Hiszpańscy Senatorowie, nie zamykajcie ludziom ust!

Zatrzymaj przyjęcie hiszpańskiego projektu ustawy o bezpieczeństwie publicznym. Ustawa ta nadmiernie ograniczy podstawowe wolności i będzie sprzyjać dalszej dyskryminacji przez policję.

by Rights International Spain

Obywatele w całej Europie poprzez mobilizację i pokojowe protesty korzystają ze swoich praw, aby wyrazić swoje niezadowolenie i zakwestionować politykę rządu. Jednym ze środków, podjętych przez hiszpański rząd w odpowiedzi na aktywny sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego wobec polityki oszczędnościowej jest projekt ustawy o bezpieczeństwie publicznym, który jeszcze bardziej ogranicza wolności i prawa, zamiast reagować na potrzeby i żądania ludzi.

Projekt ustawy o bezpieczeństwie publicznym, który jest obecnie przedmiotem dyskusji w hiszpańskim parlamencie nadmiernie ogranicza wolność zgromadzeń i swobodę wypowiedzi. Brakuje w nim także gwarancji przed profilowaniem etnicznym przez policję. W rzeczywistości, projekt budzi poważne zaniepokojenie ONZ i Rady Europy w związku z nieproporcjonalnie wysokimi grzywnami i ograniczeniem praw i wolności.

Główne obawy związane z ustawą są następujące:

Nieproporcjonalne ograniczenie wolności zgromadzeń (lub prawa do protestu): W razie przyjęcia ustawy, przestrzeń publiczna nie będzie już miejscem politycznej partycypacji w związku z grzywnami przewidzianymi za udział w pewnego rodzaju pokojowych protestach, takich jak demonstracje przed parlamentem (kara grzywny do 30 tysięcy euro) lub pokojowe okupowanie budynku. Alarmujący jest także fakt, że projekt ustawy przewiduje kary grzywny w przypadkach spontanicznych pokojowych protestów.

Naruszenie wolności słowa: W razie przyjęcia, ustawa o bezpieczeństwie publicznym przewiduje kary grzywny do 30 tysięcy euro za „nieuprawnione użycie wizerunków, danych osobowych lub zawodowych przedstawicieli władz lub organów ścigania”, co oprócz naruszania swobody wypowiedzi może doprowadzić do bezkarności w przypadkach nadmiernego użycia siły przez policję. W wielu przypadkach zdjęcia lub nagrania są głównym dowodem w postępowaniach przeciwko policjantom. Projekt ustawy wprowadza ponadto przestępstwo “zniesławienia lub braku szacunku wobec funkcjonariusza organu ścigania”, co może skutkować nakładaniem kar grzywny do 600 euro za wyrażanie krytycznych opinii o działaniach policji. Tymczasem tego rodzaju aktywność jest chroniona międzynarodowymi standardami praw człowieka i nie powinna być karana na gruncie nowej ustawy.

Brak gwarancji przed profilowaniem etnicznym: Ponadto, projekt ustawy nie ustanawia żadnych gwarancji prawnych przed profilowaniem etnicznym przez policję, jako że nie wprowadza żadnych środków zalecanych przez międzynarodowe organy praw człowieka w celu zwalczania tej praktyki. Profilowanie etniczne okazało się nieskuteczne w zapobieganiu przestępczości, jest dyskryminujące oraz piętnuje i kryminalizuje część hiszpańskiego społeczeństwa tylko ze względu na wygląd fizyczny.

Reakcje międzynarodowych organów

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności zgromadzeń i stowarzyszeń także wyraził podobne obawy związane z “nadmiernym i nieproporcjonalnym ograniczeniem wolności zgromadzeń”, jakie niesie ze sobą ta ustawa. Te ograniczenia mogą podważyć “potrzebę pluralizmu, tolerancji i otwartości w każdym demokratycznym społeczeństwie”. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wyrazili “poważne zaniepokojenie” w związku z nieproporcjonalnymi grzywnami, a także niejasnym sformułowaniem niektórych przepisów. Komisarz wyraził również swoje wątpliwości co do tego, by “te ograniczenia były konieczne w demokratycznym społeczeństwie zamiast innych środków mających na celu ochronę bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego bez ingerencji w wolność zgromadzeń”.

Podnieś głos i wezwij senatorów Hiszpanii do odrzucenia tej ustawy!

Sign the petition

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!