Privatumo politika: www.liberties.eu

(Pareiga informuoti pagal BDAR)

Turinys

I. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

II. Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Duomenų trynimas ir saugojimo terminas

III. Svetainės naudojimas, informacijos teikimas per RSS, registracijos failų kūrimas

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Duomenų tvarkymo tikslas

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

5. Duomenų saugojimo terminas

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

IV. Slapukų naudojimas

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis/Duomenų tvarkymo tikslas/Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

2. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

3. Saugojimo terminas, galimybė neduoti sutikimo ir pašalinti duomenis

V. Naujienlaiškio platinimas per „Mailchimp“

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Duomenų tvarkymo tikslas

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

5. Duomenų saugojimo terminas

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

VI. Kampanijų priemonės

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Duomenų tvarkymo tikslas

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

5. Duomenų saugojimo terminas

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

VII. Aukojimo priemonės

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Duomenų tvarkymo tikslas

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

5. Duomenų saugojimo terminas

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

VIII. Bendravimas per paštą ir el. paštą

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Duomenų tvarkymo tikslas

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

5. Duomenų saugojimo terminas

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

IX. Aplikavimas

1. Duomenų tvarkymo tikslai

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Asmens duomenų kategorijos

4. Gavėjų, kuriems buvo atskleisti ar bus atskleisti asmens duomenys, kategorijos

5. Duomenų saugojimo terminas

6. Būtinybė teikti duomenis

X. Įterptųjų paslaugų teikėjai

XI. Socialinių tinklų saitai

XII. Tinklo analitikos priemonė

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

3. Duomenų tvarkymo tikslas

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

5. Duomenų saugojimo terminas

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

XIII. Duomenų subjekto teisės

1. Teisė į informaciją

2. Teisė į duomenų ištaisymą

3. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

4. Teisė į duomenų ištrynimą

5. Pareiga pranešti

6. Teisė į duomenų perkeliamumą

7. Teisė nesutikti

8. Teisė atšaukti sutikimą pagal duomenų apsaugos teisės aktus

9. Teisė kreiptis į priežiūros instituciją


I. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus valstybių narių duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat kitas duomenų apsaugos įstatymų nuostatas, duomenų valdytojas yra:

Europos pilietinių laisvių sąjunga e.V. (angl. „Civil Liberties Union for Europe“; toliau – „Liberties“)

Prinzenstrasse 103

10969 Berlynas, Vokietija

Atstovaujama Balázs Dénes

Telefonas: +49 (0) 30 89 63 69 25

El. paštas: info@liberties.eu

Adresas internetu: www.liberties.eu

II. Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Paprastai vartotojų asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek to reikia norint užtikrinti mūsų svetainės veikimą, turinį ir teikiamas paslaugas. Naudotojų asmens duomenys tvarkomi reguliariai gavus vartotojo sutikimą arba kai to reikalauja teisėti mūsų interesai. Išimtis taikoma tais atvejais, kai dėl praktinių sumetimų išankstinio sutikimo gauti negalima ir kai duomenis tvarkyti leidžia teosės aktai.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kai gauname duomenų subjektų sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis, tuomet teisinis pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies A punktas.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas yra teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina norint vykdyti sutartį, kurios viena šalių yra duomenų subjektas. Tai taip pat yra teisinis pagrindas visoms duomenų tvarkymo operacijoms, kurios yra būtinos sudaryti sąlygas sutarčiai.

Jei asmens duomenis duomenis būtina tvarkyti norint įvykdyti mūsų organizacijos teisinę prievolę, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies C punktas.

Jei duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus mūsų organizacijos ar trečios šalies interesus, ir jei duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės minėtųjų interesų nenusveria, duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas.

3. Duomenų trynimas ir saugojimo terminas

Individo asmens duomenys bus ištrinti arba užblokuoti vos tik neliks pirminio poreikio juos saugoti. Negana to, duomenys gali būti saugomi, jei tai yra numatyta duomenų valdytojui taikytinuose Europos ar šalių įstatymų leidėjų rengtuose ES reglamentuose, įstatymuose ar kitose nuostatose.


Duomenys taip pat blokuojami arba naikinami, jei sueina minėtuose standartuose numatytas saugojimo terminus, išskyrus tuos atvejus, kai duomenis reikia saugoti ilgiau, kad būtų galima sudaryti ar įvykdyti sutartį

.

III. Svetainės naudojimas, informacijos teikimas per RSS, registracijos failų kūrimas

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

Kiekvieną kart apsilankius mūsų svetainėje, mūsų sistema automatiškai surenka duomenis ir informaciją iš lankytojo kompiuterio.

Surenkami šie duomenys:

 • IP adresas
 • Prašymo data ir laikas
 • Skirtumas tarp laiko juostų (lyginant su Grinvičo laiku – GMT)
 • Svetainės turinys
 • Prieigos būsena (HTTP būsena)
 • Siunčiamų duomenų kiekis
 • Svetainė, iš kurios atvykote į mūsų svetainę
 • Naršyklė
 • Operacinė sistema
 • Naršyklės kalba ir versija

Duomenys surenkami tiek tiesiogiai apsilankius mūsų svetainėje, tiek vartojant mūsų tinklalapio turinį per RSS.

Duomenys taip pat saugomi mūsų sistemos registracijos failuose.

Šie duomenys nėra saugomi kartu su kitais vartotojo asmens duomenimis.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Laikino duomenų ir registracijos failų saugojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas. Teikti asmens duomenis iš dalies atitinka mūsų teisėtus interesus ir iš dalies yra privaloma pagal įstatymus teisiškai (žr. 5 punkto dalį „Teikėjas“). Nėra įmanoma neteikti duomenų. Vienintelis būdas to atsisakyti yra nesilankyti mūsų svetainėje.

3. Duomenų tvarkymo tikslas

Norint užtikrinti, kad svetainės turinys būtų pakrautas į vartotojo kompiuterį, sistema turi laikinai išsaugoti IP adresą. Šiuo tikslu vartotojo IP adresas privalo būti saugomas per visą sesiją.

Tas pats galioja ir stevainės turinio teikimui per RSS.

Duomenys saugomi registracijos failuose siekiant užtikrinti svetainės funkcionalumą. Šie duomenys taip pat leidžia optimizuoti svetainę ir užtikrinti mūsų IT sistemų saugumą.

Registracijos failai taip pat padeda mums kasdieną nustatyti, kiek aiškiai identifikuojamų asmenų iš viso apsilankė svetainėje. Tai neleidžia nustatyti detalių apie konkrečius lankytojus. Mes nustatome bendrą svetainės lankytojų skaičių, kad galėtume palyginti jį su lankytojų, kurie leidžia fiksuoti jų apsilankymą mūsų svetainėje, skaičiumi.

Šiame kontekste nėra jokios papildomos duomenų analizės rinkodaros tikslais.

Aukščiau išvardinti tikslai taip pat apima mūsų teisėtą interesą tvarkyti duomenis pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktą.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Paprastai neperduodame asmens duomenų trečioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai taip daryti mus įpareigoja įstatymai arba kai turime jūsų sutikimą.

Ši taisyklė neapima paslaugų teikėjų darbo (pavyzdžiui, svetainės talpinimas) – šiuos teikėjus kruopščiai atrinkome atsižvelgiant į duomenų apsaugos reikalavimaus ir ėmėmės visų duomenos apsaugos teisės aktų reikalaujamų priemonių, kad būtų galima teisėtai tvarkyti duomenis.

Svetainės talpinimo paslaugas mums teikia teikėjai, su kuriais turime duomenų tvarkymo sutartį. Naudojamos paslaugos: „Heroku“, „AWS“.

Heroku

„Heroku“ yra mūsų svetainę talpinantis serveris (svetainė: https://www.heroku.com/). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) yra „Salesforce.com, Inc.“ arba jos filialų dukterinė įmonė (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States).

„Salesforce.com, Inc.“ yra sertifikuotas pagal „Privatumo skydo“ susitarimą, kuris garantuoja, kad bus laikomasi Europos privatumo teisės aktų reikalavimų (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

„Heroku“ privatumo politika:

https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Mūsų naudojamas turinio teikimo tinklas yra „CloudFront“, kurį sukūrė „Amazon Web Services“ (AWS, svetainė: https://aws.amazon.com/). Mes naudojame „Amazon Cloudfront“, kad mūsų paslaugos internetu būtų patikimesnės, geriau apsaugotos nuo duomenų praradimo, taipogi kad mūsų svetainė greičiau krautųsi naršyklėje.

„Amazon Web Services Inc.“ (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) yra „Amazon.com, Inc.“ dukterinė įmonė (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

„Amazon Web Services Inc.“ yra sertifikuotas pagal „Privatumo skydo“ susitarimą ir taip garantuoja, kad laikysis Europos privatumo teisės aktų reikalavimų (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

AWS privatumo politika:

https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Aktyvaus tokių paslaugų teikėjų, kaip „Facebook“ ir „YouTube“, turinio integravimas į svetainę reiškia, kad priėjus prie šio turinio jūsų duomenys (ypač – IP adresas) taipogi bus perduoti trečioms šalims. Daugiau informacijos galite rasti pastabose apie atskirus paslaugų teikėjus skyriuje „X – Įterptųjų paslaugų teikėjai“.

5. Duomenų saugojimo terminas

Duomenys bus ištrinti vos tik jų nebereiks tikslui, dėl kurių jie buvo surinkti. Jei duomenys buvo surinkti tam, kad galėtumėt naudoti svetainę, jų nebereikės pasibaigus sesijai. Tas pats galioja ir prieigai per RSS.

Jei duomenys saugomi registracijos failuose, teikėjas po septynių dienų juos nuasmenina.

Pagal TKG (Telekomunikacijų įstatymo) 113 straipsnio B punktą, tik (telekomunikacijų) teikėjas privalo 10-iai savaičių saugoti abonentui priskirtą interneto protokolo adresą (unikalų identifikatorių, naudojamą interneto ryšiui), taip pat priskirtą vartotojo identifikatorių, data ir laiką, kada buvo prisijungta prie ir atsijungta nuo interneto su priskirtu interneto protokolo adresu (nurodant galiojusią laiko juostą).

Ilgiau duomenis saugoti galima vykdant baudžiamuosius administracinės tvarkos pažeidimų tyrimus.

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

Svetainės funkcionavimui būtinų duomenų rinkimas ir saugojimas registracijos failuose yra būtinas, kad svetainė veiktų. Tai reiškia, kad vartotojas negali nesutikti su duomenų rinkimu – tai įmanoma tik nesilankant svetainėje.

IV. Slapukų naudojimas

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis/Duomenų tvarkymo tikslas/Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Tai – maži duomenų paketai, kuriuos galima išsaugoti jūsų kompiuterio kietajame diske, kai apsilankote kurioje nors svetainėje. Slapukai paprastai turi savitą simbolių seką, kuri išskirtinai identifikuoja naršyklę, kai vėl apsilankote svetainėje ar pereinate į kitą jos puslapį.

Slapukus naudojame tam, kad vartotojui būtų patogiau naudotis mūsų svetaine. Kai kuriems mūsų svetainės elementams reikia galimybės identifikuoti vartotojo naršyklę net ir tuo atveju, kai atveriamas naujas puslapis.

Mūsų slapukai išsaugo šiuos duomenis:

- Sutikimo su baziniais ir sesijų slapukais dėl galimybės patogiau naršyti svertainę įvertinimo išsaugojimas („Būtini“) (Teisinis pagrindas: teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktą.)

- Statistiniai slapukai („Veikimo“)

Statistiniai slapukai leidžia „Liberties“ stebėti lankytojų veiksmus svetainėje, siekiant įvertinti ir tobulinti svetainės veikimą. (Teisinis pagrindas: teisėtas interesas pagal 6 straipsnio 1 dalies F punktą.)

- Aukojimo statusas ir kalbos nustatymai („Nustatymų“)

Kai nusprendžiate skirti mums lėšų, svetainė praveda jus pro aukojimo procesą. Tai būtina, kad jūsų auka būtų sėkminga. Kiti slapukai leidžia suderinti vartotojo kalbos pasirinkimus. (Teisinis aukojimo slapukų pagrindas: sutarties sudarymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktą. Kalbant apie kalbos nustatymų slapukus, teisinis pagrindas yra sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies A punktą.)

- Sutikimo su trečių šalių slapukais įvertinimo išsaugojimas („Funkciniai pasirinkimai“)

Trečių šalių turinys (kaip antai „YouTube“ vaizdo klipai) į svetainę aktyviai integruojamas tik sutikus su trečių šalių slapukais. (Teisinis pagrindas: sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies A punktą.) Vėliau dokumente pateikėme informaciją apie konkrečius paslaugų teikėjus, skyriuje, „X – Įterptųjų paslaugų teikėjai“.

Prisijungus prie mūsų svetainės vartotojus pasitinka informacinis langas apie slapukų naudojimą, kuriame prireikus paprašoma suteikti savo sutikimą. Mes taipogi nukreipiame lankytojus į šią duomenų apsaugos deklaraciją. Šiame kontekste mes taip pat pranešame vartotojams kaip naršyklės nustatymuose išjungti slapukų saugojimą.


Bet kuri moderni naršyklė leidžia pavieniui ar kartu trinki slapukus, arba kiekvienu konkrečiu atveju leisti ar drausti juos naudoti. Informacijos apie atitinkamas parinktis ieškokite savo naršyklės pagalbos puslapyje.


2. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Iš principo neperduodame asmens duomenų trečioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba kai turime jūsų sutikimą.

Ši taisyklė netaikoma svetainės ir tinklo analitikos priemonių talpinimo paslaugų teikėjų integracijai (žr. „III –
Svetainės naudojimas“
ir „XII – Tinklo analitikos priemonė“). Daugiau galimybę naudotis svetainę gebantys užtikrinti duomenys už Europos Sąjungos ribų nėra tvarkomi (išskyrus integruotų paslaugų teikėjus, žr.„X – Įterptųjų paslaugų teikėjai“).

3. Saugojimo terminas, galimybė neduoti sutikimo ir pašalinti duomenis

Slapukai yra saugomi vartotojo kompiuteryje ir jo paties perduodami mūsų svetainei, todėl jūs (vartotojas) galite procesą pilnai kontroliuoti. Pakeitę savo naršyklės nustatymus, slapukus galite išjungti arba apriboti. Jau išsaugotus slapukus galima bet kada ištrinti. Tai galima ir automatizuoti, pavyzdžiui, trinti slapukus uždarius naršyklę. Tačiau jei neleisite mūsų svetainei naudoti slapukus, bus ištrintos ir jūsų parinktos svetainės nuostatos (pvz. ar sutikote naudoti trečių šalių slapukus.

V. Naujienlaiškio platinimas per „Mailchimp“

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

We are sending out newsletters to our newsletter subscribers Savo naujienlaiškio prenumeratoriams periodiškai siunčiame naujienlaiškį.

Naujienlaiškio platinimo organizavimui tvarkome šiuos prenumeratorių duomenis:

Ruošdami naujienlaiškio prenumeratą, klausiame jūsų vardo ir pavardės (asmeniškam bendravimui) bei el. pašto adreso. Taip pat reikia nurodyti ir šalį, iš kurios prenumeratorius kilęs, kad naujienlaiškis būtų siunčiamas tos šalies kalba (ne visas naujienlaiškio turinys siunčiamas nacionaline kalba).

2. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Su naujienlaiškių siuntimu susijusių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies A punktas bei jūsų konkretus sutikimas gauti naujienlaiškį. Galite bet kada atšaukti sutikimą toliau gauti naujienlaiškį. Šiuo tikslu pakanka pasinaudoti prenumeratos atsisakymo funkcija, kuri yra kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymas toliau gauti naujienlaiškį neturi įtakos prieš atšaukimą vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui.

3. Duomenų tvarkymo tikslas

Mes naudojamės savo naujienlaiškio paslaugų teikėju, kad galėtume naujienlaiškį pristatyti prenumeratoriams.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Už naujienlaiškio siuntimą atsakingas paslaugų teikėjas – „Mailchimp“. Kadangi „Mailchimp“ ir jos IT infrastruktūrą valdanti įmonė yra JAV, duomenys yra perduodami tretiems asmenims, esantiems nesaugioje trečiojoje šalyje. Todėl siunčiant duomenis į „Mailchimp“ reikalingas papildomas saugumas. Šiuo atveju tą užtikrina taip-vadinamas „Privatumo skydas“.

Mailchimp“ valdanti „Rocket Science Group LLC“ yra sertifikuota „Privatumo skydo“ numatyta tvarka. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Tai reiškia, kad buvo įvykdytos būtinos sąlygos „Mailchimp“ tvarkyti mūsų naujienlaiškio prenumeratorių asmens duomenis pagal duomenų apsaugos įstatymų keliamus reikalavimus.

Čia (https://mailchimp.com/legal/) rasite visą teisinę informaciją (pavyzdžiui, bendrąsias ir specialiąsias „Mailchimp“ sąlygas), čia (https://mailchimp.com/legal/privacy/) pateikiama konkreti informacija apie jų duomenų apsaugą.

5. Duomenų saugojimo terminas

Mūsų naujienlaiškio duomenų bazėje jūsų duomenis saugosime tol, kol norėsite jį gauti. Jei sutikimą atšauksite, nebesiųsime jums naujienlaiškio ir po to ištrinsime jūsų duomenis iš prenumeratorių adresų sąrašo.

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

Galite bet kada atšaukti sutikimą toliau gauti naujienlaiškį. Šiuo tikslu pakanka pasinaudoti prenumeratos atsisakymo funkcija, kuri yra kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymas toliau gauti naujienlaiškį neturi įtakos prieš atšaukimą vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui.

VI. Kampanijų priemonės

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

Mes periodiškai organizuojame kampanijas. Tiems, kam įdomu, savo svetainėje siūlome galimybę šiose kampanijose sudalyvauti.

Dalyvavimo kampanijose organizavimui tvarkomi šie dalyvių duomenys:

Prisijungus prie kampanijos prašoma nurodyti vardą (asmeniškam bendravimui), el. pašto adresą ir šalį. Kai kuriais atvejais siūlome ir galimybę užsiprenumeruoti Kampanijų informacinį naujienlaiškį. Prenumeratorių kilmės šalis reikalinga tam, kad prireikus galėtume jiems siųsti Kampanijų informacinį naujienlaiškį tos šalies kalba (ne visas Kampanijų informacinis naujienlaiškio turinys pateikiamas vietinėmis kalbomis.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kampanijų priemonių kontekste jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies A punktas bei jūsų sutikimas dalyvauti kampanijoje. Bet kuriuo metu galite atsisakyti toliau dalyvauti kampanijoje. Tam tereikia pasinaudoti atsisakymo funkcija, kuri yra kiekvieno Kampanijų informacinio naujienlaiškio pabaigoje. Atkreipiame dėmesį, kad atsisakymas toliau dalyvauti kampanijai neturi įtakos iki atsisakymo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui.

3. Duomenų tvarkymo tikslas

Kampanijų priemonės (peticijos įrankis, el. pašto kampanijos įrankis, kampanijos informaciniais laiškais) leidžia suinteresuotoms šalims dalyvauti mūsų kampanijose, o šioms to paprašius mes siunčiame informacinius laiškus, kad dalyviai žinotų, kas vyksta su konkrečia kampanija.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymo už Europos Sąjungos ribų

Už kampanijų informacinių laiškų siuntimą atsakingas paslaugų teikėjas – „Mailchimp“. Kadangi „Mailchimp“ ir jos IT infrastruktūrą valdanti įmonė yra JAV, duomenys yra perduodami tretiems asmenims, esantiems nesaugioje trečiojoje šalyje. Todėl siunčiant duomenis į „Mailchimp“ reikalingas papildomas saugumas. Šiuo atveju tą užtikrina taip-vadinamas „Privatumo skydas“.

Mailchimp“ valdanti „Rocket Science Group LLC“ yra sertifikuota „Privatumo skydo“ numatyta tvarka. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Tai reiškia, kad buvo įvykdytos būtinos sąlygos „Mailchimp“ tvarkyti mūsų naujienlaiškio prenumeratorių asmens duomenis pagal duomenų apsaugos įstatymų keliamus reikalavimus.

Čia (https://mailchimp.com/legal/) rasite visą teisinę informaciją (pavyzdžiui, bendrąsias ir specialiąsias „Mailchimp“ sąlygas), čia (https://mailchimp.com/legal/privacy/) pateikiama konkreti informacija apie jų duomenų apsaugą.

5. Duomenų saugojimo terminas

Jūsų duomenys bus saugomi mūsų informacinių laiškų duomenų bazėje tol, kol norėsite dalyvauti konkrečioje kampanijoje. Panaikinę sutikimą jūs nebegausite kampanijos informacinių laiškų, o jūsų duomenys bus ištrinti iš duomenų bazės. Jei buvote sutikęs dalyvauti, tačiau ne gauti informacinį laišką, jūsų duomenys bus ištrinti per 30 dienų nuo kampanijos pabaigos.

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

Bet kuriuo metu galite atšaukti šį sutikimą dėl dalyvavimo kampanijoje, kuris galios ateityje. Norėdami tai padaryti, viską, ką turite padaryti, turite naudoti atsisakymo variantą atitinkamo kampanijos informacijos laiško pabaigoje. Atminkite, kad atšaukimas neturi įtakos jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

VII. Aukojimo priemonės

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

Mūsų svetainėje yra galimybė mus paremti vienkartine ar periodiška pinigų suma. Tam tereikia spustelėti kiekviename puslapyje esantį aukojimo mygtuką.

Spustelėję šį mygtuką būsite nukreipti į aukojimo puslapį, kuriame būsite paprašyti sutikti su slapukais (jei to nepadarėte anksčiau). Tai įdiegs du slapukus – vieną iš mūsų mokėjimo paslaugų teikėjo „Stripe“, kitą iš antrojo mūsų mokėjimo paslaugų teikėjo, „PayPal“.

Priklausomai nuo to, kurį mokėjimo būdą pasirinksite, būsite nukreipti arba tiesiai į „PayPal“ puslapį (jei spustelsite „Aukoti su PayPal“), kur galėsite įvesti sumą ir patvirtinti mokėjimą prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros; arba, jei norite susimokėti per „Stripe“, paspaudus „SEKANTIS“ jums reikės įversti papildomą informaciją (aukos suma, ciklas, vardas, el. pašto adresas, kortelės numeris). Mes tik persiunčiame mokėjimo duomenis „Stripe“ – patys jų netvarkome.

Kurį mokėjimo metodą bepasirinktumėt, „Liberties“ nemato jūsų banko ar kreditinės kortelės detalių – jas tvarko tik mokėjimo paslaugų teikėjas. Čia (https://stripe.com/de/privacy) rasite „Stripe“ duomenų apsaugos deklaraciją ir kitas sąlygas (https://stripe.com/de/privacy – priklausomai nuo jūsų naršyklės kalbos gali būti ir vertimas). Taip pat galite susipažinti su „PayPal“ privatumo politika (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full) ir kitomis taisyklėmis bei nuostatomis (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Su pinigų aukojimu susijusių jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas.

3. Duomenų tvarkymo tikslas

Aukos padeda mums bendrai finansuoti mūsų veiklą. Tam reikia tvarkyti aukščiau nurodytus aukotojų duomenis.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Abu mokėjimo paslaugų teikėjai yra JAV, o tai reiškia, kad duomenys yra perduodami tretiems asmenims, esantiems nesaugioje trečiojoje šalyje. Todėl siunčiant duomenis šiems paslaugų teikėjams reikalingas papildomas saugumas. „Stripe“ tai užtikrina taip-vadinamuoju „Privatumo skydu“.

„Stripe, Inc.“, 510 Townsend Street, San Francisco, California 94103, yra sertifikuota „Privatumo skydo“ numatyta tvarka. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). Tai reiškia, kad buvo įvykdytos būtinos sąlygos „Stripe“ tvarkyti mūsų aukotojų asmens duomenis pagal duomenų apsaugos įstatymų keliamus reikalavimus.

„PayPal Inc.“ Yra paskelbęs privalomas vidines duomenų apsaugos taisykles (žr. https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr ir https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018/02/bcr-paypal.html).

Tai reiškia, kad buvo įvykdytos būtinos sąlygos „Stripe“ tvarkyti mūsų aukotojų asmens duomenis pagal duomenų apsaugos įstatymų keliamus reikalavimus.

5. Duomenų saugojimo terminas

Jūsų duomenys bus saugomi mūsų finansų apskaitose tol, kol tokias apskaitas būtina laikyti pagal asociacijų mokesčių įstatymus. Kalbant konkrečiai, tai Vokietijos mokesčių kodekso 140 straipsnio ff. Punktas įpareigoja mus laikyti apskaitas 6–10 metus.

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą toliau aukoti pinigų sumas (bent jau periodinėms aukoms) tiek per „Stripe“, tiek per „PayPal“. Toks sutikimo atšaukimas įtakos asmens duomenims, kuriuos būtina tvarkyti, naudoti, ar perduoti vykdant (sutartinius) mokėjimus, turės tik pasibaigus įstatymuose numatytiems saugojimo terminams. Tam įsigilinkite į su jūsų konkrečia auka susijusia informaciją, kurią pateikia „Stripe“ ir „PayPal“. Atminkite, kad atšaukimas neturi įtakos jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

VIII. Bendravimas per paštą ir el. paštą

1. Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis

Su mumis galite susisiekti nurodytu el. pašto adresą. Tokiu atveju bus saugomi el. paštu perduoti vartotojo asmens duomenys. Panašiai yra ir bendraujant paštu.


Tokiu atveju trečioms šalims neperduodame jokių duomenų. Duomenys naudojami tik bendravimui su vartotoju.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Per bendravimą el. paštu gautų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas. Jei el. paštu siekiama sudaryti sutartį, papildomas tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas. Panašiai galioja ir bendravimui paprastu paštui.


Asmens duomenų teikimo nereikalauja įstatymai ar sutartis, tačiau jie gali būti naudojami sutarčiai sudaryti dėl aukščiau nurodytų priežasčių.


3. Duomenų tvarkymo tikslas

Jei kontaktas užmezgamas el. paštu, tuomet yra būtinas teisėtas interesas tvarkyti duomenis. Panašiai galioja ir bendravimui paprastu paštu.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Iš principo neperduodame asmens duomenų trečioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba kai turime jūsų sutikimą.


Ši taisyklė netaikoma mūsų el. pašto talpinimo paslaugų teikėjo integracijai. Be šito konkretaus atvejo, duomenys už Europos Sąjungos ribų nėra tvarkomi.


5. Duomenų saugojimo terminas

Duomenys bus ištrinti vos tik jų nebereiks tikslui, dėl kurių jie buvo surinkti. El. paštu ar paprastu paštu perduodami asmens duomenys tampa nereikalingi, kai baigiasi konkretus susirašinėjimas su vartotoju. Tai įvyksta tada, kai iš aplinkybių galima suprasti, kad klausimas buvo galutinai išspręstas. Papildomi saugojimo terminai tam tikrais atvejais nurodyti Vokietijos mokesčių kodekse ir komerciniame kodekse (BGB 195 straipsnis, įprastas 3 metų senaties terminas).

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

Bet kada galite atšaukti savo sutikimą tolesniam jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tam pakanka pranešimo per kontaktinę formą arba žinutės el. paštu.

Susirašinėdami su mumis el. paštu, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą asmens duomenų saugojimu. Tokiu atveju pokalbis baigiamas.

Tokiu atveju visi bendravimo metu surinkti asmens duomenys bus ištrinti, nebent įstatymai numato papildomus saugojimo terminus. Panašiai galioja ir bendravimui paprastu paštu.

IX. Aplikavimas

1. Duomenų tvarkymo tikslai

 • Adresų valdymui, bendravimui el. paštu
 • Aplikavimo į poziciją proceso eigai
 • Kelionės išlaidų atlyginimui kandidatams
 • Aplikacijos proceso metu pateiktų duomenų, kurie gali būti panaudoti siekiant pareikšti, užtikrinti ar ginti savo teises teisme (pvz. Vokietijos bendrojo vienodo vertinimo įstatymo ieškiniai), tvarkymui
 • Įdarbinimo atveju, duomenų perkėlimui į asmens bylą
 • Duomenų subjektų duomenų apsaugos teisių valdymui

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

1-o tikslo: adresų valdymas ir tvarkymas yra aplikavimo proceso dalis. Jūsų asmens duomenis būtina tvarkyti, norint su jumis kaip suinteresuotu asmeniu užmegzti darbo santykius; dėl to jūsų duomenys yra tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktą kartu su Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) 26 straipsnio 1 dalies 1 sakiniu.

2-o tikslo: kadangi duomenys tvarkyti būtina, kad būtų galima užmegzti darbo santykius su jumis kaip duomenų subjektu, jie tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktą kartu su BDSG 26 straipsnio 1 dalies 1 sakiniu.

3-io tikslo: remiantis BGB 670 straipsniu, kandidatai turi teisę į būtinų darbo pokalbio išlaidų atlyginimą, jei nėra sutarta, kurias kelionės išlaidas dengs darbdavys. Kadangi duomenų tvarkymas yra būtinas pokalbiui ir darbo santykių su jumis kaip suinteresuotu asmeniu užmezgimui, jūsų duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktu ir BDSG 26 straipsnio 1 dalies 1 sakiniu.

4-o tikslo: mes galime panaudoti aplikacijos proceso metu gautus jūsų asmens duomenis tam, pareikštume, užtikrintume ar apgintume savo interesus teisme (pvz. jei „Liberties“ būtų iškeltas ieškinys pagal pagal Bendrąjį vienodo vertinimo įstatymą). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas. „Liberties“ turi teisėtą interesą naudoti asmens duomenis šiais tikslais.

5-o tikslo: duomenys po įdarbinimo bus perkelti į potencialaus darbuotojo asmens bylą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas kartu su BDSG 26 straipsnio 1 dalies 1 sakiniu.

6-o tikslo: duomenų tvarkymas vykdomas siekiant įgyvendinti reikalavimus užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą, numatytus BDAR III skyriuje (12–22 straipsniuose), kurių „Liberties“ privalo laikytis kaip BDAR 4 straipsnio 7 dalies nuostatose nurodyta atsakinga šalis. Teisinis tokio tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies C punktas.

3. Asmens duomenų kategorijos

1-o tikslo: kontaktiniai duomenys (pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, adreso duomenys, kontakto tipas, fakso numeris), pokalbių ir susirašinėjimų turinys.

2-o tikslo: motyvacinis laiškas, gyvenimo aprašymas, nuotraukos, pažymėjimai ir kiti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, taip pat duomenys, kurie savo noru buvo pateikti aplikacijos proceso metu.

3-io tikslo: kelionės duomenys (pvz. atvykimo ir išvykimo laikas, kelionės išlaidos, kelionės lėšos), banko duomenys.

4-o tikslo: pagrindiniai duomenys, pokalbių ir susirašinėjimų duomenys, teisės reikalavimų vykdymą aplikacijos proceso metu įrodantys duomenys.

5-o tikslo: pagrindiniai duomenys, pokalbių ir susirašinėjimų duomenys, motyvacinis laiškas, gyvenimo aprašymas, nuotrauka, pažymėjimai ir kiti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, taip pat duomenys, kurie savo noru buvo pateikti aplikacijos proceso metu.

6-o tikslo: pareiškimai dėl bet kokio anksčiau duotų jūsų sutikimo atšaukimo; pareiškimai, kad nesutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu; su duomenų apsaugos teisių (nurodytų BDAR III skyriuje (12–22 straipsniuose)) užtikrinimu susiję pareiškimai ir informacija, kurią gavome iš jūsų.

4. Gavėjų, kuriems buvo atskleisti ar bus atskleisti asmens duomenys, kategorijos

„Liberties“ organizacijoje, darbuotojai, kurie privalo gauti duomenis norint tęsti aplikacijos procesą (valdyba, specialistų skyrius, žmogiškųjų išteklių skyrius), mūsų veikloje naudojamas telefono operatorius ir IT paslaugų teikėjas, su kuriais esame sudarę atinkamas sutartis dėl jūsų asmens duomenų apsaugos užtikrinimo, ir (prireikus) baudžiamuosius tyrimus vykdančios valdžios institucijos.

5. Duomenų saugojimo terminas

Jei „Liberties“ po aplikacijos proceso nepriima jūsų į darbą, jūsų duomenys bus ištrinti per 6 mėnesius nuo paraiškos atmetimo. Jei aplikacija sėkminga ir jūs įsidarbinate „Liberties“, jūsų asmens duomenys bus ištrinti, kai nebebus tikslo juos tvarkyti, vėliausiai – nutraukus darbo santykius (saugojimo apribojimas), nebent duomenų trinti neleidžia teisės aktuose numatyti terminai ar apribojimai.

6. Būtinybė teikti duomenis

Nei įstatymai, nei jokia sutartis neverčia jūsų teikti mums asmens duomenis. Tačiau tai būtina aplikacijos procesui. Jei nenorite teikti savo asmens duomenų, mes negalėsime įvertinti jūsų aplikacijos į „Liberties“ komandą.

X. Įterptųjų paslaugų teikėjai

Savo svetainėse integruojame išorinių paslaugų teikėjų funkcijas (pvz., integruojame vaizdo įrašus), kurios reglamentuojamos savo pačių duomenų apsaugos teisės aktų.

Jei mūsų svetainėje leisite naudoti trečių šalių slapukus, į jūsų įtaisą bus atsiųstas tų trečių šalių turinys. Iki tol šiems paslaugų teikėjams nebus teikiami jūsų duomenys.

Žemiau pateikiamas aktualių paslaugų teikėjų sąrašas:

1. „Flourish.studio“ – interaktyvios diagramos ir infografikos

Kai kuriuose savo puslapiuose per įterptas interaktyvias diagramas ir infografikas vizualiai pateikiame duomenis ir skaičius, neverčiant jūsų palikti „Liberties“ svetainės. Kai atidarote antrinį puslapį su įterpta „Flourish.studio“ diagrama, mūsų įterptas „rėmelis“ (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) susisiekia su https://flourish.studio serveriais – tokiu būdu jūs sutinkate su jų sąlygomis (https://flourish.studio/terms/). Šiuo atveju paslaugų teikėjas yra Didžiosios Britanijos įmonė „Kiln Enterprises Ltd“ (08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, London EC1N 7RJ, United Kingdom). Jei rėmelis įterptas ir tai leidžia slapukų nustatymai, paslaugų teikėjas per slapukus renka informaciją apie vartotojo elgesį. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą tinklalapyje „Flourish.studio“ rasite jo duomenų apsaugos deklaracijoje (https://flourish.studio/privacy/).

2. „InterAct“ – įterpiami testukai ir klausimynai

Kai kuriuose savo puslapiuose įterpiame testukus ir klausimynus, kad galėtume teikti jums informaciją interaktyviu būdu, neverčiant jūsų palikti „Liberties“ svetainės. Kai atidarote antrinį puslapį su įterptu „InterAct“ testuku, mūsų įterptas rėmelis (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) susisiekia su www.tryinteract.com serveriais – tokiu būdu jūs sutinkate su jų bendromis sąlygomis (https://www.tryinteract.com/terms). Šiuo atveju paslaugų teikėjas yra „Quiz Collective, Inc.“ (2443 Fillmore St #380-14013, San Francisco, CA 94115, USA). ). Jei rėmelis įterptas ir tai leidžia slapukų nustatymai, paslaugų teikėjas per slapukus renka informaciją apie vartotojo elgesį. Daugiau informacijos apie „TryInterAct“ duomenų apsaugą privatumą rasite jų privatumo deklaracijoje (https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Įterpiamos paveikslėlių galerijos

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose esame integravę priemonę, kuri paveikslėlius pateikia kaip automatiškai besisukančią galeriją. Šios priemonės tiekėjas yra „Smartketer LLC“ dukterinė įmonė „Flipsnack“ (156 2nd Street, San Francisco, CA 94105 USA). Su „Flipsnack“ taisyklėmis ir sąlygomis susipažinti galima čia: https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) yra įterpta „Flipsnack“ galerijos priemonė, paveikslėliai bus siunčiami ir rodomi iš „Flipsnack“ serverių. Jei pasinaudojate galerija, „Flipsnack“ naršyklėje palieka slapukus.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą galite rasti „Flipsnack“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Įterpta PDF peržiūros priemonė

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose daug turinio pateikiama PDF failuose, kurie gali būti tiesiogiai atidaryti pačioje svetainėje su mūsų naudojama priemone, neverčiant jūsų palikti liberties.eu svetainės.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame yra integruota priemonė ir rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) matomas turinys, rėmelis užmezga ryšį su paslaugos teikėju ir sutinka su jo bendrosiomis taisyklėmis ir sąlygomis. Jei naudojate įterptąją PDF peržiūros priemonę, „Isuu Inc“ naršyklėje palieka slapukus.

Šios priemonės teikėjas yra „Issuu Inc“ (131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, United States). Su „Issuu Inc“ taisyklėmis ir sąlygomis susipažinti galima čia: https://issuu.com/legal/terms.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą galite rasti „Issuu“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://issuu.com/legal/privacy.

5. Įterptas europa.eu vaizdo grotuvas „Theoplayer“

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose yra įterptas Europos Sąjungos vaizdo grotuvas (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025), kuris leidžia daugybe kalbų žiūrėti gyvą ar jau įrašytą su ES susijusią medžiagą nepaliekant liberties.eu svetainės.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame yra integruota priemonė ir rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) matomas turinys, užmezgamas ryšys su paslaugos teikėju ir sutinkama su jo slapukų politika (http://ec.europa.eu/info/cookies_en). Jei naudojate vaizdo grotuvą, jūsų naršyklėje paliekami slapukai.

Integruoto ES vaizdo grotuvo paslaugos teikėjas yra „Theoplayer“, įkurtas „TheO Technologies NV“ (Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Belgium).

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite „Theoplayer“ duomenų apsaugos deklaracijoje (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en).

6. Įterpti „YouTube“ vaizdo klipai

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose yra „YouTube“ vaizdo klipų.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame yra įterptas „YouTube“ vaizdo klipas ir rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) matomas turinys, rėmelis užmezga ryšį su paslaugos teikėju ir apsimaino su juo duomenimis. Jei naudojate šį vaizdo grotuvą, jūsų naršyklėje paliekami slapukai.

Paprastai „YouTube“ vaizdo klipus integruojame naudodami „youtube-nocookies“, tačiau senesni klipai vis dar gali būti integruoti tiesiogiai per „YouTube“.

„YouTube“ grotuvo paslaugos teikėjas yra įmonė „YouTube“ (YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA), kuri priklauso „Google Inc.“ (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite „YouTube“ duomenų apsaugos deklaracijoje (https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=de).

7. Įterpti „Facebook“ vaizdo klipai

On some subpages we include Facebook videos.

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose yra „Facebook“ vaizdo klipų.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame yra „Facebook“ vaizdo klipas ir rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) matomas turinys, rėmelis užmezga ryšį su paslaugos teikėju ir apsimaino su juo duomenimis. Jei naudojate šį vaizdo grotuvą, jūsų naršyklėje paliekami slapukai.

„Facebook“ vaizdo grotuvo paslaugos teikėjas yra „Facebook Ireland Ltd“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland).

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ užtikrina jūsų privatumą, sužinosite peržiūrėję jų privatumo politiką: https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Įterpti „Vimeo“ vaizdo klipai

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose yra „Vimeo“ vaizdo klipų.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame yra „Vimeo“ vaizdo klipas ir rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) matomas turinys, rėmelis užmezga ryšį su paslaugos teikėju ir apsimaino su juo duomenimis. Jei naudojate šį vaizdo grotuvą, jūsų naršyklėje paliekami slapukai.

„Vimeo“ vaizdo grotuvo paslaugos teikėjas yra „Vimeo LCC“ (555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA).

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Vimeo“ užtikrina jūsų privatumą, sužinosite peržiūrėję jų privatumo politiką: https://vimeo.com/privacy).

9. Įterpti „Twitter“ vaizdo klipai

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose yra „Twitter“ vaizdo klipų.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame yra „Twitter“ vaizdo klipas ir rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) matomas turinys, rėmelis užmezga ryšį su paslaugos teikėju ir apsimaino su juo duomenimis. Jei naudojate šį vaizdo grotuvą, jūsų naršyklėje paliekami slapukai.

„Twitter“ vaizdo grotuvo paslaugos teikėjas yra „Twitter International Company“ ( One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland).

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Twitter“ užtikrina jūsų privatumą, sužinosite peržiūrėję jų privatumo politiką: https://twitter.com/en/privacy).

10. Telefoniniai pokalbiai per „OpenMedia“/„NewMode“

Kai kuriuose antriniuose puslapiuose siūloma galimybė paskambinti savo politiniam atstovui (pavyzdžiui, Europos Parlamente). Tam esame pasitelkę priemonę, kurią teikia „OpenMind“ kartu su „New/Mode“.

Apsilankius antriniame puslapyje, kuriame yra ši priemonė ir rėmelyje (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) matomas turinys, rėmelis užmezga ryšį su paslaugos teikėju ir apsimaino su juo duomenimis. Jei naudojate šią pokalbių priemonę, jūsų naršyklėje paliekami slapukai.

Priemonės paslaugų teikėjai yra „OpenMedia“ 1424 Commercial Drive, PO Box #21674, Vancouver, BC, CANADA V5L 5G3) ir „New/Mode Inc“ (321 Main Street, Vancouver, BC, CANADA).

Daugiau informacijos apie tai, kaip „OpenMedia“ apsaugo jūsų duomenis, sužinosite peržiūrėję jų duomenų apsaugos deklaraciją: https://openmedia.org/privacy-policy.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „New/Mode“ apsaugo jūsų duomenis, sužinosite peržiūrėję jų duomenų apsaugos deklaraciją: https://www.newmode.net/privacy).

XI. Socialinių tinklų saitai

Savo svetainėje siūlome galimybę dalintis žemiau nurodytomis svetainėmis socialiniuose tinkluose. Tačiau dalinimosi nuorodos naudojamos tik siekiant integruoti socialinius tinklus. Tai reiškia, kad apsilankius mūsų svetainėse jūsų duomenys nėra automatiškai perduodami socialinių tinklų administratoriams.

Į socialinį tinklą būsite nukreipti tik paspaudus konkrečią nuorodą; ten bus atininkamai tvarkomi jūsų duomenys.

Mes leidžiame dalintis turiniu šiuose socialiniuose tinkluose:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Mes taip pat leidžiame dalintis turiniu el. paštu ir kopijuojant atitinkamo puslapio URL.

Savo svetainėje taip pat nurodome savo socialinių tinklų anketas, o konkrečiai – savo „Facebook“, „Twitter“ ir „YouTube“ paskyras.

Jūsų duomenys bus tvarkomi pačio socialinio tinklo kai paspausite ant nuorodos, paliksite mūsų svetainę ir atidarysite socialinio tinklo puslapį.

XII. Tinklo analitikos priemonė

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

Kai apsilankote mūsų svetainėje, jūsų naršymo tendencijas galima išanalizuoti statistiškai. Daugiausia tam naudojami slapukai ir tinklo analitikos programos. Savo svetainėje naudojame atvirojo kodo įrankį „Matomo“. Programinė įranga įrengta taip, kad pilnai neišsaugotų IP adresų. Neįmanoma sutrumpinto IP adreso priskirti kompiuteriui, kuris prisijungė prie svetainės.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Su statistine analize susijusių jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas.

3. Duomenų tvarkymo tikslas

Statistika padeda optimizuoti mūsų veiklą, pavyzdžiui, tobulinti svetainę ir užtikrinti vartotojo patogumą.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

„Matomo“ programa veikia tik mūsų kontroliuojamame serveryje. Tiksliau, mes naudojame „Contabo GmbH“ (Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, svetainė: www.contabo.de) prieglobos paslaugas.


Su „Contabo“ esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį.


5. Duomenų saugojimo terminas

Duomenys bus ištrinti po 5 metų, t.y. kai jų nebereikės mūsų apskaitai.

6. Galimybė nesutikti ir pašalinti duomenis

„Matomo“ naudoja slapukus. Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus galima bet kada ištrinti. Tai galima padaryti ir automatiškai. Taip pat leidžiame vartotojams atsisakyti duomenų analizės mūsų svetainėje. Nustatymus rasite čia:

https://www.liberties.eu/en/cookies/settings

Informaciją apie „Matomo“ programos privatumo nustatymus rasite čia: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Duomenų subjekto teisės

Jei yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, jūs esate duomenų subjektas pagal BDAR ir turite šias teises prieš valdytoją:

1. Teisė į informaciją

Atsižvelgiant į BDAR 15 straipsnio nuostatas, bet kuriuo metu galite paprašyti duomenų valdytojo suteikti jums informaciją apie tai, kaip (ar) yra tvarkomi jūsų asmens duomenys.

2. Teisė į duomenų ištaisymą

Atsižvelgiant į BDAR 16 straipsnio nuostatas, jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas ištaisytų ir/arba papildytų jūsų asmens duomenis, jei tvarkomi duomenys yra netikslūs ar neišsamūs. Duomenų valdytojas privalo tai padaryti nedelsdamas.

3. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Atsižvelgiant į BDAR 18 straipsnio nuostatas, turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą.

4. Teisė į duomenų ištrynimą

Atsižvelgiant į BDAR 17 straipsnio nuostatas, turite teisę prašyti duomenų valdytojo ištrinti jūsų asmens duomenis.

5. Pareiga pranešti

Jei pasinaudojote savo teise ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, arba apriboti jų tvarkymą, duomenų valdytojas privalo pranešti visiems jūsų asmens duomenų gavėjams apie ištaisymą, ištrynimą ar apribojimą, nebent tai yra neįmanoma ar reikalauja neproporcingai daug darbo.


Jūs turite teisę būti duomenų valdytojo informuotas apie šiuos gavėjus pagal BDAR 19 straipsnį.


6. Teisė į duomenų perkeliamumą

Atsižvelgiant į BDAR 20 straipsnio reikalavimus, jūs turite teisę gauti duomenų valdytojui pateiktus savo asmens duomenis struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

7. Teisė nesutikti

Atsižvelgiant į BDAR 21 straipsnio sąlygas, jūs turite teisę bet kuriuo metu dėl savo konkrečios situacijos neleisti tvarkyti savo asmens duomenys pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies E ar F punktus, net jei profiliavimas yra grindžiamas šiomis nuostatomis.

8. Teisė atšaukti sutikimą pagal duomenų apsaugos teisės aktus

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti pagal duomenų apsaugos įstatymus suteiktą savo sutikimą. Atminkite, kad atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

9. Teisė kreiptis į priežiūros instituciją

Nepažeidžiant jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo būdų, jei manote, kad įvyko jūsų asmens duomenų pažeidimas pagal BDAR, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją, ypač valstybės narės, kurioje gyvenate ar dirbate, ar kurioje įvyko pažeidimas.

Priežiūros institucija, į kurią kreipėtės, informuos jus skundo eigą ir baigtį, pranešant ir apie galimybę kreiptis į teismą pagal BDAR 78 straipsnį.

„Liberties.eu“ priežiūros institucija:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
www.datenschutz-berlin.de

Duomenų apsaugos deklaracijos data: 2019 m. lapkričio 11 d. (versija vokiečių kalba)

Kilus nesutarimui dėl „www.liberties.eu Privatumo politikos“ vertimo, pirmenybė teikiama vokiečių kalbos versijai.