Nowe technologie i prawa człowieka

RIS raportuje w jakich kwestiach Hiszpania zaniedbuje ochronę praw obywatelskich i politycznych

Rights International Spain zgłosiło szereg zagadnień do rozważenia przed złożeniem Siódmego Regularnego Sprawozdania Komitetowi Praw Człowieka.

prez Rights International Spain

RIS opublikował raport wyjaśniający luki w ochronie praw obywatelskich i politycznych w Hiszpanii.

Są to kwestie o zasadniczym znaczeniu, ale paradoksalnie zawsze są odkładane na później lub relegowane. Ale teraz, gdy zbliżamy się do nowych wyborów powszechnych, następny rząd powinien umieścić je wśród swoich priorytetów. Na razie żaden z kandydatów nie wspomniał o żadnej z tych kwestii ani w swoich kampaniach, ani podczas debat wyborczych.

Zasadniczo państwo musi podjąć wszelkie niezbędne środki, aby skutecznie zastosować się do opinii ekspertów wydanych przez komitety ONZ, a także potrzeby wprowadzenia Drugiego Narodowego Planu Praw Człowieka.

Luki te dotyczą poniższych kwestii:

Nie-dyskryminacja i równość

Formularze zatrzymania powinny zostać wprowadzone przez wszystkie siły policyjne jako skuteczne narzędzie do zaprzestania stosowania profilowania rasowego i etnicznego. Właściwe funkcjonowanie Rady ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej lub Etnicznej należy również zapewnić poprzez podjęcie środków gwarantujących jej niezależność, zapewniających jej wystarczające zasoby i uprawnienia w celu prowadzenia dochodzeń, karania i ścigania określonych przypadków dyskryminacji etnicznej.

Zapobieganie torturom

Nadal nie zapewniono sprawiedliwego i skutecznego zadośćuczynienia dla ofiar tortur i innych form znęcania się. Obejmuje to między innymi takie kwestie jak zaprzestania ułaskawiania przez rząd funkcjonariuszy skazanych za stosowanie tortur i brutalne traktowanie, skuteczne i natychmiastowe dochodzenia, ściganie i karanie oraz właściwą identyfikację funkcjonariuszy policji. Ponadto należy znieść system zatrzymań w odosobnieniu i podjąć środki w celu zniesienia zapobiegawczego przetrzymywania migrantów w ośrodkach dla cudzoziemców (CIE).

Pamięć historyczna

Należy wziąć pod uwagę zniesienie Ustawy o Amnestii i zapewnienie niestosowania ustawowych ograniczeń przy przestępstwach międzynarodowych, aby nie utrudniać dochodzeń sądowych. Państwo musi również zezwalać na ekshumację grobów i skuteczne rekompensaty dla ofiar poważnych naruszeń praw człowieka z przeszłości.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Konieczne jest zapewnienie zasobów systemowi sądowemu, podjęcie środków w celu wzmocnienia niezawisłości sądownictwa oraz skutecznej reorganizacji i modernizacji systemu sądownictwa. Państwo powinno również przywrócić zasadę represji wszechświatowej w przypadku poważnych przestępstw międzynarodowych zgodnie z hiszpańskim prawem.

Wolność wypowiedzi i zgromadzeń

Ustawa o Bezpieczeństwie Obywateli i Kodeks Karny powinny zostać zreformowane w celu zapewnienia ochrony i należytej gwarancji wolności wypowiedzi i zgromadzeń.

Terroryzm i prawa człowieka

Państwo hiszpańskie nie podjęło żadnych kroków w celu dostosowania swojego ustawodawstwa dotyczącego przestępstw terrorystycznych do standardów praw człowieka.

Przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego

Hiszpania ma obowiązek chronić obrońców praw człowieka i nie ograniczać pracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Są to tylko niektóre z postulatów Rights International Spain (RIS) przedstawione przed Komitet Praw Człowieka w zakresie listy zagadnień, które należy rozważyć przed złożeniem Siódmego Raportu Okresowego. Jest to kilka z wielu zastrzeżeń co do ochrony praw i wolności obywatelskich, którą Hiszpania ma obowiązek zapewnić. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem tutaj.