“Rok zerowej integracji”: uchodźcy nie dostają żadnego wsparcia w Bułgarii

Zawracania na granicy, dyskryminacja uchodźców z Afryki Subsaharyjskiej i brak planu integracji - oto obraz wyłaniający się z nowego raportu o sytuacji uchodźców w Bułgarii.

Brak perspektyw na integrację dla osób, którym przyznano międzynarodową ochronę, uchodźcy, zawracani na turecką granicę oraz dyskryminacja osób ubiegających się o azyl z Maghrebu i Afryki subsaharyjskiej przebywających w detencji zostały podkreślone w nowym raporcie AIDA o Bułgarii, sporządzonym przez Bułgarski Komitet Helsiński.

W raporcie rok 2014 nazwano “rokiem zerowej integracji”. Ci, którzy uzyskali status uchodźcy, nie otrzymali żadnego wsparcia w Bułgarii w 2014 roku, poza zezwoleniem na pobyt w ośrodku recepcyjnym przez sześć miesięcy po przyznaniu statutu. W konsekwencji, 23% umieszczonych w ośrodkach recepcyjnych (850 osób) w styczniu 2015 roku miało przyznany status uchodźcy. Uchodźcy wciąż mają skrajnie ograniczony dostęp do podstawowych praw socjalnych, pracowniczych i zdrowotnych, a ich chęć do pozostania w Bułgarii na stałe spadła do minimum.

Według raportu, w 2014 roku 6.400 osobom, którzy uciekli z Syrii, Afganistanu i Iraku, odmówiono wjazdu na terytorium Bułgarii i zawrócono do Turcji. Od stycznia 2015 roku, Bułgaria wzmocniła kontrole graniczne a strażnicy graniczni zostali zastąpieni przez wojsko.

W 2014 roku, warunki w ośrodkach recepcyjnych dla uchodźców osiągnęły minimalne standardy. Jednakże, UNHCR wyraził swoje zaniepokojenie odnośnie utrzymania tych ulepszeń, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pod koniec roku 6.873 osób miało powrócić do Bułgarii na podstawie Rozporządzenia Dublin. W styczniu 2015 roku, bułgarskie ośrodki recepcyjne i rejestracyjne mogły pomieścić/przyjąć 5.650 osób.

Raport także podkreśla, że 96% osób, które złożyły w 2014 roku wniosek o nadanie statutu uchodźcy przy przekraczaniu granicy (3.851 osób), zostało przetrzymywanych w Elhovo Allocation Center. W ośrodku tym migranci pozostają od trzech do sześciu dni nim zostaną przeniesieni do ośrodków recepcyjnych, co znacznie przekracza maksymalny czas 24h przewidziany przez krajowe prawo. Średni okres zatrzymania w innych ośrodkach spadł w 2014 roku z 45 dni do 11.

W raporcie także stwierdzono, że zatrzymani imigranci z Maghrebu i Afryki subsaharyjskiej są dyskryminowaniu w odniesieniu do ich zwolnienia i dostępu do międzynarodowej ochrony. Władze rejestrują, przesłuchują i wyrokują (orzekają) w ośrodkach detencyjnych o wnioskach złożonych przez osoby z tych regionów, które zostają zwolnione tylko jeśli zakwestionują te procedury i zostaną zwolnieni przez sąd.

Wreszcie, decyzje w sprawach uchodźczych w 2014 roku były wydawane średnio w ciągu sześciu miesięcy. Wnioski uciekinierów z Syrii (stanowiących większość uchodźców w Bułgarii) były rozpatrywane w ramach przyspieszonej procedury dla “wniosków oczywiście zasadnych” i połowie z całkowitej liczby ubiegających się o ochronę, przyznano w 2014 roku status uchodźcy.