Demokracja i Sprawiedliwość

​We Włoszech ruszyła europejska inicjatywa obywatelska “Welcoming Europe”

“Welcoming Europe: Europa, która zaprasza!": ruszyła pierwsza europejska inicjatywa obywatelska mającą na celu wzmocnienie wizji przyjaznej Europy.

prez Flaminia Delle Cese

Pierwsza europejska inicjatywa obywatelska (ECI) mająca na celu wzmocnienie wizji przyjaznej Europy ruszyła we Włoszech 19 kwietnia 2018 r. pod nazwą “Welcoming Europe: Europa, która zaprasza!". Program ma na celu zebranie miliona podpisów. Oto link do podpisania petycji.

ECI jest instrumentem demokracji uczestniczącej, który pozwala obywatelom zasugerować konkretne zmiany legislacyjne w każdej dziedzinie, w której kompetencje ustawodawcze ma Komisja Europejska. W tym celu w ciągu 12 miesięcy, w ramach inicjatywy, należy zebrać milion podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich UE. "Welcoming Europe", zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 14 lutego 2018 r., musi zatem zebrać wymaganą liczbę podpisów do połowy lutego 2019 r.

Poza Włochami komitety utworzono także w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i na Węgrzech. ECi towarzyszą trzy cele: powstrzymanie kryminalizacji pomocy humanitarnej; rozszerzenie programów sponsorowania uchodźców; oraz wzmocnienie mechanizmów ochrony praw obywatelskich dla uchodźców i migrantów.

Dekryminalizacja solidarności

W co najmniej 12 krajach Unii Europejskiej zachowania, takie jak rozdawanie żywności i napojów, podwożenie, kupowanie biletu lub zapraszanie imigrantów do domu są często uważane za "ułatwianie nielegalnej imigracji" i mogą prowadzić do nałożenia kary grzywny lub aresztowania. W marcu 2018 r. francuski przewodnik górski został oskarżony o "handel ludźmi" za pomoc kobiecie w ósmym miesiącu ciąży, która wraz z rodziną przekraczała granicę francusko-włoską.

Jest to dozwolone, ponieważ prawo UE nie wyjaśnia różnicy między handlem ludźmi, przemytem i pomocą humanitarną. Poprzez tak stworzone ramy, rządy starają się zniechęcić wolontariuszy do dostarczania pomocy humanitarnej migrantom będącym w potrzebie, ponieważ uważają, że tego rodzaju pomoc może stanowić czynnik przyciągający.

Aby zaradzić kryminalizacji pomocy humanitarnej, ECI wzywa Komisję Europejską do zmiany dyrektywy UE w sprawie ułatwiania nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (2002/90 / WE). Mogłoby to uniemożliwić państwom członkowskim nakładanie sankcji na obywateli lub organizacje pozarządowe, które zapewniają niedochodową pomoc humanitarną tym, którzy jej potrzebują.

Rozszerzenie programów sponsorowania uchodźców

Innym celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest stworzenie bezpiecznych tras wjazdowych, które współgrałyby z krajowymi programami przesiedleń. Społeczeństwo obywatelskie mogłoby również wnieść znaczny wkład poprzez prywatny sponsoring, który w innych krajach odgrywa ważną rolę w ułatwianiu integracji nowo przybyłych uchodźców, dzięki wsparciu i mobilizacji społeczności, grup religijnych, organizacji pozarządowych, prywatnych firm i rodzin przesiedlanych uchodźców.

Autorzy inicjatywy zwracają się do Komisji Europejskiej o zmianę rozporządzenia UE nr 516/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz o uruchomienie nowego programu finansowania w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) w celu wsparcia prywatnych programów sponsorowania.

Wzmocnienie mechanizmów ochrony praw obywatelskich

Wielu imigrantów, szczególnie na obszarach przygranicznych, pada ofiarą wyzysku siły roboczej i łamania praw człowieka. Takie osoby walczą o dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego ECI proponuje wzmocnienie mechanizmów ochrony praw obywatelskich i zapewnienie możliwości zwrócenia się do sądu w przypadku naruszeń praw człowieka lub nadużyć popełnianych przez siły policyjne w kraju i w państwach trzecich.

Europejska inicjatywa obywatelska wzywa w szczególności do ochrony wszystkich osób, niezależnie od ich statusu i gwarancji dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie w państwach członkowskich mechanizmów umożliwiających ofiarom bezpieczne składanie skarg oraz zapewnienie ochrony w przypadku naruszenia praw podstawowych na granicach.

Inicjatywę wspiera szeroka koalicja organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym członek Liberties, Włoska Koalica na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód (CILD), i A Buon Diritto.