Integritetspolicy www.liberties.eu

(Skyldighet att informera i enlighet med GDPR)

Innehållsförteckning

I. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

II. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

3. Avlägsnande och lagring av data

III. Tillhandahållande av webbplats, tillhandahållande av information via RSS och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

2. Rättslig grund för databehandling

3. Databehandlingens syfte

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

5. Varaktighet för datalagring

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

IV. Användning av kakor

1. Beskrivning och omfattning av databehandling / Databehandlingens syfte / Rättslig grund för sådan behandling

2. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

3. Lagringstid, möjlighet till invändande och avlägsnande

V. Utskick av nyhetsbrev via MailChimp

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

2. Rättslig grund för databehandling

3. Databehandlingens syfte

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

5. Lagringstid

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

VI. Kampanjverktyg

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

2. Rättslig grund för databehandling

3. Databehandlingens syfte

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

5. Lagringstid

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

VII. Donationsverktyg

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

2. Rättslig grund för databehandling

3. Databehandlingens syfte

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

5. Lagringstid

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

VIII. Kontakt via e-post samt vanlig post

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

2. Rättslig grund för databehandling

3. Databehandlingens syfte

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

5. Lagringstid

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

IX. Ansökningar

1. Databehandlingens syfte

2. Rättslig grund för databehandling

3. Beskrivning av personuppgiftskategorier

4. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att lämnas ut

5. Lagringstid

6. Nödvändigheten av att lämna uppgifter

X. Leverantörer av integrerat innehåll

XI. Länkar till sociala medier

XII. Webbanalysverktyg

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

2. Rättslig grund för databehandling

3. Databehandlingens syfte

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

5. Lagringstid

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

XIII. Den registrerades rättigheter

1. Rätt till information

2. Rätt till rättelse

3. Rätt till begränsning av behandling

4. Rätt till radering av uppgifter

5. Anmälningsskyldighet

6. Rätt till dataportabilitet

7. Rätt att invända

8. Rätt att dra tillbaka samtycke i enlighet med dataskyddslagstiftning

9. Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet


I. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och nationell dataskyddslagstiftning i medlemsländerna samt andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen, är:

Civil Liberties Union for Europe e.V. (härefter kallad Liberties)
Prinzenstrasse 103
10969 Berlin, Tyskland
Representerad av Balázs Dénes
Tel: + 49 (0) 30 89 63 69 25
E-post: info@liberties.eu
Webbadress: www.liberties.eu

II. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar normalt endast våra användares personuppgifter i den utsträckning som krävs för att säkerställa driften av vår webbplats, vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av våra användares personuppgifter sker regelbundet efter samtycke från användaren eller på grund av våra legitima intressen. Undantag gäller i de fall då det inte är möjligt att inhämta förhandstillstånd av praktiska skäl och då behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt tillämplig lag.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I de fall då vi erhåller samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter sker detta med artikel 6(1)(a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.

Artikel 6(1)(b) i GDPR utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i. Detta gäller även samtliga behandlingsåtgärder som krävs för att genomföra åtgärder som vidtas före avtalet.

I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vår organisation lyder under utgör artikel 6(1)(c) i GDPR den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vår organisation eller en tredje part och om den registrerades intressen samt grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det första intresset utgör artikel 6(1)(f) GDPR rättslig grund för denna behandling.

3. Avlägsnande och lagring av data

Personuppgifterna för den berörda personen kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre är gällande. Uppgifterna kan komma att lagras om den europeiska eller nationella lagstiftaren tillåter detta i enlighet med någon av EU:s förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Uppgifterna ska även blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser löper ut, såvida det inte är nödvändigt att ytterligare lagra uppgifterna för att ingå eller fullgöra ett avtal.

III. Tillhandahållande av webbplats, tillhandahållande av information via RSS och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång en användare besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från åtkomstdatorns system.

Följande uppgifter samlas in:

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidsskillnad i relation till GMT
 • Webbplatsens innehåll
 • Åtkomststatus (HTTP-status)
 • Överförd datavolym
 • Webbplats från vilken du kom till vår webbplats
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Webbläsarspråk och -version

Detta sker både när du öppnar vår webbplats direkt och när du tar del av vårt webbplatsinnehåll med hjälp av RSS.

Uppgifterna lagras även i loggfilerna i vårt system.

Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med användarens övriga personuppgifter.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6(1)(f) i GDPR. Tillhandahållandet av personuppgifter ligger delvis i vårt legitima intresse och är delvis ett juridiskt krav (se punkt 5, under stycket “Leverantör”). Det är inte möjligt att inte lämna dessa uppgifter. Det enda sätt du kan välja att icke samtycka är genom att avstå från att besöka vår hemsida.

3. Databehandlingens syfte

För att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator måste systemet temporärt lagra IP-adressen. För detta ändamål måste användarens IP-adress lagras så länge sessionen varar.

Detsamma gäller tillhandahållande av webbplatsinnehåll via RSS.

Data lagras i loggfiler för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Uppgifterna används även för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten i våra IT-system.

Vi använder dessutom loggfilerna dagligen för att fastställa det totala antalet tydligt identifierade besökare till vår webbplats. Det är inte möjligt att härleda information om enskilda besökare från dessa. Vi fastslår det totala antalet webbplatsbesökare för att kunna jämföra det med antalet besökare som har samtyckt till vår spårning av deras besök.

Ingen ytterligare utvärdering av uppgifterna i marknadsföringssyfte görs i detta sammanhang.

Dessa syften inkluderar även vårt legitima intresse av databehandling i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

Som regel vidarebefordrar vi inte personuppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller har fått tillåtelse att göra det.

Undantag från detta inkluderar tjänsteleverantörer, till exempel webbhotell, som vi noggrant valt ut med hänsyn till dataskydd och i relation till vilka vi har vidtagit alla åtgärder som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning för att säkerställa legitim databehandling.

Vi använder tjänster från webbhotell med vilka vi har upprättat ett databehandlingsavtal. De tjänster vi använder är: Heroku, AWS.

Heroku

Vi använder Heroku som värdserver (webbplats: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) är en filial till Salesforce.com, Inc. eller ett av dess dotterbolag (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA).

Salesforce.com, Inc. är certifierat i enlighet med Privacy Shield-avtalet, vilket garanterar efterlevnad av europeisk integritetslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

Herokus integritetspolicy finns att läsa via: https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Det nätverk för leverans av innehåll (CDN) som vi använder är CloudFront från Amazon Web Services (AWS, webbplats: https://aws.amazon.com/). Vi använder Amazon Cloudfront för att öka tillförlitligheten hos våra onlinetjänster, ge bättre skydd mot dataförlust och förbättra laddningshastigheten hos vår webbplats.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) är ett dotterbolag till Amazon.com, Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

Amazon Web Services Inc. är certifierat i enlighet med Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Du kan ladda ner AWS:s integritetspolicy här: https://aws.amazon.com/de/privacy/.

På grund av integreringen av aktivt innehåll från tjänsteleverantörer såsom Facebook och YouTube kommer din data (särskilt din IP-adress) även att överföras till tredje land när du tar del av detta innehåll. Se nedan under de individuella leverantörerna för mer information om detta, X – Leverantörer av integrerat innehåll.

5. Varaktighet för datalagring

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte i vilket de samlades in. Om uppgifterna samlats in för att tillhandahålla webbplatsen kommer detta att ske när sessionen har avslutats. Detsamma gäller för åtkomst via RSS.

Om uppgifterna lagras i loggfiler anonymiseras dessa av leverantören efter sju dagar.

I enlighet med § 113 b TKG (telekomlagen) har enbart (telekommunikations-)leverantören en skyldighet att lagra abonnentens IP-adress (en unik identifierare som används i samband med Internetanslutningen), en tilldelad användaridentifierare samt tid och datum då Internetanvändningen under den tilldelade IP-adressen inleddes och avslutades, med angiven tidszon, under tio veckor.

Längre lagringstider kan komma att bli möjliga i samband med åtal av förseelser.

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

Insamlingen av uppgifter kopplade till tillhandahållandet av webbplatsen samt lagring av data i loggfiler är avgörande för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet för användaren att invända mot detta, med undantag för det ovannämnda valet att avstå från att använda webbplatsen.

IV. Användning av kakor

1. Beskrivning och omfattning av databehandling / Databehandlingens syfte / Rättslig grund för sådan behandling

Vår webbplats använder kakor. Kakor är små datapaket som kan lagras på din dators hårddisk när du besöker webbplatser. Dessa kakor innehåller vanligtvis en särskild sträng av tecken som identifierar det unika webbläsarprogrammet när du återvänder till webbplatsen eller fortsätter till nästa sida på webbplatsen.

Vi använder kakor för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår hemsida kräver att användarens webbläsare kan identifieras även efter att en ny sida har öppnats.

Följande data lagras i de kakor vi använder:

- Lagring av huruvida grundläggande kakor och sessionskakor har accepterats för bekvämare navigering ("nödvändiga") (Rättslig grund: berättigat intresse i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR.)

- Statistikkakor ("prestanda")

Statistikkakor gör det möjligt för Liberties att spåra besökares interaktion med webbplatsen för att mäta och förbättra webbplatsens prestanda. (Rättslig grund: berättigat intresse i enlighet med artikel 6(1)(f).)

- Gåvostatus och språkpreferenser ("preferenser")

När du väljer att ge en donation följer webbplatsen dig genom gåvoprocessen. Detta krävs för att gåvoprocessen ska fungera. Andra kakor används för att tillgodose användarens språkpreferenser. (Den rättsliga grunden för användandet av donationskakor är ingåendet av ett avtal i enlighet med artikel 6(1)(b) i GDPR. För språkvalskakor gäller samtycke i enlighet med artikel 6(1)(a) i GDPR.)

- Lagring av huruvida kakor kopplade till tredje parter accepterats ("funktionspreferenser")

Först efter att kakor kopplade till tredje parter har accepterats kan innehåll från tredjepartsleverantörer såsom YouTube aktivt integreras på webbplatsen (Rättslig grund: samtycke i enlighet med artikel 6(1)(a) i GDPR.) Se nedan för ytterligare information om respektive leverantör, X – Leverantörer av integrerat innehåll.

Vid åtkomst av webbplatsen upplyses användaren med hjälp av en informationsbanner om förekomsten av kakor och deras samtycke begärs om så krävs. Användaren hänvisas även till denna dataskyddsdeklaration. Vid samma tillfälle informerar vi användaren om hur man kan avaktivera lagring av kakor bland sina webbläsarinställningar.

I samtliga aktuella webbläsare är det möjligt att radera enskilda eller samtliga kakor och att tillåta eller förbjuda placeringen av kakor från fall till fall. Vänligen se hjälpsidorna i din webbläsare för information om aktuella alternativ.

2. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

Som princip vidarebefordrar vi inte personuppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi inte fått tillåtelse att göra det.

Undantag från detta inkluderar integrationen av tjänsteleverantörer som agerar webbhotell och som tillhandahåller webbanalysverktyg (se III – Tillhandahållande av webbplatsen och XIII – Webbanalysverktyg). Vi utför inte någon ytterligare behandling av uppgifterna inom ramen för tillhandahållandet av vår webbplats utanför den Europeiska unionen (med undantag för leverantörerna av integrerat innehåll, se X – Leverantörer av integrerat innehåll).

3. Lagringstid, möjlighet till invändande och avlägsnande

Kakor lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats av användaren, alltså har du (användaren) fullkomlig kontroll över hur de används. Du kan avaktivera eller begränsa överföringen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Kakor som redan har sparats kan när som helst raderas. Detta kan även ske automatiskt, till exempel varje gång du stänger ner din webbläsare. Men om kakor inaktiveras för vår webbplats kommer dina preferenser gällande vår webbplats också att raderas (t ex information om huruvida du har samtyckt till användandet av kakor kopplade till tredje part).

V. Utskick av nyhetsbrev via MailChimp

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev till våra nyhetsbrevsprenumeranter.

Som del av organiserandet av nyhetsbrevsutskicket behandlas följande uppgifter om våra prenumeranter:

När du konfigurerar nyhetsbrevsprenumerationen ber vi om förnamn och efternamn (för personligt tilltal i utskicket) samt e-postadressen till prenumeranten. Även prenumerantens ursprungsland efterfrågas så att vi kan skicka ut nyhetsbrevet på lämpligt språk (allt nyhetsbrevsinnehåll skickas inte alltid ut på det nationella språket).

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i samband med nyhetsbrevsutskicket utgörs av artikel 6(1)(a) i GDPR i kombination med ditt särskilda medgivande till att motta nyhetsbrevet. Du kan när som helst häva detta medgivande att motta nyhetsbrevet i framtiden. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna via länken för avprenumeration i slutet av varje nyhetsbrev. Vänligen observera att lagenligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till den tidpunkt då du häver ditt medgivande förblir opåverkad.

3. Databehandlingens syfte

Vi använder en tjänsteleverantör för nyhetsbrev för att leverera vårt nyhetsbrev till våra prenumeranter.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

MailChimp är den tjänsteleverantör vi använder för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Då företaget som driver MailChimp och dess IT-infrastruktur är baserat i USA överförs data till tredje parter i ett icke-säkert tredjeland. Därför krävs ytterligare säkerhet när data överförs till MailChimp. Gällande MailChimp uppnås detta genom det så kallade Privacy Shield-avtalet.

Rocket Science Group LLC, som driver MailChimp, är certifierat i enlighet med kraven som specificeras i Privacy Shield-avtalet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Detta innebär att förutsättningarna för att MailChimp ska kunna behandla våra prenumeranters personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.

Här (https://mailchimp.com/legal/) hittar du all juridisk information (såsom allmänna och särskilda villkor som tillhandahålls av MailChimp), här (https://mailchimp.com/legal/privacy/) hittar du konkret information om dataskydd.

5. Lagringstid

Dina uppgifter lagras i vår nyhetsbrevsdatabas så länge som du fortsätter prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du drar tillbaka ditt medgivande kommer framtida utskick av nyhetsbrevet att stoppas och dina uppgifter kommer att raderas från vårt adressregister för nyhetsbrev.

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande till att få nyhetsbrevet i framtiden. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna via länken för avprenumeration i slutet av varje nyhetsbrev. Vänligen observera att lagenligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till den tidpunkt då du häver ditt medgivande förblir opåverkad.

VI. Kampanjverktyg

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vi genomför kampanjer på regelbunden basis. På vår webbplats erbjuder vi de som är intresserade möjligheten att delta i våra kampanjer.

Som del av organiserandet av kampanjdeltagande behandlas följande uppgifter om deltagarna i våra kampanjer:

När du går med i kampanjen ber vi om ditt namn (för personligt tilltal i korrespondensen), e-postadress och land. I vissa fall erbjuder vi möjligheten att prenumerera på utskick av kampanjinfo. Prenumerantens ursprungsland efterfrågas så att vi kan skicka ut informationen på lämpligt språk (all kampanjinformation skickas inte alltid ut på det nationella språket).

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i relation till kampanjverktyget utgörs av artikel 6(1)(a) i GDPR i kombination med ditt särskilda medgivande till att delta i respektive kampanj. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande till deltagande i kampanjen inför framtiden. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna via länken för avprenumeration i slutet av varje utskick av kampanjinfo. Vänligen observera att lagenligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till den tidpunkt då du häver ditt medgivande förblir opåverkad.

3. Databehandlingens syfte

Med hjälp av kampanjverktyget (namninsamling, e-postverktyg, informationsutskick) gör vi det möjligt för intresserade parter att delta i våra kampanjer och på begäran använder vi informationsutskick för att hålla kampanjdeltagare informerade om aktuella utvecklingar kring respektive kampanj.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

Den tjänsteleverantör vi använder för våra informationsutskick gällande olika kampanjer är MailChimp. Då företaget som driver MailChimp och dess IT-infrastruktur är baserat i USA överförs data till tredje parter i ett icke-säkert tredjeland. Därför krävs ytterligare säkerhet när data överförs till MailChimp. Gällande MailChimp uppnås detta genom det så kallade Privacy Shield-avtalet.

Rocket Science Group LLC, som driver MailChimp, är certifierat i enlighet med kraven som specificeras i Privacy Shield-avtalet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Detta innebär att förutsättningarna för att MailChimp ska kunna behandla våra prenumeranters personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.

Här (https://mailchimp.com/legal/) hittar du all juridisk information (såsom allmänna och särskilda villkor som tillhandahålls av MailChimp), här (https://mailchimp.com/legal/privacy/) hittar du konkret information om dataskydd.

5. Lagringstid

Dina uppgifter lagras i vår databas för informationsutskick så länge som du fortsätter delta i respektive kampanj. Om du drar tillbaka ditt medgivande kommer informationsutskicket inte längre skickas till dig och dina uppgifter kommer att raderas från vår databas. Om du enbart deltar och väljer att inte prenumerera på vårt informationsutskick kommer dina uppgifter att raderas inom 30 dagar från kampanjens slut.

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande till att delta i kampanjen inför framtiden. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna via länken för avprenumeration i slutet av varje utskick av kampanjinfo. Vänligen observera att lagenligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till den tidpunkt då du häver ditt medgivande förblir opåverkad.

VII. Donationsverktyg

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Via vår hemsida har du möjlighet att stödja vår verksamhet genom en enskild eller regelbunden gåva. Allt du behöver göra är att klicka på donationsknappen som finns på varje sida.

Du kommer då att föras till donationssidan, där du ombeds acceptera våra kakor (om du inte redan gjort det). Två kakor kommer sedan att aktiveras, en från Stripe, vår betaltjänstleverantör, och en från PayPal, vår andra betaltjänstleverantör.

Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer kommer du antingen att föras direkt till en PayPal-sida (efter att ha klickat på Donera med PayPal), där du kan genomföra din betalning genom att logga in med PayPal, eller, om du har klickat på "NÄSTA" och vill betala med Stripe, kommer du att bli ombedd att fylla i ytterligare information (gåvans storlek, frekvens, namn, e-postadress, kortnummer). Vi skickar betalningsuppgifterna direkt till Stripe utan att ytterligare behandla uppgifterna själva.

Oavsett betalningsmetod har Liberties inte tillgång till dina bank- eller kreditkortsuppgifter. Dessa uppgifter behandlas enbart av betaltjänstleverantören. Här (https://stripe.com/de/privacy) hittar du Stripes dataskyddsdeklaration och andra villkor (https://stripe.com/de/privacy, beroende på din webbläsares språkinställningar kan en översättning finnas tillgänglig). PayPals integritetspolicy hittar du på (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full) och övriga villkor på (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

2. Rättslig grund för databehandling

Rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter i samband med din donation utgörs av artikel 6(1)(b) i GDPR.

3. Databehandlingens syfte

Gåvor hjälper oss att samfinansiera vårt arbete. För att göra detta måste vi kunna behandla uppgifterna om ovannämnda givare.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

Båda betaltjänstleverantörerna är baserade i USA, vilket innebär att data överförs till tredje parter i ett icke-säkert tredjeland. Därför krävs ytterligare säkerhet för att data ska kunna överföras till dessa betaltjänstleverantörer. Gällande Stripe uppnås detta genom det så kallade Privacy Shield-avtalet.

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, Kalifornien 94103, är certifierat i enlighet med kraven i Privacy Shield-avtalet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). Detta innebär att förutsättningarna för att Stripe ska kunna behandla våra givares personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.

PayPal Inc. har utfärdat bindande företagsregler för dataskydd (se https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcroch https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018/02/bcr-paypal.html).

Detta innebär att förutsättningarna för att PayPal ska kunna behandla våra givares personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.

5. Lagringstid

Dina uppgifter lagras tillsammans med vår finansiella redovisning under den period som vi är skyldiga att behålla en kopia på våra räkenskaper i enlighet med gällande skattelagstiftning för föreningar. Enligt den tyska skattelagen, § § 140 ff., har vi en skyldighet att behålla en kopia på våra räkenskaper i 6 till 10 år.

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande till gåvan inför framtiden (för återkommande gåvor) via Stripe eller PayPal. Ett återdraget medgivande träder i effekt och påverkar personuppgifterna, som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsenlig) betalningsbehandling, först efter att den juridiskt föreskrivna lagringsperioden har löpt ut. Vänligen hänvisa till den information som tillhandahålls av Stripe och PayPal gällande din gåva. Vänligen observera att lagenligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till den tidpunkt då du häver ditt medgivande förblir opåverkad.

VIII. Kontakt via e-post samt vanlig post

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Du kan kontakta oss via den angivna e-postadressen. Om så sker kommer de personliga uppgifterna som skickas med e-postmeddelandet att lagras. Detsamma gäller vid postförsändelser.

Inga uppgifter vidarebefordras i detta fall till tredje part. Uppgifterna används enbart i kommunikationen med användaren.

2. Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandling av de uppgifter som överförs i samband med en e-postutväxling utgörs av artikel 6(1)(f) i GDPR. Om syftet med e-postutväxlingen är att ingå ett avtal utgör artikel 6(1)(b) i GDPR ytterligare rättslig grund för behandlingen. Detsamma gäller vid postförsändelser.

Tillhandahållandet av personuppgifter krävs inte enligt lag eller avtal, men kan användas för att ingå ett avtal av de skäl som anges ovan.

3. Databehandlingens syfte

I händelse av att kontakt upprättas via e-post utgör detta även det legitima intresse för behandlingen av uppgifterna som krävs. Detsamma gäller vid postförsändelser.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

Som princip vidarebefordrar vi inte personuppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi inte fått ditt medgivande.

Undantag från detta inkluderar tjänsteleverantören som tillhandahåller vår e-posttjänst. Utöver detta behandlas inga uppgifter utanför den Europeiska unionen.

5. Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte i vilket de samlades in. För de personuppgifter som skickas via post eller e-post, är så fallet när respektive korrespondens med användaren har avslutats. Korrespondensen anses ha avslutats så snart det kan antas baserat på omständigheterna att ärendet i fråga har klargjorts på ett slutgiltigt sätt. Förlängda lagringstider kan komma att bli följden av tysk skatte- eller handelslagstiftning (§ 195 BGB, 3-årig ordinarie preskriptionstid).

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

Användaren har när som helst möjlighet att dra tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter inför framtiden. Allt du behöver göra är att skicka ett nytt meddelande via kontaktformuläret eller via e-post.

Om användaren kontaktar oss via e-post kan denne när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan korrespondensen inte fortsätta.

Då raderas samtliga personuppgifter som lagrats i samband med upprättandet av kontakt, om inte rättsliga lagringsperioder förhindrar detta. Detsamma gäller vid postförsändelser.

IX. Ansökningar

1. Databehandlingens syfte

 • Adresshantering och e-postkommunikation
 • Genomförande av ansökningsprocessen
 • Reseersättning för ansökande
 • Uppgifter som kan användas i ansökningsprocessen för att hävda, utöva eller försvara potentiella rättsanspråk (t ex rättsanspråk under den tyska lagstiftningen om likabehandling)
 • vid rekrytering för överföring till personalfilen.
 • Hantering av de registrerades dataskyddsrättigheter

2. Rättslig grund för databehandling

Re 1: Adresshantering och -behandling är en del av ansökningsprocessen. Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna etablera ett anställningsförhållande med dig, varför vi behandlar dina uppgifter i enlighet med artikel 6(1)(b) i GDPR i kombination med § 26 stycke 1 mening 1 i den tyska dataskyddslagen (BDSG).

Re 2: Eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna etablera ett anställningsförhållande med dig behandlar vi dina uppgifter i enlighet med artikel 6(1)(b) i GDPR i kombination med § 26 stycke 1 mening 1 i BDSG.

Re 3: Enligt § 670 i BGB har den ansökande laglig rätt till ersättning för de nödvändiga intervjukostnaderna om det inte fastslagits vilka kostnader i samband med resan till intervjun som arbetsgivaren betalar. Eftersom behandlingen krävs för att vi ska kunna genomföra intervjun och därmed etablera ett anställningsförhållande med dig behandlar vi dina uppgifter i enlighet med artikel 6(1)(b) i GDPR i kombination med § 26 stycke 1 mening 1 i BDSG.

Re 4: Vi kan komma att använda de personuppgifter som vi mottagit under ansökningsprocessen för att hävda, utöva eller försvara potentiella rättsanspråk (t ex om Liberties skulle utsättas för rättsanspråk enligt den tyska lagstiftningen om likabehandling). Rättslig grund för behandlingen utgörs av artikel 6(1)(f) i GDPR. Liberties har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter av ovannämnda skäl.

Re 5: Efter rekryteringen överförs uppgifterna till den potentiella medarbetarens personalfil. Rättslig grund för behandlingen utgörs av artikel 6(1)(b) i GDPR i kombination med artikel 26 stycke 1 mening 1 i BDSG.

Re 6: Behandlingen utförs för att följa eller uppfylla den lagstadgade skyldigheten att respektera de registrerades rättigheter enligt den dataskyddslagstiftning som omnämns i kapitel III (artikel 12-22) i GDPR, som Liberties måste uppfylla i sin roll som ansvarig part i den mening som avses i artikel 4(7) i GDPR. Rättslig grund för denna behandling utgörs av artikel 6(1)(c) i GDPR.

3. Beskrivning av personuppgiftskategorier

Re 1: Kontaktuppgifter (efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, kontakttyp, faxnummer), kommunikationsinnehåll.

Re 2: Följebrev, meritförteckning, fotografier, intyg och andra kvalifikationsbevis samt ytterligare uppgifter som skickats på frivillig basis som del av ansökningsprocessen.

Re 3: Resedata (t ex ankomst och avresa, resekostnader, resemedel), bankuppgifter.

Re 4: Metadata, kommunikationsdata, uppgifter för att styrka en lagenlig ansökningsprocess.

Re 5: Metadata, kommunikationsdata, följebrev, meritförteckning, fotografi, intyg och andra kvalifikationsbevis samt ytterligare uppgifter som skickats på frivillig basis som del av ansökningsprocessen.

Re 6: Deklarationer om tillbakadragande av samtycke som du eventuellt gett; eventuella invändningar mot av behandlingen av dina personuppgifter som du får lämna in; deklarationer och information som vi mottar från dig i samband med hävdandet av dina dataskyddsrättigheter, specificerade i kapitel III (artikel 12-22) i GDPR.

4. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att lämnas ut

Inom Liberties: de anställda som behöver ta emot uppgifterna för att kunna genomföra ansökningsprocessen (ledning, specialistavdelning, personalavdelning), samt den telefontjänst som används i vår verksamhet och de IT-tjänsteleverantörer som vi ingått lämpliga avtal med för att säkerställa ständigt skydd av dina personuppgifter och, om så krävs, myndigheter vid eventuella brottsutredningar.

5. Lagringstid

Om Liberties inte rekryterat dig efter att ansökningsprocessen har avslutats kommer dina uppgifter att raderas inom 6 månader från att din ansökan avvisats. Om din ansökan är framgångsrik och du anställs av Liberties kommer dina personuppgifter att raderas när syftet med databehandlingen inte längre är gällande, senast efter att anställningsförhållandet upphört (lagringsbegränsning), såvida detta inte strider mot juridiska lagringsperioder eller bestämmelser om rättslig begränsning.

6. Nödvändigheten av att lämna uppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är varken ett krav enligt lag eller avtal. Det är dock nödvändigt för att ansökningsprocessen ska kunna utföras. Om du inte vill tillhandahålla dina personuppgifter kommer vi inte att kunna överväga dig för en anställning hos Liberties.

X. Leverantörer av integrerat innehåll

Vi integrerar funktioner från externa tjänsteleverantörer på vår webbplats (t ex integrerade videoklipp) som styrs av egna dataskyddsbestämmelser.

Om du tillåter kakor från tredje part på vår webbplats kommer innehållet från dessa tredjepartsleverantörer att laddas ned. Dina uppgifter kommer inte att skickas till dessa tjänsteleverantörer innan du gett ditt samtycke.

Nedan finns en lista över berörda tjänsteleverantörer:

1. Flourish.studio – interaktiva diagram och infografik

På vissa av våra sidor använder vi integrerade, interaktiva diagram och infografik för att presentera data och siffror på ett visuellt sätt som är lätt att förstå utan att du behöver lämna Liberties sidor. När du öppnar en sida med ett integrerat diagram från Flourish.studio kommunicerar den iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) som vi integrerat med servrarna som styrs av https://flourish.studio och du accepterar därmed deras allmänna villkor (https://flourish.studio/terms/). Tjänsteleverantören är det brittiska företaget Kiln Enterprises Ltd, 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, London EC1N 7RJ, Storbritannien. Om denna iframe laddas och den valda kakinställningen tillåter detta kommer tjänsteleverantören att använda kakor som samlar in information om användarens beteende. För mer information om dataskydd hos Flourish.studio, se leverantörens dataskyddsdeklaration (https://flourish.studio/privacy/).

2. InterAct – Integrerade quiz och enkäter

På vissa av våra sidor använder vi integrerade quiz och enkäter för att på ett interaktivt sätt informera våra användare utan att de behöver lämna Liberties sidor. När du öppnar en sida med ett integrerat InterAct-quiz kommunicerar den iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) som vi integrerat med servrarna som styrs av www.tryinteract.com och du accepterar därmed deras allmänna villkor (https://www.tryinteract.com/terms). Tjänsteleverantören är The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St #380-14013, San Francisco, CA 94115, USA. Om denna iframe laddas och den valda kakinställningen tillåter detta kommer tjänsteleverantören att använda kakor som samlar in information om användarens beteende. För mer information om sekretess hos TryInterAct, se leverantörens integritetspolicy (https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Integrerade bildgallerier

På vissa av våra sidor integrerar vi ett verktyg som visar bilder i ett automatiskt rullande bildgalleri. Tjänsteleverantören för detta verktyg är Flipsnack, ett dotterbolag till Smartketer LLC, 156 2nd Street, San Francisco, CA 94105, USA. Mer om Flipsnacks allmänna villkor kan du läsa här (https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html).

Om du besöker en sida där Flipsnacks galleriverktyg har integrerats i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) kommer bilderna att laddas och visas från Flipsnacks servrar. Om du använder galleriet placerar Flipsnack kakor i din webbläsare.

För mer information om dataskydd hos Flipsnack, se leverantörens dataskyddsdeklaration (https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Integrerad PDF-läsare

På vissa av våra sidor erbjuder vi omfattande innehåll i form av PDF-filer. Med hjälp av ett verktyg visas dessa direkt på webbplatsen, utan att du behöver lämna Liberties.eu.

Om du öppnar en av våra sidor där verktyget har integrerats och innehållet visas i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) upprättas en anslutning till leverantören, vars allmänna villkor accepteras. Om du använder den integrerade PDF-läsaren placerar Isuu Inc kakor i din webbläsare.

Tjänsteleverantören för verktyget är Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA. Läs mer om tjänsteleverantörens allmänna villkor här (https://issuu.com/legal/terms).

För mer information om dataskydd hos Issuu, se leverantörens dataskyddsdeklaration (https://issuu.com/legal/privacy).

5. Integrerad videospelare från Europa.eu – Theoplayer

På vissa av våra sidor integrerar vi en videospelare som tillhandahålls av Europeiska unionen (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025) och som gör att du kan ta del av flerspråkiga EU-relaterade strömmar, live och inspelade, utan att behöva lämna Liberties.eu.

Om du öppnar någon av våra sidor där denna videospelare har integrerats och innehållet visas i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) upprättas en anslutning till leverantören, vars kakpolicy accepteras (https://ec.europa.eu/info/cookies_sv). Om du använder denna videospelare placeras kakor i din webbläsare.

Tjänsteleverantören av den integrerade EU-videospelaren är Theoplayer från THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Belgien.

För mer information om dataskydd hos Theoplayer, se leverantörens dataskyddsdeklaration (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_sv).

6. Integrerade videoklipp från YouTube

På vissa sidor visar vi videoklipp från YouTube.

Om du öppnar någon av våra sidor där ett videoklipp från YouTube har integrerats och innehållet visas i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) upprättas en anslutning till leverantören och data utbyts. Om du använder denna videospelare placeras kakor i din webbläsare.

Vanligtvis integrerar vi videoklipp från YouTube med hjälp av tjänsten "youtube-nocookies", men det kan hända att äldre videoklipp fortfarande integrerats direkt från YouTube.

Leverantören av YouTube-spelaren är YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA – ett företag som tillhör Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För mer information om dataskydd hos YouTube, se leverantörens dataskyddsdeklaration (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

7. Integrerade videoklipp från Facebook

På vissa sidor visar vi videoklipp från Facebook.

När du öppnar någon av våra sidor där ett videoklipp från Facebook har integrerats och innehållet visas i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) upprättas en anslutning till leverantören och data utbyts. Om du använder denna videospelare placeras kakor i din webbläsare.

Facebook-spelaren tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.

För mer information om sekretess hos Facebook, se leverantörens integritetspolicy (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Integrerade videoklipp från Vimeo

På vissa sidor visar vi videoklipp från Vimeo.

Om du öppnar någon av våra sidor där ett videoklipp från Vimeo har integrerats och innehållet visas i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) upprättas en anslutning till leverantören och data utbyts. Om du använder denna videospelare placeras kakor i din webbläsare.

Leverantören av Vimeo-spelaren är Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

För mer information om Vimeos sekretessrutiner, se leverantörens integritetspolicy (https://vimeo.com/privacy).

9. Integrerade videoklipp från Twitter

På vissa sidor visar vi videoklipp från Twitter.

Om du öppnar någon av våra sidor där ett videoklipp från Twitter har integrerats och innehållet visas i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) upprättas en anslutning till leverantören och data utbyts. Om du använder denna videospelare placeras kakor i din webbläsare.

Leverantören av Twitter-spelaren är Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

För mer information om Twitters sekretessrutiner, se leverantörens integritetspolicy (https://twitter.com/en/privacy).

10. Telefonkontakt via OpenMedia/NewMode

På vissa sidor erbjuder vi dig möjligheten att ringa upp din folkvalda representant (t ex i Europaparlamentet). För detta ändamål använder vi ett verktyg från OpenMind i samarbete med New/Mode.

Om du öppnar en av våra sidor som innehåller detta uppringningsverktyg och innehållet visas i en iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) upprättas en anslutning till leverantören och data utbyts. Om du använder uppringningsverktyget placeras kakor i din webbläsare.

Leverantörerna av verktyget är OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box #21674, Vancouver, BC, Kanada V5L 5G3 och New/Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, Kanada.

För mer information om dataskydd hos OpenMedia, se leverantörens dataskyddsdeklaration (https://openmedia.org/privacy-policy).

För mer information om dataskydd hos New/Mode, se leverantörens dataskyddsdeklaration (https://www.newmode.net/privacy).

XI. Länkar till sociala medier

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att dela vårt innehåll på sociala medier. Vi använder dock enbart delningslänkar för att integrera sociala medier. Detta innebär att dina data inte överförs automatiskt till sociala medieleverantörer när du besöker vår webbplats.

Det är enbart om du väljer att klicka på en av dessa länkar som du skickas vidare till den relevanta sociala medie-plattformen, och där dina uppgifter sedan behandlas.

Vi tillhandahåller en funktion som gör det möjligt att dela innehåll på följande sociala medier:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Samma funktion tillhandahålls även via e-post och det är vidare möjligt att dela innehåll genom att kopiera webbadressen till respektive webbsida.

På vår hemsida länkar vi även till våra sociala medie-konton på Facebook, Twitter och YouTube.

Detsamma gäller dessa länkar, det vill säga att dina uppgifter endast behandlas av respektive social medie-plattform om du klickar på någon av dessa länkar, lämnar vår hemsida och öppnar vår profil hos leverantören av det sociala mediet.

XII. Webbanalysverktyg

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

När du besöker vår webbplats kan ditt beteende komma att bli föremål för statistisk analys. Detta görs främst med hjälp av kakor och webbanalysprogram. På vår hemsida använder vi open source-verktyget Matomo. Programvaran är inställd så att IP-adresser inte lagras i sin helhet. Det är heller inte möjligt att koppla den förkortade IP-adressen till åtkomstdatorn.

2. Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna statistiska analys utgörs av artikel 6(1)(f) i GDPR.

3. Databehandlingens syfte

Statistiken som programvaran tar fram hjälper oss att optimera vårt arbete, till exempel genom att ständigt förbättra vår webbplats och dess användarvänlighet.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför den Europeiska unionen

Programvaran från Matomo körs uteslutande på en server som vi kontrollerar. Vi använder hostingtjänster från Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 München, hemsida: www.contabo.de), med vilka vi ingått ett databehandlingsavtal.

5. Lagringstid

Uppgifterna raderas efter 5 år, dvs så snart de inte längre behövs för vår egen dokumentation.

6. Möjlighet till invändande och avlägsnande

Matomo använder kakor. Kakor som redan placerats i din webbläsare kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Vi erbjuder även våra användare möjligheten att inte delta i analysprocessen på vår webbplats. Det alternativet finns här: https://www.liberties.eu/se/cookies/settings

Information om sekretessinställningarna för programvaran från Matomo finns här: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas utgör du i enlighet med GDPR den registrerade och har följande rättigheter i förhållande till den personuppgiftsansvarige:

1. Rätt till information

Du kan när som helst, med vederbörlig hänsyn till kraven i artikel 15 i GDPR, begära ut information från den personuppgiftsansvarige om hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Rätt till rättelse

Med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i artikel 16 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade och/eller kompletterade av den personuppgiftsansvarige om de behandlade personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste korrigera uppgifterna omgående.

3. Rätt till begränsning av behandling

Med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i artikel 18 i GDPR kan du kräva att den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen.

4. Rätt till radering av uppgifter

Med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i artikel 17 i GDPR kan du begära att den registeransvarige ska radera dina personuppgifter.

5. Anmälningsskyldighet

Om du har utövat din rätt att korrigera, avbryta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter i relation till den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela samtliga mottagare som tagit del av dina personuppgifter om denna rättelse, annullering eller begränsning, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig arbetsinsats.

Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare av den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 19 i GDPR.

6. Rätt till dataportabilitet

Med vederbörlig hänsyn till kraven i artikel 20 i GDPR har du rätt att få de personuppgifter om dig som du tillhandahållit den personuppgiftsansvarige skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

7. Rätt att invända

Du har med förbehåll för villkoren i artikel 21 i GDPR rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6(1)(e) eller (f) i GDPR, även om profileringen är baserad på dessa bestämmelser.

8. Rätt att dra tillbaka samtycke i enlighet med dataskyddslagstiftning

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke i enlighet med dataskyddslagstiftning. Tillbakadragandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt medgivande fram till denna punkt.

9. Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, på din arbetsplats eller den plats där den förmodade överträdelsen ägt rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet som mottagit klagomålet informerar sedan den klagande om klagomålets status och resultat, inklusive möjligheten till rättsmedel i enlighet med artikel 78 i GDPR.

Tillsynsmyndigheten med ansvar för Liberties.eu är:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
www.datenschutz-berlin.de

Dataskyddsdeklarationens datum: 11 november 2019 (tyskt original)

I händelse av en tvist rörande "Integritetspolicy www.liberties.eu" skall den tyskspråkiga versionen gälla.