Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce jest organizacją pozarządową utworzoną w 1989 roku, która skupia się na kwestiach związanych z prawami człowieka w kraju i regionie.

Struktura: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, mająca siedzibę w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej narodziny poprzedzone były siedmioma laty funkcjonowania w Polsce Komitetu Helsińskiego, który działał w podziemiu od roku 1982. Fundacją kieruje Zarząd, mający pięcioro członków, a podlegający nadzorowi Rady Fundacji, liczącej siedmioro członków.

Status prawny: Helsińska Fundacja Praw Człowieka została założona w roku 1989 a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 14 sierpnia 2001 roku.

Priorytety: Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

W ramach realizacji swojej misji, HFHR prowadzi kilka programów:

Międzynarodowe programy edukacyjne

W ramach działań na rzecz międzynarodowej edukacji, eksperci i trenerzy Fundacji Helsińskiej prowadzą również sesje treningowe dotyczące sposobów ochrony praw człowieka. Dotyczą one kwestii monitorowania przestrzegania praw człowieka, podejmowania działań edukacyjnych z zakresu praw człowieka, rozwiązywania konfliktów społecznych w tej materii i przygotowywania raportów i rekomendacji.

Program edukacyjny obejmuje ponadto Miedzynarodową Szkołę Letnią Praw Człowieka, organizowaną corocznie od 1990 r. Program ten adresowany jest do organizacji pozarządowych, dziennikarzy i urzędników publicznych który zajmują się ochroną praw człowieka w krajach post-socjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej, a także Azji Centralnej.

Programy Edukacyjne w Polsce

Programy te przeznaczone są dla uczniów szkół średnich i studentów, w ich skład wchodzą Polskie Warsztaty Młodych Dziennikarzy. Ponadto, Fundacja organizuje konkurs dla prac magisterskich poruszających kwestię praw człowieka. Kolejnym elementem działań edukacyjnych jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS: Prawa Człowieka w Filmie, który jest jednym z najstarszych i największych festiwali filmowych które poruszają tematykę praw człowieka na świecie, przyciągając w cięgu roku około 70 tysięcy widzów w całej Polsce. WATCH DOCS jest festiwalem konkursowym, filmy oceniane są przez profesjonalne, międzynarodowe jury. Filmy dokumentalne z całego świata, zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat, mogę stawać w szranki o nagrodę WATCH DOCS. Rocznie zgłaszane jest ponad 1000 filmów.

Programy prawne:

Program litygacji strategicznej – W ramach tego programu, HFHR włącza się w, lub wszczyna postępowania administracyjne bądź sądowe o znaczeniu strategicznym. Przez zaangażowanie w te postępowania, Fundacja liczy na osiągnięcie przełomowych wyroków, które zmienią istniejącą praktykę prawną bądź regulacje obejmujące konkretne kwestie prawne, które uważamy za bardzo istatne z punktu widzenia ochrony praw człowieka.

Obsweracja Wolności Mediów w Polsce

- Program ten monitoruje standardy ochrony swobody wypowiedzi w Polsce, a także zwraca uwagę na przypadki naruszenia tych standardów. Nasi eksperci tworzą opinie prawne, analizy i skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących wolności wypowiedzi i wyrazu. Ponadto eksperci nasi zajmują się oceną sytuacji mediów w Polsce i opisują przypadki postępować karnych i cywilnych przeciwko dziennikarzom, a także sytuacje kiedy dostęp do informacji publicznej wiąże się z problemami.

Program Interwencji Prawnej – Ma zastosowanie w przypadkach naruszenia praw i swobód jednostki, zwłaszcza tych gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polski i Europejską Konwencję Praw Człowieka i Swobód Podstawowych. Wszystkie sprawy kwalifikujące się do Programu poddawane są wnikliwej analizie jakościowej, po dokonaniu której i konsultacji z koordynatorem programu, podejmowane są działania rzeczowe mające na celu rozwiązanie sprawy.

Europa Praw Człowieka – Celem tego projektu jest zwiększenie roli Fundacji Helsińskiej w tworzeniu europejskich standardów ochrony praw człowieka, a także koordynacja działań międzynarodowych organizacji na rzecz praw człowieka w Polsce. Unia Europejska i Rada Europy podejmują inicjatywy prawodawcze które wpływają na prawa człowieka w Europie. Wśród celów projektu są więc udział w konsultacjach dotyczących konkretnych projektów i upublicznianie informacji o projekcie a także o skutkach konsultacji.

Program Pomocy Prawnej dla Migrantów i Uchodźców – W zakres programu wchodzi udzielanie darmowych porad prawnych dla obcokrajowców, którzy zgłoszą się do fundacji, oraz podejmowanie działań prawnych w ich imieniu. Zakres działań Programu obejmuje również monitorowanie zgodności działań polskich władz z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski, zapisami Konwencji Genewskiej z 1951 dotyczącymi Statusu Uchodźcy, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i polskiego prawa o obcokrajowcach.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest członkiem następujących sieci:

- Sieć Praw Człowieka, międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Azerbejdżanu, Kenii i Ugandy. Eksperci z Fundacji Helsińskiej publikują raz na dwa tygodniu aktualności dotyczące praw człowieka w Polsce.

- Grupa Zagranica, stowarzyszenie polskich NGO współpracujących w celu dostarczenia międzynarodowego wsparcia w rozwoju, pomocy humanitarnej i promocji instytucji demokratycznych.

- Europejska Rada do spraw Uchodźców i Wygnanych

- FRANET, sieć badań interdyscyplinarnych Europejskiej Agencji Praw Podstawowych

Partnerzy i Darczyńcy

Działalność prowadzona przez Fundację Helsińską była wspierana między innymi przez: -Open Society Institute -Sigrid Rausin Trust -Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe -Implementing Authority for European Programmes -The European Integration Fund -Fundację Batorego -Radę Europy -Dan Church Aid -Region in Transition

Partners and Donors

Activities implemented by the HFHR have been supported by among others: -Open Society Institute -Sigrid Rausing Trust -Batory Foundation -Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe -Implementing Authority for European Programmes -The European Integration Found -Council of Europe -Dan Church Aid -Region in Transition

Partnerzy

-Radcy Prawni Chajec Don-Siemion Żyto -Wardyński and Partners -Leśnodorski Ślusarek and Partners -Clifford Chance -ENWC Attorney at Law

Kontakt:

Biuro: ul. Zgoda 11, 00 – 018 Warszawa, Polska tel.: (+48) 22 828 10 08 fax: (48 22) 556 44 50 e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Obserwuj nas:

Strona Internetowa HFHR

Facebook HFHR

Kanał Youtube HFHR

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!