Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce jest organizacją pozarządową utworzoną w 1989 roku, która skupia się na kwestiach związanych z prawami człowieka w kraju i regionie.

Struktura: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, mająca siedzibę w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej narodziny poprzedzone były siedmioma laty funkcjonowania w Polsce Komitetu Helsińskiego, który działał w podziemiu od roku 1982. Fundacją kieruje Zarząd, mający pięcioro członków, a podlegający nadzorowi Rady Fundacji, liczącej siedmioro członków.

Status prawny: Helsińska Fundacja Praw Człowieka została założona w roku 1989 a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 14 sierpnia 2001 roku.

Priorytety: Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

W ramach realizacji swojej misji, HFHR prowadzi kilka programów:

Międzynarodowe programy edukacyjne

W ramach działań na rzecz międzynarodowej edukacji, eksperci i trenerzy Fundacji Helsińskiej prowadzą również sesje treningowe dotyczące sposobów ochrony praw człowieka. Dotyczą one kwestii monitorowania przestrzegania praw człowieka, podejmowania działań edukacyjnych z zakresu praw człowieka, rozwiązywania konfliktów społecznych w tej materii i przygotowywania raportów i rekomendacji.

Program edukacyjny obejmuje ponadto Miedzynarodową Szkołę Letnią Praw Człowieka, organizowaną corocznie od 1990 r. Program ten adresowany jest do organizacji pozarządowych, dziennikarzy i urzędników publicznych który zajmują się ochroną praw człowieka w krajach post-socjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej, a także Azji Centralnej.

Programy Edukacyjne w Polsce

Programy te przeznaczone są dla uczniów szkół średnich i studentów, w ich skład wchodzą Polskie Warsztaty Młodych Dziennikarzy. Ponadto, Fundacja organizuje konkurs dla prac magisterskich poruszających kwestię praw człowieka. Kolejnym elementem działań edukacyjnych jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS: Prawa Człowieka w Filmie, który jest jednym z najstarszych i największych festiwali filmowych które poruszają tematykę praw człowieka na świecie, przyciągając w cięgu roku około 70 tysięcy widzów w całej Polsce. WATCH DOCS jest festiwalem konkursowym, filmy oceniane są przez profesjonalne, międzynarodowe jury. Filmy dokumentalne z całego świata, zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat, mogę stawać w szranki o nagrodę WATCH DOCS. Rocznie zgłaszane jest ponad 1000 filmów.

Programy prawne:

Program litygacji strategicznej – W ramach tego programu, HFHR włącza się w, lub wszczyna postępowania administracyjne bądź sądowe o znaczeniu strategicznym. Przez zaangażowanie w te postępowania, Fundacja liczy na osiągnięcie przełomowych wyroków, które zmienią istniejącą praktykę prawną bądź regulacje obejmujące konkretne kwestie prawne, które uważamy za bardzo istatne z punktu widzenia ochrony praw człowieka.

Obsweracja Wolności Mediów w Polsce

- Program ten monitoruje standardy ochrony swobody wypowiedzi w Polsce, a także zwraca uwagę na przypadki naruszenia tych standardów. Nasi eksperci tworzą opinie prawne, analizy i skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących wolności wypowiedzi i wyrazu. Ponadto eksperci nasi zajmują się oceną sytuacji mediów w Polsce i opisują przypadki postępować karnych i cywilnych przeciwko dziennikarzom, a także sytuacje kiedy dostęp do informacji publicznej wiąże się z problemami.

Program Interwencji Prawnej – Ma zastosowanie w przypadkach naruszenia praw i swobód jednostki, zwłaszcza tych gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polski i Europejską Konwencję Praw Człowieka i Swobód Podstawowych. Wszystkie sprawy kwalifikujące się do Programu poddawane są wnikliwej analizie jakościowej, po dokonaniu której i konsultacji z koordynatorem programu, podejmowane są działania rzeczowe mające na celu rozwiązanie sprawy.

Europa Praw Człowieka – Celem tego projektu jest zwiększenie roli Fundacji Helsińskiej w tworzeniu europejskich standardów ochrony praw człowieka, a także koordynacja działań międzynarodowych organizacji na rzecz praw człowieka w Polsce. Unia Europejska i Rada Europy podejmują inicjatywy prawodawcze które wpływają na prawa człowieka w Europie. Wśród celów projektu są więc udział w konsultacjach dotyczących konkretnych projektów i upublicznianie informacji o projekcie a także o skutkach konsultacji.

Program Pomocy Prawnej dla Migrantów i Uchodźców – W zakres programu wchodzi udzielanie darmowych porad prawnych dla obcokrajowców, którzy zgłoszą się do fundacji, oraz podejmowanie działań prawnych w ich imieniu. Zakres działań Programu obejmuje również monitorowanie zgodności działań polskich władz z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski, zapisami Konwencji Genewskiej z 1951 dotyczącymi Statusu Uchodźcy, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i polskiego prawa o obcokrajowcach.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest członkiem następujących sieci:

- Sieć Praw Człowieka, międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Azerbejdżanu, Kenii i Ugandy. Eksperci z Fundacji Helsińskiej publikują raz na dwa tygodniu aktualności dotyczące praw człowieka w Polsce.

- Grupa Zagranica, stowarzyszenie polskich NGO współpracujących w celu dostarczenia międzynarodowego wsparcia w rozwoju, pomocy humanitarnej i promocji instytucji demokratycznych.

- Europejska Rada do spraw Uchodźców i Wygnanych

- FRANET, sieć badań interdyscyplinarnych Europejskiej Agencji Praw Podstawowych

Partnerzy i Darczyńcy

Działalność prowadzona przez Fundację Helsińską była wspierana między innymi przez: -Open Society Institute -Sigrid Rausin Trust -Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe -Implementing Authority for European Programmes -The European Integration Fund -Fundację Batorego -Radę Europy -Dan Church Aid -Region in Transition

Partners and Donors

Activities implemented by the HFHR have been supported by among others: -Open Society Institute -Sigrid Rausing Trust -Batory Foundation -Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe -Implementing Authority for European Programmes -The European Integration Found -Council of Europe -Dan Church Aid -Region in Transition

Partnerzy

-Radcy Prawni Chajec Don-Siemion Żyto -Wardyński and Partners -Leśnodorski Ślusarek and Partners -Clifford Chance -ENWC Attorney at Law

Kontakt:

Biuro: ul. Zgoda 11, 00 – 018 Warszawa, Polska tel.: (+48) 22 828 10 08 fax: (48 22) 556 44 50 e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Obserwuj nas:

Strona Internetowa HFHR

Facebook HFHR

Kanał Youtube HFHR

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!