Demokracja i Sprawiedliwość

​Komitet Praw Człowieka ONZ wzywa Włochy do podjęcia działań w kwestii dyskryminacji, imigracji i sprawiedliwości

Komitet Praw Człowieka wydał zalecenia dotyczące wielu ważnych kwestii związanych z dyskryminacją, imigracją i sprawiedliwością. Rekomendacje zostały w znacznym stopniu poparte raportami włoskich organizacji pozarządowych.​

by Ilaria Giacomi
ONZ

Komitet Praw Człowieka ONZ (HRC) został poinformowany o sytuacji praw i wolności obywatelskich we Włoszech podczas posiedzenia w Genewie w dniach od 6 do 10 marca. Przedstawiciele rządu przedstawili oficjalne sprawozdanie, a organizacje pozarządowe opowiadające się za prawami człowieka, w tym CILD i niektórzy z jego partnerów, przedstawili własne raporty, podkreślające istotne kwestie, które nie zostały odpowiednio wzięte pod uwagę w oficjalnych dokumentach.

Lista problemów zaprezentowana przez te organizacje, w tym kwestie takie jak polityka imigracyjna, system penitencjarny, warunki zatrzymania, integracja mniejszości romskiej i przemoc wobec kobiet, miała ogromne znaczenie dla HRC, ponieważ większość z nich została potem zawarta w zaleceniach Komitetu ONZ dla Włoch.

HRC skupiła się na trzech głównych obszarach:

  • Dyskryminacja: ustawa o zwalczaniu dyskryminacji jest niekompletna i nie istnieje żaden zapis zakazujący homofobii. Komisja zaleciła, aby Włochy nadal wypełniały swoje zobowiązania w sprawach związków zawodowych. Wciąż brakuje niezbędnych przepisów dotyczących adopcji dzieci i praw dzieci adoptowanych. Kolejna niepokojąca kwestia obejmuje nienawiść i przemoc na tle rasowym, zwłaszcza wobec społeczności Romów i Sinti, które są przedmiotem trwałej segregacji. W związku z tym państwo zaleca podjęcie wysiłków w celu uniknięcia eksmisji tych mniejszości i utworzenia oddzielonych obozów, w celu pobudzenia integracji społecznej.
  • Imigracja: należy zapobiec uznawaniu bezprawności jako faktycznej przestępczości i ograniczyć zatrzymanie imigrantów, co powinno być ostatecznością. Zaleca się również, aby nie dokonywać zbiorowych repatriacji, ponieważ muszą one być oparte na indywidualnych ocenach i zapewniać ochronę migrantom w drodze umów dwustronnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieletnich bez opieki i zapewnić im ochronę.
  • Sprawiedliwość: Włochom zaleca się podjęcie wysiłków na rzecz zmniejszenia przeludnienia w więzieniach, poprawy warunków aresztowania i zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację niereprezentowanych cudzoziemców. Ponownie podkreślono potrzebę wprowadzenia rozporządzenia w sprawie przestępstw związanych z torturami.

HRC wspiera pracę społeczeństwa obywatelskiego

Dodatkowe uwagi odnoszą się do prawa do prywatności (z silnym obawami o stosowanie interwencji i praktyk związanych z przechowywaniem danych) oraz prawa dostępu do informacji (ze szczególnym naciskiem na skuteczne wdrożenie Ustawy o Wolności Informacji [FOIA]).

Zalecenia HRC nie są wiążące i nie są przewidywane sankcje za ich niewypełnienie. Niemniej jednak, zalecenia te będą wspierać działania wielu organizacji pozarządowych opowiadających się za prawami obywatelskimi.


Jak podkreślił Patrizio Gonnella, prezes grupy Antigone / CILD, ma on nadzieję, że dzięki zaleceniom HRC Włochy zrozumieją, że przestrzeganie praw człowieka jest absolutnym priorytetem.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!