Demokracja i Sprawiedliwość

Liberties publikuje raport nt. praworządności 2022: rządy UE łamiące lub zaniedbujące swoje demokracje

Według nowego raportu Liberties nt. praworządności 2022, większość rządów UE zaniedbuje swoje demokracje.

by Israel Butler

Trzeci coroczny przegląd kondycji praworządności, demokracji i praw podstawowych w UE, przeprowadzony przez Liberties, przedstawia sytuację w 17 krajach. Raport ten, będący niezależną analizą opartą na informacjach zebranych przez 32 organizacje ochrony praw w całej UE, powstał na prośbę Komisji, która zbiera dane do kolejnego dorocznego audytu praworządności. Raport Liberties nt. praworządności 2022 wskazuje trzy wiodące trendy wśród krajów europejskich.

Heatmap-bertie

Pogłębiający się autorytaryzm

Pierwszy z nich to postępujący autorytaryzm. Jak podawaliśmy już w zeszłym roku, rządy w trzech krajach realizują wyrafinowaną strategię budowy państw autorytarnych. W 2021 r. rządy Węgier i Polski posunęły się jeszcze dalej w destrukcji swoich demokracji, a Słowenia zaczęła podążać tą samą drogą. Prawne i polityczne kroki, które podjęła wobec nich UE zdają się mieć niewielki wpływ na poczynania rządów, które wydają się być zadowolone z perspektywy rozstrzygania sporów w Brukseli. Unijny mechanizm warunkowości pod względem praworządności, który rządy Węgier i Polski mają nadzieję storpedować, może być jednak skutecznym odstraszaczem, jeśli kolejne rządy UE poprą jego zastosowanie.

Zaniedbane demokracje

Drugim niepokojącym trendem wśród krajów UE jest zaniedbanie demokracji. W raporcie z zeszłego roku ujawniliśmy szereg problemów, które dotknęły wszystkie kraje europejskie m.in: w zakresie wymiaru sprawiedliwości, kondycji wolnych mediów, obszaru działań aktywistów, korupcji i zaniedbań systemu w kwestii praw człowieka. W większości przypadków rządy przyzwoliły na pogłębienie tych problemów i pogorszenie sytuacji. Oto kilka przykładów:

👉 Wiele rządów nie zrezygnowało z uprawnień nadzwyczajnych, które nadały sobie w obliczu pandemii COVID. Badacze w połowie krajów podlegających kontroli zakwestionowali legalność wykorzystania tych uprawnień przez swoje rządy (Belgia, Chorwacja, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska i Szwecja).

👉 Odnotowano werbalne, fizyczne lub prawne ataki na dziennikarzy (Bułgaria, Chorwacja, Francja, Włochy, Holandia, Polska, Słowenia, Hiszpania i Szwecja) oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Włochy, Polska, Słowenia i Szwecja) w połowie krajów ujętych w raporcie.

👉 Systemowe problemy z ochroną praw zostały zgłoszone w przypadku 14 z 17 krajów ujętych w raporcie. Wśród wymienionych przykładów znalazły się: profilowanie etniczne stosowane przez organy ścigania, łamanie ochrony danych, regresję w kwestii równości kobiet i osób LGBTIQ, złe traktowanie Romów i podróżnych lub migrantów oraz złe warunki w więzieniach.

Poprawa sytuacji jest wyjątkiem


Jeśli gdzieś zgłoszono polepszenie sytuacji, to niestety jedynie w niewielu krajach i zazwyczaj są to mało znaczące kroki - i ten brak poprawy to trzeci zauważalny trend. Odnotowaliśmy na przykład pewne postępy w zabezpieczeniu systemu wymiaru sprawiedliwości jedynie w czterech krajach (Republice Czeskiej, Włoszech, Holandii i Słowacji). W niektórych przypadkach podjęte pewne kroki wprowadzenia reform, które są już w planach lub stały się przedmiotem dyskusji, jednak nie zostały jeszcze wdrożone lub stanowią reakcję na jedynie część problemów wymiaru sprawiedliwości. Podobnie w kwestii walki z korupcją w Czechach, Irlandii, Włoszech i Francji, mimo omawianych projektów reform, odnotowujemy niewielki rzeczywisty postęp i brak konkretnych zmian.

Nasze zalecenia dla UE

W nadchodzącym sprawozdaniu Komisja ma po raz pierwszy zawrzeć zalecenia i wskazania dla poszczególnych krajów co do sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Liberties z zadowoloniem przyjmuje to ulepszenie, które znalazło się wśród naszych zeszłorocznych zaleceń dla Komisji. W tegorocznym raporcie podajemy kolejne sugestie działań, które zapewniłyby Komisji bardziej namacalny i rzeczywisty wpływ na sytuację w UE.

Po pierwsze, w przypadku gdy jej zalecenia nie zostaną wdrożone, Komisja powinna niezwłocznie wszcząć postępowanie sądowe i mechanizm warunkowości praworządności. Po drugie, w swoim sprawozdaniu Komisja powinna dodatkowo zamieścić analizę systemowych naruszeń praw podstawowych. W przeciwnym razie szerszy obraz ustrojowych problemów z wdrażaniem standardów demokratycznych może ukryć się za kwestiami problematyki praworządności. Po trzecie, Komisja powinna wzmocnić ochronę prawną i wsparcie finansowe organizacji społeczeństwa obywatelskiego i w ten sposób pomóc im przetrwać ataki, aby dalej mogły walczyć o właściwe funkcjonowanie demokracji.

O raporcie

Jest to trzecie coroczne sprawozdanie Liberties na temat kondycji praworządności, demokracji i praw podstawowych w całej UE. W raporcie ujęto sytuacje w 17 krajach UE i jest najbardziej kompleksową i dogłębną analizą tego rodzaju przeprowadzoną przez sieć organizacji pozarządowych. Raport został sporządzony przez Liberties wspólnie z 32 organizacjami z całej Europy: naszymi organizacjami członkowskimi i gronem partnerów zewnętrznych. Tak jak i w ubiegłychn latach raport ma dwa podstawowe cele: ma dostarczyć informację Komisji Europejskiej, która pracuje nad swoim corocznym audytem praworządności w UE, a ponadto ma stanowić źródło inspiracji dla niezależnych analiz dziennikarzy, badaczy i innych stron zainteresowanych kondycją demokracji w UE.

Pobierz raport Liberties – Praworządność 2022

Przeczytaj nasz komunikat prasowy na temat Raportu 2022.

Wspieraj przyszłoroczny raport dotyczący praworządności. Donate

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!