Uchodźcy na granicy: Sytuacja w Bułgarii w 2014 roku

Syryjczycy i inni uchodźcy wciąż mają problemy z wjazdem do Bułgarii, do której napływ imigrantów spadł w 2014 roku o 60% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Liczba obywateli państw trzecich, którzy przybyli do Bułgarii w 2014 roku spadł w porównaniu z rokiem 2013 - wynika z nowego trójstronnego raportu w sprawie wstępu na terytorium Bułgarii i międzynarodowej ochrony, stworzonym przez Bułgarski Komitet Helsiński, Główną Dyrekcję ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Walki i napływ

W 2014 roku za nielegalny wjazd na terytorium Bułgarii zatrzymanych zostało w sumie 4 467 obywateli państw trzecich. Liczba ta jest o 60% niższa w porównaniu do 2013 roku, kiedy zatrzymano 11 243 osoby. Zwiększone środki podjęte przez Bułgarię w celu ograniczenia fali migracyjnej napływającej z Turcji doprowadziły do znacznego obniżenia liczby obywateli państw trzecich zatrzymanych wzdłuż zielonej granicy w 2014 roku. Choć Turcja gości obecnie ponad 2 miliony osób szukających schronienia, państwo to nie przyznaje azylu uchodźcom z państw trzecich na mocy Konwencji Geneweskiej.

Rozwijające się konflikty na Bliskim Wschodzie, polityczna niestabilność i tak zwany rosnący wpływ Państwa Islamskiego w regionie są głównymi czynnikami generującymi napływ imigrantów do UE. Jak w poprzednich latach, wśród obywateli państw trzecich próbujących nielegalnie dostać się do Bułgarii przez granicę z Turcją najwięcej jest Syryjczyków (58%). Odzwierciedla to katastrofalną sytuację w Syrii i dramatyczne przeżycia Syryjczyków, szukających azylu w UE.

Dzieci bez opieki

Wzmożone kontrole graniczne i środki zapobiegawcze przeciwko nielegalnemu przepływowi fali migracji dotknęły przede wszystkim przymusowych migrantów. Bułgarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w 2014 roku oficjalnie odmówiono 6 400 obywatelom państw trzecich wjazdu na terytorium Bułgarii i zawrócono ich głównie do Turcji. Osoby te mogą wymagać międzynarodowej ochrony, jako że w ich krajach pochodzenia grożą im prześladowania, konflikty zbrojne i masowe naruszenia praw człowieka.

W raporcie zwraca się także uwagę na ulepszenia, jakich dokonano w krajowym systemie, zaliczając do nich stosowanie zasady niekarania za nielegalny wjazd lub przebywanie na terytorium Bułgarii. Praktyki na granicy wobec dzieci bez opieki poszukujących azylu także uległy poprawie w 2014 r., jako że Straż Graniczna zaczęła kierować takie dzieci do lokalnych służb zajmujących się opieką nad dziećmi, które wspierają je w procedurze azylowej. Dalsza praca natomiast jest konieczna odnośnie zapewnienia usług tłumaczeniowych i 24-godzinnego rejestrowania azylantów przez Państwową Agencję ds. Uchodźców.

Pełen raport można pobrać w języku bułgarskim lub angielskim.