Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka dla Polski

Komitet Praw Człowieka ONZ wydał zalecenia dotyczące przestrzegania praw człowieka w Polsce.

W swoich rekomendacjach na temat Polski wyraził zaniepokojenie związane z m.in. niezależnością Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, ochroną wolności słowa w mediach publicznych, przestrzeganiem przepisów ustawy o planowaniu rodziny i warunkach przerywania ciąży, brakiem efektywnej ochrony przed dyskryminacją oraz nowymi ustawami: antyterrorystyczną i nowelizacją ustawy o Policji.

Na sesji w połowie października Komitet Praw Człowieka rozpatrywał sprawozdanie polskiego rządu z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobnej analizie cyklicznie poddawane są wszystkie państwa-strony Paktu. Członkowie Komitetu Praw Człowieka pytali polską delegację o kwestie związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością aborcji oraz zwalczaniem rasizmu i ksenofobii (więcej informacji o sesji Komitetu Praw Człowieka dostępnych jest tutaj).

„Zdecydowana większość kwestii, o które w trakcie sesji dopytali członkowie Komitetu, znalazła odzwierciedlenie w końcowych obserwacjach” – mówi Małgorzata Szuleka, prawniczka HFPC.

4 listopada 2016 r. Komitet Praw Człowieka wezwał polski rząd do poszanowania niezależności Trybunału Konstytucyjnego i opublikowania wszystkich jego wyroków, a także zagwarantowania przejrzystego trybu wyboru nowych sędziów Trybunału. Komitet Praw Człowieka wyraził również zaniepokojenie zmniejszeniem budżetu na działalność Rzecznika Praw Obywatelskich oraz likwidacją Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Komitet Praw Człowieka zwrócił również uwagę na przyjęte w ostatnim czasie: ustawę antyterrorystyczną oraz nowelizację ustawy o Policji. Zdaniem Komitetu definicja przestępstwa terrorystycznego jest zbyt szeroka, a przepisy ustawy o Policji mogą być nieproporcjonalne z punktu widzenia ochrony prawa do prywatności.

W końcowych rekomendacjach Komitet poruszył również szereg innych kwestii, które pojawiały się we wcześniejszych zaleceniach. Wśród tych problemów wskazano m.in. na nadmiernie długie stosowanie tymczasowego aresztowania, dostęp do obrońcy, postępowanie w sprawach domniemanych więzień CIA w Polsce, rzetelność postępowania w sprawach nieletnich i brak efektywnego prawa chroniącego przed nienawiścią.

„Biorąc pod uwagę to, że znaczna część zaleceń Komitetu dotyczy stosunkowo nowych kwestii, możemy stwierdzić, że w Polsce w ciągu ostatniego roku doszło do poważnego regresu w zakresie ochrony praw człowieka” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka i członkini zarządu HFPC.

W ramach procesu sprawozdawczego HFPC przedstawiła dwa raporty z wykonywania przez Polskę zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (komentarz do listy zagadnień i raport z przestrzegania MPPOiP przez Polskę). Swoje raporty przedstawiły również organizacje działające w zakresie równego traktowania (w tym m.in. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego) oraz Rzecznik Praw Obywatelskich (wszystkie dostępne są tutaj).