​Komitet Praw Człowieka ONZ wzywa Włochy do podjęcia działań w kwestii dyskryminacji, imigracji i sprawiedliwości

Komitet Praw Człowieka wydał zalecenia dotyczące wielu ważnych kwestii związanych z dyskryminacją, imigracją i sprawiedliwością. Rekomendacje zostały w znacznym stopniu poparte raportami włoskich organizacji pozarządowych.​

Komitet Praw Człowieka ONZ (HRC) został poinformowany o sytuacji praw i wolności obywatelskich we Włoszech podczas posiedzenia w Genewie w dniach od 6 do 10 marca. Przedstawiciele rządu przedstawili oficjalne sprawozdanie, a organizacje pozarządowe opowiadające się za prawami człowieka, w tym CILD i niektórzy z jego partnerów, przedstawili własne raporty, podkreślające istotne kwestie, które nie zostały odpowiednio wzięte pod uwagę w oficjalnych dokumentach.

Lista problemów zaprezentowana przez te organizacje, w tym kwestie takie jak polityka imigracyjna, system penitencjarny, warunki zatrzymania, integracja mniejszości romskiej i przemoc wobec kobiet, miała ogromne znaczenie dla HRC, ponieważ większość z nich została potem zawarta w zaleceniach Komitetu ONZ dla Włoch.

HRC skupiła się na trzech głównych obszarach:

  • Dyskryminacja: ustawa o zwalczaniu dyskryminacji jest niekompletna i nie istnieje żaden zapis zakazujący homofobii. Komisja zaleciła, aby Włochy nadal wypełniały swoje zobowiązania w sprawach związków zawodowych. Wciąż brakuje niezbędnych przepisów dotyczących adopcji dzieci i praw dzieci adoptowanych. Kolejna niepokojąca kwestia obejmuje nienawiść i przemoc na tle rasowym, zwłaszcza wobec społeczności Romów i Sinti, które są przedmiotem trwałej segregacji. W związku z tym państwo zaleca podjęcie wysiłków w celu uniknięcia eksmisji tych mniejszości i utworzenia oddzielonych obozów, w celu pobudzenia integracji społecznej.
  • Imigracja: należy zapobiec uznawaniu bezprawności jako faktycznej przestępczości i ograniczyć zatrzymanie imigrantów, co powinno być ostatecznością. Zaleca się również, aby nie dokonywać zbiorowych repatriacji, ponieważ muszą one być oparte na indywidualnych ocenach i zapewniać ochronę migrantom w drodze umów dwustronnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieletnich bez opieki i zapewnić im ochronę.
  • Sprawiedliwość: Włochom zaleca się podjęcie wysiłków na rzecz zmniejszenia przeludnienia w więzieniach, poprawy warunków aresztowania i zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację niereprezentowanych cudzoziemców. Ponownie podkreślono potrzebę wprowadzenia rozporządzenia w sprawie przestępstw związanych z torturami.

HRC wspiera pracę społeczeństwa obywatelskiego

Dodatkowe uwagi odnoszą się do prawa do prywatności (z silnym obawami o stosowanie interwencji i praktyk związanych z przechowywaniem danych) oraz prawa dostępu do informacji (ze szczególnym naciskiem na skuteczne wdrożenie Ustawy o Wolności Informacji [FOIA]).

Zalecenia HRC nie są wiążące i nie są przewidywane sankcje za ich niewypełnienie. Niemniej jednak, zalecenia te będą wspierać działania wielu organizacji pozarządowych opowiadających się za prawami obywatelskimi.


Jak podkreślił Patrizio Gonnella, prezes grupy Antigone / CILD, ma on nadzieję, że dzięki zaleceniom HRC Włochy zrozumieją, że przestrzeganie praw człowieka jest absolutnym priorytetem.