​Hiszpania ponownie zawodzi w zakresie ochrony praw człowieka

Rights International Spain opublikowała coroczny raport na temat praw człowieka, zawierający sprawozdania i rezolucje uchwalone przez organy międzynarodowe na temat sytuacji w zakresie praw człowieka i swobód obywatelskich w tym kraju.

Po raz kolejny hiszpańskie władze zmarnowały okazję na ochronę swobód obywatelskich i praw człowieka zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Decyzje sądów europejskich

W 2019 r. Hiszpania została trzykrotnie potępiona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w takich obszarach, jak prawo do życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do rzetelnego procesu (zwrócono uwagę na powtarzające się problemy). Podobnie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wpłynęło wiele spraw dotyczących nieuczciwych praktyk w zakresie przyznawania kredytów hipotecznych, a także ważna sprawa związana z dyskryminacją.

Profilowanie etniczne, rasizm i ksenofobia

Hiszpanię odwiedził specjalny sprawozdawca ONZ ds. Mniejszości, który dołączył do długiej listy międzynarodowych organów, które potępiły stosowanie profilowania rasowego przez policję. Zarówno sprawozdawca ds. Mniejszości, jak i specjalny sprawozdawca ds. Migrantów wyrazili zaniepokojenie wzrostem ksenofobii w Hiszpanii i jej wpływem na ataki na imigrantów. Sprawozdawcy podkreślili także potrzebę wzmożenia wysiłków na rzecz zwalczania rasizmu i nietolerancji.

Tortury, przetrzymywanie w odosobnieniu i sprawiedliwość okresu przejściowego

Zarówno Komitet Praw Człowieka, jak i Podkomisja ds. Zapobiegania Torturom zaleciły wyeliminowanie przetrzymywania w izolacji i podkreśliły potrzebę skutecznego dochodzenia w sprawie zarzutów o stosowanie tortur i złe traktowanie. Specjalny sprawozdawca ds. Sprawiedliwości okresu przejściowego przyklasnął decyzji o ekshumacji ciała dyktatora Franco z Doliny Poległych, ale zwrócił uwagę, że wciąż należy podjąć wiele środków w zakresie pamięci historycznej, w tym ponownie uznać Dolinę za miejsce pamięci narodowej, a przede wszystkim ustanowić plan ekshumacji w celu szybkiej identyfikacji szczątków w masowych grobach, aby zapewniać rodzinom ofiar pewne zadośćuczynienie.

Przyspieszone wydalenia, wolność słowa i wolność zgromadzeń

Komitet Praw Dziecka stwierdził w pięciu oddzielnych przypadkach, że Hiszpania naruszyła Konwencję. W jednym z przypadków Komitet zalecił Hiszpanii dokonanie przeglądu dodatkowego przepisu 10 ustawy o bezpieczeństwie obywateli (w sprawie wydaleń zbiorowych). Komitet Praw Człowieka zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w wielu istotnych kwestiach dotyczących m.in.: Planu działania na rzecz praw człowieka, środków mających na celu wyeliminowanie dyskryminujących zatrzymań oraz ułatwienie właściwej identyfikacji funkcjonariuszy organów ścigania i bezpieczeństwa pozostających na służbie oraz prowadzenia skutecznych dochodzeń. Komitet wezwał także do uchylenia ustawy o amnestii i przeglądu warunków pozbawienia wolności, podkreślając jednocześnie potrzebę przeglądu ustawy o bezpieczeństwie publicznym i kodeksu karnego w odniesieniu do prawa do wolności słowa i wolności zgromadzeń. Komisarz Rady Europy ds. Praw człowieka Dunja Mijatović wyraziła również zaniepokojenie atakami na dziennikarzy podczas demonstracji, a także ograniczeniami prawa do zgromadzania się.

Niezależność sądów

Wreszcie grupa GRECO nalegała na ochronę niezależności sądów oraz walkę z korupcją i przypomniała Hiszpanii, że utworzenie rad sądowniczych ma służyć zagwarantowaniu niezależności sądownictwa, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Niestety, w Hiszpanii rezultat był wręcz odwrotny.

Raport RIS jest dostępny tutaj.