To dlatego dzieci w Bułgarii zasługują na dużo lepsze traktowanie

W zeszłym roku ponad 10 tysięcy dzieci w Bułgarii musiało odpowiadać na podstawie 60-letniej ustawy o przestępczości nieletnich.

Podczas konferencji prasowej w Sofii, organizacje pozarządowe domagały się natychmiastowej reformy bułgarskiego wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich. W zeszłym roku, ponad 2 000 dzieci zostało umieszczonych w zamkniętych instytucjach - domach poprawczych, zakładach karnych, aresztach policyjnych, domach tymczasowych dla nieletnich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach poprawczych z internatem,

Bułgarski Komitet Helsiński, Instytut Działań i Praktyk Społecznych oraz Krajowa Sieć na rzecz Dzieci naświetliły wiele niepokojących kwestii dotyczących instytucji zamkniętych dla dzieci:

  • Wysoki wskaźnik przemocy i nadużyć wobec dzieci w wyżej wymienionych placówkach detencji i pozbawienia wolności.
  • Umieszczanie w placówkach o niedopuszczalnych warunkach materialnych (brak lub niedostateczny dostęp do wentylacji, higieny, oświetlenia, ogrzewania, ciepłej wody, urządzeń sanitarnych, itd.)
  • Brak dostępu do edukacji lub edukacja złej jakości
  • Brak dostępu do odpowiedniej opieki medycznej

Wszystko to stanowi poważne naruszenie międzynarodowego prawa praw człowieka, w tym Konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którą pozbawienie wolności powinno być stosowane jedynie jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy okres.

Żądania

Bułgaria była już wielokrotnie krytykowana przez rozmaite międzynarodowe i krajowe organizacje za nieodpowiedni wymiar sprawiedliwości dla dzieci. Kwestia ta podniesiona została kilka razy w 2015 roku przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karania oraz przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europy.

Trzy organizacje apelują o nadanie priorytetu reformie wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i żądają: uchylenia przestarzałej ustawy o przestępczości nieletnich i przyjęcia nowej ustawy o wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich, zgodnej z międzynarodowymi standardami; powołania specjalnych sądów dla nieletnich; stworzenia nowych służb i alternatywnych środków wobec pozbawienia wolności; dalszej specjalizacji profesjonalistów pracujących z dziećmi; odpowiednich warunków materialnych w placówkach; zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej we wszystkich miejscach, w których przebywają zatrzymane dzieci.

Podpisz petycję

Trzy organizacje wysłały list otwarty do odpowiednich władz z żądaniem przeprowadzenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich.

Aby poprzeć żądania legislacyjnej zmiany, obywatele mogą podpisać petycję online, która zostanie przesłania Radzie Ministrów i Zgromadzeniu Narodowemu Republiki Bułgarii.