Chorwacja nie wstąpi do strefy Schengen, dopóki nie poprawi polityki azylowej

Chorwacja otrzymała zielone światło od Europejskiej Komisji na wstąpienie do strefy wolnych granic - Schengen, jednak dziewięć organizacji i ruchów inicjatyw pracujących z ofiarami przemocy granicznej jasno wyraziło swój sprzeciw.

Wiele organizacji zaoponowało wstąpieniu Chorwacji do strefy Schengen i wniosło o uzależnienie jej członkostwa od tego, czy chorwacki rząd zaprzestanie nielegalnego i brutalnego wyrzucania migrantów. Chorwackie praktyki nie tylko bezpośrednio naruszają przepisy Kodeksu Granicznego Schengen, ale także stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i unijnego, w tym konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców. Organizacjami, które wyraziły swój sprzeciw, są: Monitorowanie przemocy na granicach, Centrum Studiów nad Pokojem w Zagrzebiu, Are you Syrious, Inicjatywa Witamy!, Rigardu, Pomoc dla Serbskich Uchodźców, zespół Mobile Info, Re:ports Sarajevo i Centrum Ochrony Azylu.

Organizacje ostrzegają o nielegalnych praktykach granicznych

Przez ostatnie trzy lata organizacje obywatelskie i aktywiści z Chorwacji (Inicjatywa Witamy!, Are You Syrious, Centrum Studiów nad Pokojem), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz szereg międzynarodowych podmiotów rządowych i pozarządowych (Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Praw Człowieka Migrantów, Komisarz ds. Praw Człowieka Rady Europy, Human Rights Watch, Amnesty International, Medecins Sans Frontieres, Centrum Ochrony Azylu) ostrzegali o nielegalnych i brutalnych działaniach policyjnych wobec uchodźców i migrantów próbujących przekroczyć chorwackie granice od strony Serbii, Bośni i Hercegowiny.

Anonimowy list od funkcjonariusza policji potwierdza działania na granicy

Działacze i wolontariusze z Sieci Monitorowania Przemocy na Granicach pracujący na obszarach przygranicznych w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie zbierają zeznania uchodźców i migrantów oraz publikują raporty opisujące te nielegalne działania i definiujące obecne tendencje. Działania podejmowane przez policję mają charakter zorganizowany i celowy; obejmują odmowę wjazdu do Chorwacji i wypychanie migrantów (tzw. push-back) z powrotem do krajów sąsiadujących poza wszelkimi ustalonymi procedurami lub dostępem do jakiegokolwiek obowiązującego międzynarodowego systemu ochrony, często przy użyciu siły i przemocy. Nie działają żadne mechanizmy monitorowania działań policji i panuje całkowity brak oficjalnego nadzoru postępowania funkcjonariuszy. Krajowy Mechanizm Zapobiegawczy zasadniczo też został zdezaktywowany. Obecne praktyki policyjne pozostają nieusankcjonowane karnie przez odpowiedzialne organy, nawet po publikacji anonimowego listu od funkcjonariusza policji, w którym potwierdza on te działania.

Zaangażowanie organów międzynarodowych przy bezczynności chorwackich władz

Sytuacja spotyka się jednak ze sprzeciwem organów międzynarodowych. Sąd administracyjny w Szwajcarii zawiesił transfer z Dublina do Chorwacji ze względu na obecne praktyki zbiorowych wydaleń poza granice. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczy się również ważne postępowanie. Ta sprawa, M.H. i inni przeciwko Chorwacji, dotyczy afgańskiej rodziny, której dziecko zostało potrącone przez pociąg i zmarło w trakcie "wypychania" rodziny z Chorwacji z powrotem do Serbii.

Należy wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy Chorwacja spełniła wszystkie warunki przystąpienia do strefy Schengen. Wszystkie kraje kandydujące muszą przejść ewaluację, która obejmuje wszystkie aspekty i kryteria aquis Schengen. Chorwacja nie przestrzega ani nie wprowadza odpowiednich norm prawa międzynarodowego i Kodeksu Granicznego Schengen (SBC).

Chorwacja nie powinna zostać wpuszczona do strefy Schengen, dopóki nie powstanie sprawiedliwy i skuteczny system azylowy

Chorwacja narusza obecnie art. 13 SBC, który stanowi: „Osoba, która nielegalnie przekroczyła granicę i która nie ma prawa pobytu na terytorium danego państwa członkowskiego, zostaje zatrzymana i poddana procedurom zgodnym z dyrektywą 2008/115 / EC ”.

Przewiduje się procedury wspomnianej dyrektywy w celu zapewnienia uczciwego i skutecznego systemu azylowego w celu przestrzegania zasady non-refoulement; oraz umieszczanie migrantów w wyspecjalizowanych placówkach w sposób humanitarny i godny, z poszanowaniem praw podstawowych i zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym.

Międzynarodowe i krajowe przepisy są naruszane nie tylko na granicach Chorwacji, ale także w całym kraju. Świadectwa uchodźców i migrantów dotyczące ośrodków detencyjnych w Korenicy i Zagrzebiu, wraz z usystematyzowanymi technikami stosowanymi w procedurach wypychania uchodźców, pokazują, że Chorwacja nadal nie jest gotowa utrzymać swoich granic, przestrzegając międzynarodowych norm prawnych, również tych obowiązujących w strefie Schengen. Dlatego nie należy pozwolić na przystąpienie Chorwacji do strefy Schengen, dopóki nie zaprzestanie się tych praktyk i nie zostaną na nie nałożone odpowiednie sankcje.

Zaangażowane, sprzeciwiające się organizacje zaproponowały warunki przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen: rząd chorwacki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych muszą udowodnić polityczną wolę poszanowania praw człowieka migrantów, a odpowiednie organy europejskie muszą dołożyć starań, aby zaniechano nielegalnych działań granicznych.