Nowe technologie i prawa człowieka

Interpretacja "konfliktu zbrojnego" w prawie UE

Władze Belgii odmówiły przyznania statusu uchodźcy panu A. Diakite, obywatelowi Gwinei. Ponadto odmówiły mu ochrony zastępczej, jaką obejmuje się osoby nie posiadające statusu uchodźcy, ale których powrót do kraju pochodzenia może wystawić ich na niebezpieczeństwo.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Belgijskie władze twierdzą, że w Gwinei nie trwa konflikt zbrojny. Z drugiej strony pan Daikite podkreśla, że uczestniczył tam w ruchach antyrządowych i powrót do kraju naraziłby go na niebezpieczeństwo represji i przemocy.

Skarga oparta była na założeniu, że belgijskie władze zajmujące się sprawą, niewłaściwie wykorzystały definicję "konfliktu zbrojnego", pochodzącą Prawa Konfliktów Zbrojnych. Skarżący twierdził, że w wypadku Dyrektyw UE, pojęcie powinno mieć autonomiczny charakter i być definiowane niezależnie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał mu rację. TSUE doszedł do wniosku, że prawo Unii Europejskiej ma na celu zapewnienie ochrony zastępczej nie tylko w przypadku międzynarodowych lub nie-międzynarodowych konfliktów zbrojnych, opisanych w Prawie Konfliktów Zbrojnych, ale również w przypadku wewnętrznych konfliktów zbrojnych, w wypadku kiedy konflikty te charakteryzują tak zwane akty masowej przemocy. Według TSUE, Prawo Konfliktów Zbrojnych i system ochrony zastępczej gwarantowany przez Dyrektywę Unijną, mają istotnie różne cele i zapewniają różne mechanizmy ochrony. Podczas gdy zadaniem Prawa Konfliktów Zbrojnych przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa cywilów w strefach walki i zredukowanie negatywnych skutków wojen, prawo UE skupia się na zapewnieniu międzynarodowej ochrony cywilów znajdujących się poza obszarem walk. Pojęcie konfliktu zbrojnego w Prawie Konfliktów Zbrojnych jest również blisko związane z sankcjami karnymi. Taka relacja nie zachodzi w przypadku prawa UE. W związku z różną istotą Dyrektywy UE i Prawa Konfliktów Zbrojnych, pojęcie "konfliktu zbrojnego" w prawie UE powinno być rozumiane w sposób zgodny z jego rozumieniem potocznym. Przez "konflikt zbrojny" rozumiemy przez to sytuacje, kiedy mają miejsce starcia pomiędzy państwowymi siłami zbrojnymi a jedną lub kilkoma uzbrojonymi grupami, lub kiedy dochodzi do starć pomiędzy dwoma lub więcej grupami zbrojnymi. Ochrona zastępcza powinna być więc przyznawana, kiedy starcia stanowią poważne i osobiste zagrożenie dla życia lub nienaruszalności fizycznej wnioskującego.

Im bardziej według wnioskującego jest on bezpośrednio i osobiście narażony, tym mniejszy poziom masowej przemocy jest wymagany do bycia uprawnionym do uzyskania ochrony zastępczej.

sprawa: C-285/12, Aboubacar Diakité przeciwko Komisarzowi Generalnemu do spraw uchodźców i bezpaństwowców

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!