ONZ wzywa Hiszpanię do porzucenia reform zagrażającym prawom człowieka

Pięciu specjalnych sprawozdawców ONZ wezwało hiszpańskie władze do porzucenia szeregu zmian legislacyjnych, które są niezgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Po ostrzeżeniach Rights International Spain (RIS), pięciu sprawozdawców Rady Praw Człowieka ONZ wyraziło swój zdecydowany sprzeciw wobec projektu ustawy o bezpieczeństwie publicznym (znanym jako “Gag Law”), proponowanej nowelizacji kodeksu karnego ograniczającego swobodę wypowiedzi i wolność zgromadzeń oraz reformom związanym z przestępstwami terrorystycznymi. Wszystkie te ustawy są obecnie rozpatrywane przez Senat.

Swoje zaniepokojenie wyrazili Maina Kiai, specjalny sprawozdawca ds. wolności zgromadzeń i zrzeszania się, David Kaye, specjalny sprawozdawca ds. promocji oraz ochrony prawa do wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi. Ben Emmerson, specjalny sprawozdawca ds. promocji i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w walce z terroryzmem, oraz Michel Forst, specjalny sprawozdawca ds. sytuacji obrońców praw człowieka.

W niedawnym komunikacie prasowym, eksperci ci jasno wyraźnie stwierdzili, że wymienione reformy “grożą naruszeniem praw podstawowych i wolności jednostek”. Dodali także, że wierzą, “że Hiszpania przyjmie środki konieczne do zagwarantowania, że ustawodawstwo krajowe odzwierciedla fundamentalne prawa i publiczne wolności zgodnie z międzynarodowymi standardami”.

Deportacje, tortury i nadużycia

“Prawo do pokojowych demonstracji i zbiorowego wyrażania swoich opinii jest kluczowe dla wolnego i demokratycznego społeczeństwa” - oświadczyli specjalni sprawozdawcy. “Jesteśmy zaniepokojeni tym, że proponowane reformy mogą stanowić odpowiedź rządu i parlamentu na wiele publicznych manifestacji, które odbyły się w ostatnich latach w Hiszpanii”.

Projekt ustawy o bezpieczeństwie publicznym dotyczy również specjalnego statusu hiszpańskich enklaw - Ceuty i Melilli - które “mogą zezwolić na zbiorowe deportacje osób zagrożonych torturami lub innymi formami przemocy. Jest to sprzeczne z międzynarodowym prawem praw człowieka” - wskazują eksperci.

“Biorąc pod uwagę wpływ tego rodzaju przepisów na prawa podstawowe i wolności, należy je uważnie formułować i nie przyjmować w pośpiechu” - podsumowują sprawozdawcy.

RIS intensywnie pracowało nad uniknięciem przyjęcia tych ustaw z powodu bezprawnego ograniczania praw i wolności obywatelskich, jakie ze sobą pociągają. Jak wiele innych organizacji i grup, RIS zwróciło się do różnych władz (zarówno do przedstawicieli rządu, jak i do senatorów i innych członków parlamentu), żądając, by reformy respektowały zasady międzynarodowego prawa praw człowieka. Apele te pozostały jednak bez odpowiedzi. RIS było zatem zobowiązane poinformować ekspertów ONZ - niektórych z tych wymienionych powyżej - o niebezpieczeństwach związanych z planowanymi reformami.

“Ważny krok”

RIS w szczególności zwróciło uwagę sprawozdawców na wpływ nowelizacji kodeksu karnego i projektu ustawy o bezpieczeństwie publicznym na wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. Skontaktowało się także ze specjalnym sprawozdawcą ds. praw migrantów ze względu na włączenie przez Partię Ludową do przepisów poprawki legalizującej zbiorowe deportacje. RIS niedawno zwróciło się także do specjalnego sprawozdawcy ds. praw człowieka i podstawowych wolności w walce z terroryzmem w celu wyrażenia obaw dotyczących licznych inicjatyw legislacyjnych. Wiele z tych obaw zostało także zawartych w uwagach, jakie RIS dołączyło do listy pytań, na które Hiszpania musiała odpowiedzieć w ramach tegorocznego przeglądu przed Radą Praw Człowieka ONZ.

Lydia Vicente, dyrektor wykonawczy RIS, wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że “ONZ popiera wiele obserwacji poczynionych przez RIS i wiele innych organizacji w obronie praw człowieka w Hiszpanii, nad czym ściśle współpracowaliśmy. Bez wątpienia, jest to ważny krok i mamy nadzieję, że rząd i parlament weźmie pod uwagę te obserwacje i wywiąże się ze swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka”.