym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził zobowiązanie Państw Członkowskich do zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl godziwych warunków życia. Trybunał zwrócił szczególną uwagę na potrzebę zapewnienia możliwości wspólnego przebywania dla rodzin. Zasada ta obowiązuje również w przypadku kiedy Państwo nie może lub nie udziela pomocy rzeczowej, a zamiast tego udziela pomocy finansowej. Przeszkody praktyczne, jak przeładowanie systemu przyjmowania azylantów, nie stanowią powodu do odmowy udzielenia pomocy. W sprawie Saciri Trybunał oparł się, między innymi, na założeniach Karty Praw Podstawowych.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, przyjętym przez Państwa Członkowskie, osoba ubiegająca się o azyl musi mieć zagwarantowane godne warunki do życia. Pomoc powinna obejmować miejsce do zamieszkania, pożywienie i ubranie. Państwa mają swobodę w wyborze sposobu dostarczenia pomocy - może być udzielona w formie rzeczowej lub bonów towarowych. Wartość udzielanej pomocy pozostaje do decyzji Państw Członkowskich.

W październiku 2010 roku, rodzina Saciri złożyła w Belgii wniosek o przyznanie azylu. Instytucja przyjmująca ("Fedasil") poinformowała rodzinę, że w związku z przepełnieniem swoich zasobów, nie mogą zapewnić im miejsca do życia. W związku z tym, czekając na udzielenie azylu, rodzina wynajęła mieszkanie na rynku prywatnym. Nie posiadali jednak środków na opłacenie czynszu. Zgłosili się do pomocy społecznej z prośbą o środki na ten cel. Ci jednak odmówili, twierdząc, że rodzina nie może otrzymać wsparcia, bo znajduje się poza strukturami Fedasil.

W swoim orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że Państwa mają obowiązek zapewnienia pomocy osobom ubiegającym się o azyl od momentu złożenia prośby o udzielenie go. Poszanowanie praw podstawowych, zwłaszcza wymagań wyłożonych w pierwszym artykule Karty, które nakazują poszanowanie ludzkiej godności, zabrania odmówienia pomocy ubiegającym się o azyl.

Według Trybunału, prawo UE nie zabrania włączenia innych instytucji publicznej opieki społecznej w proces zapewnienia miejsc do zamieszkania, w sytuacji kiedy zasoby przeznaczone dla osób ubiegających się o azyl są przepełnione. Jest to możliwe, pod warunkiem że zapewni się przestrzeganie minimalnych standardów wyznaczonych przez prawo UE.

Orzeczenie w sprawie Saciri pokazuje, że o ile Państwa Członkowskie mogą decydować o formie udzielenia pomocy (rzeczowa lub bony), jej poziom powinien być zawsze wystarczający i adekwatny. Państwa powinny zadbać o nierozdzielanie rodzin i wziąć pod uwagę dobro dzieci - pomoc musi być udzielona w formie, która zapewni im zamieszkanie wspólnie z rodzicami. Jednocześnie Trybunał podkreślił, że nie właściwym jest pozostawianie osobom poszukującym azylu zadania samodzielnego znalezienia odpowiedniego miejsca zamieszkania.

Orzeczenie w sprawie Saciri - C-79/13

Zuzanna Warso, prawniczka w Helsińskiej fundacji Praw Człowieka

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!