Nowe technologie i prawa człowieka

Organizacje pozarządowe chcą odwołania reformy ograniczającej zasiłki

W związku z nadchodzącymi wyborami federalnymi w Belii, Liga Praw Człowieka wraz z Vie Feminine wzywają do odwołania reform prawa o bezrobociu z 2012 roku.

prez Belgian League of Human Rights

Reforma dotycząca zasiłków dla osób bezrobotnych w Belgii, która weszła w życie 1 listopada 2012 roku, wprowadziła znaczne ograniczenia wysokości zasiłków, oparte o pewną liczbę czynników takich jak historia zatrudnienia i czas pozostawania na bezrobociu. Znaczna i szybka redukcja wysokości zasiłków sprekaryzowała sytuację osób poszukujących prac. Jest ona wyjątkowo dotkliwa dla samotnych matek i osób, które zostaną przez reformę zrzucone poniżej progu ubóstwa, a także osób żyjących w konkubinacie, których sytuacja już teraz jest bardzo ciężka. Ponadto część pracowników tymczasowych, otrzymujących zasiłek wyrównujący do dochodu gwarantowanego, może stracić ten dodatek.

Ta reforma powinna zostać cofnięta: Ograniczanie zasiłków dla bezrobotnych jest sprzeczne z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 9 i 11), a także zobowiązaniami Belgii wynikającymi z Konwencji o Eliminacji Wszelkich form Dyskryminacji Kobiet (art. 11), które zapewniają wszystkim prawo do zabezpieczeń socjalnych, w tym ubezpieczenia społecznego i ciągłej poprawy warunków życiowych. Są to zapisy nienegocjowalne, co jest otwarcie ignorowane przez autorów reformy). Co więcej osoby korzystające z zabezpieczeń socjalnych, byłyby tych zabezpieczeń pozbawione, musiałyby żyć w oparciu o ograniczony zasiłek, co miałoby negatywny wpływ na zakres autonomii wielu kobiet.

Osoby żyjące w konkubinacie również nie zostały oszczędzone przez tę reformę. Mimo płacenia składek w wysokości takiej samej jak inni, osoby żyjące w konkubinatach, których większość stanowią kobiety, mają wciąż redukowane przywileje, co wynika z zasad dotyczących konkubinatu. Otrzymują coraz niższe zasiłki i stoją przed groźbą ich całkowitego zawieszenia. Stanowi to niebezpośrednią dyskryminację kobiet (co zostało stwierdzone przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości [sprawa C-229/89]).

Pora znieść status konkubinatu i zakończyć obcinane zasiłków dla bezrobotnych! Liga Praw Człowieka i Via Feminine biją na alarm: wzywają rząd Belgii do postępowania zgodnego z jego zobowiązaniami międzynarodowymi i odwołania reformy ograniczającej zasiłki dla bezrobotnych i zniesienia dyskryminacji panującej w obecnym systemie zabezpieczeń socjalnych.