Nowe technologie i prawa człowieka

Wytyczne dotyczące praw autorskich muszą chronić podstawowe prawa użytkowników

Organizacja Liberties przedstawiła swoją opinię na temat podstawowych zabezpieczeń i zasad wdrażania dyrektywy w sprawie praw autorskich, które mają zapewnić użytkownikom swobodę wypowiedzi i prywatność.

by Eva Simon

Liberties przesłała swoją opinię na temat podstawowych zasad i zabezpieczeń, które powinny się znaleźć w Wytycznych dotyczących wdrażania art. 17 dyrektywy w sprawie praw autorskich.

Komisja zorganizowała serię dialogów z zainteresowanymi stronami w celu omówienia właściwego wdrożenia art. 17 (dawniej art. 13). Oto skrót zasad, które chcielibyśmy zobaczyć w Wytycznych:

  1. Dyrektywa nie określa wystarczająco jasno sposobu, w jaki podmioty praw autorskich i platformy powinny ze sobą współpracować, aby zagwarantować użytkownikom wolność wypowiedzi i ochronę danych.
  2. Wytyczne powinny zachęcać władze państw do unikania obowiązkowych filtrów treści. Dyrektywa w sprawie praw autorskich nie nakłada na państwa członkowskie ogólnych obowiązków w zakresie monitorowania. Można uniknąć obowiązkowych filtrów treści, co pomoże w zachowaniu wolności dostępu do informacji i wyrażaniu swojej opinii.
  3. Korzystanie z filtrów nie tylko stwarza zagrożenie dla wolności słowa, ale może również zagrozić ochronie danych osobowych. Dlatego istotną rolę pełni rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Zgodnie z RODO interwencja człowieka jest obowiązkowa w każdym zautomatyzowanym procesie decyzyjnym, takim jak blokowanie lub usuwanie treści.
  4. Wytyczne powinny zachęcać państwa członkowskie do włączenia tych samych wyjątków i ograniczeń do transponowanych przepisów. Istnieją pewne wyjątki dotyczące praw autorskich np. w przypadku pastiszu lub parodii, jednak zasady nie są ujednolicone na poziomie UE. W niektórych krajach członkowskich parodia jest ograniczana ze względu na prawa autorskie. Nalegamy na ujednolicenie zasad dotyczących wyjątków i ograniczeń.
  5. Duże platformy, takie jak YouTube, Facebook i inne, powinny tworzyć skuteczne i sprawne mechanizmy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Takie mechanizmy powinny być i) łatwo dostępne, ii) przejrzyste, iii) bezpłatne, iv) godne zaufania, v) i spełniać wymogi dotyczące odpowiedzialności.
  6. Państwa członkowskie mogą nakładać sankcje za bezprawne roszczenia dotyczące praw autorskich. Podmioty praw autorskich, które żądają blokady lub usunięcia treści, muszą co najmniej „należycie uzasadnić” swój wniosek. Powinny one ponosić odpowiedzialność za powtarzające się bezprawne roszczenia.
  7. Platformy i właściciele praw autorskich muszą działać transparentnie. Ich decyzje, środki i operacje muszą być przejrzyste dla ogółu społeczeństwa. Niezbędne są również narzędzia kontroli i oceny, takie jak kontrola algorytmów.

Pobierz pełny artykuł tutaj.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!