Nowe technologie i prawa człowieka

​Rząd Belgii kontynuuje naruszanie praw cudzoziemców

Izba Reprezentantów przygotowuje się do głosowania nad dwoma projektami ustaw, które pod pretekstem utrzymania porządku publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, poważnie ograniczają prawa cudzoziemców.

prez David Morelli
Obie ustawy dążą do "prowadzenia bardziej spójnej, przejrzystej i efektywnej polityki deportacji i powrotów imigrantów. Szereg zmian, wynikających z ustaw, powinien pozwolić na szybsze i łatwiejsze wdrożenie odpowiednich środków, w przypadku gdy porządek publiczny lub bezpieczeństwo narodowe są narażone na ryzyko, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych praw osób zainteresowanych." Ustawa wprowadza także nowe sposoby cofania zezwoleń na pobyt i zmniejsza zabezpieczenia dotyczące zatrzymań i deportacji.

Pod fałszywym pretekstem

Według organizacji pozarządowej CIRÉ (Koordynacja Inicjatyw na rzecz Uchodźców i Cudzoziemców) oraz Belgijskiej Ligi Praw Człowieka, środki te nie są przejrzyste i naruszają prawa cudzoziemców. Zgadzamy się, że walka z terroryzmem i przestępczością jest niezbędna, ale niestety nie to jest celem ustawy.

W rzeczywistości, ustawa dąży do ponownego postawienia cudzoziemców w roli podejrzanych i ograniczenia ich praw podstawowych poprzez umożliwienie władzy łatwiejsze wdrożenie środków nadzwyczajnych.

Pod pretekstem zapewnienia "porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego", ustawy przewidują możliwość cofnięcia zezwolenia na pobyt cudzoziemcom (w tym obywatelom europejskim), którzy mogli spędzić całe swoje życie w Belgii, wywożąc ich do kraju pochodzenia i odmawiając im prawa wjazdu na terytorium naszego kraju, nawet jeśli nigdy nie zostali skazani przez sąd karny. W pewnych sytuacjach, ustawy zapewniają nawet usunięcie skutku zawieszającego, w przypadku odwołania od decyzji o deportacji.

Stawianie cudzoziemców w roli podejrzanych

Środki przewidziane przez te dwie ustawy są dyskryminujące i stanowią rażące naruszenie wolności, głównie dlatego, że nie określają dokładnie, co jest "zagrożeniem dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego".

Ponadto, istnieje duże ryzyko arbitralności: jakie kryteria będą stosowane do określenia tego, co stanowi zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego? Jakie zachowania będą traktowane jako "oszustwo"? Co oznaczają "wskaźniki" niebezpieczeństwa?

Istnieją nieliczne przypadki, w których to cudzoziemcy podejmują działania terrorystyczne lub bardzo poważne czyny bezprawne. Rząd, pod tym pretekstem, chce ułatwić deportację tych osób, dlatego też wdraża bardziej represyjne środki, które negatywnie wpłyną na wszystkich cudzoziemców.

Środki te są wdrażane na wyrost i stawiają cudzoziemców w roli podejrzanych, łącząc ze sobą często takie terminy jak "obcy", "nielegalny", "przestępca", a czasem "terrorysta".

Głosując za przyjęciem tych ustaw, rząd doprowadzi do niepewności prawnej w zakresie prawa pobytu i deportacji. Po raz kolejny, gwarancje prawne dotyczące praw uchodźców (a te były już słabe) są ograniczone przez rząd, który wyraźnie narusza wolności jednostki.