Асоциацията за защита на човешките права в Румъния - Хелзинкски комитет (АЗЧПР-ХК)

Асоциацията за защита на човешките права в Румъния - Хелзинкски комитет (АЗЧПР-ХК)


Асоциацията за защита на човешките права в Румъния - Хелзинкски комитет (АЗЧПР-ХК) е неправителствена организация. Тя е създадена през 1990 г. и работи за повишаване информираността и зачитането на човешките права и техните стандарти, както и за върховенство на закона в Румъния и региона.

За постигането на тези цели, АЗЧПР-ХК извършва следните дейности:

Застъпничество: АЗЧПР-ХК регулярно извършва мониторинг на съществуващи и нови закони и тяхното практическо приложение. Организацията пише коментари, участва в парламентарни комисии, публични изслушвания и консултативни срещи. АЗЧПР-ХК се стреми да информира обществеността за съответните законодателни изменения. По конкретни случаи АЗЧПР-ХК осигурява застъпничество и изработва проекти за законодателство, които в последствие поддържа в парламентарните комисии.

Осъществяване на посещения с цел събиране на информация: АЗЧПР-ХК често прави неочаквани посещения на затвори и полицейски арести. По време на своите визитации, изследователите на АЗЧПР-ХК установяват до каква степен се спазват и прилагат на практика правата, предвидени от закона и свързани с условията за задържане; изследователите говорят със затворниците, персонала и преглеждат съответните документи. Те се стремят да идентифицират случаи на малтретиране и насилие и осигуряват правна консултация на потърпевшите. АЗЧПР-ХК осъществява посещения с цел събиране на информация и извън местата за задържане, когато са налице признаци на груби нарушения на човешките права.

Изследвания и мониторинг: за да подпомогнат дейността на организацията, изследователите на АЗЧПР-ХК извършват задълбочени изследвания на различни теми. Това обикновено включва разностранни проучвания, интервюта, искания за предоставяне на достъп до обществена информация и, когато това е уместно, инспекции. Резултатите от изследванията обикновено служат за целите на определени застъпнически кампании и подпомагат медийната програма на АЗЧПР-ХК. Изследователските проекти анализират определени институции / политики, като оценяват дали те отговарят на стандартите за правата на човека и върховенството на закона. Изследванията имат за цел да послужат и като основа за конкретни препоръки.

Стратегически дела: АЗЧПР-ХК сътрудничи с редица адвокати по правата на човека и завежда стратегически съдебни дела в своята сфера на дейност. Тези дела са насочени предимно към Европейския съд по правата на човека, но това не изключва също националните съдилища, включително и Конституционния съд. Стратегическата правна програма извършва систематичен мониторинг на съдебните решения и тяхното изпълнение на практика.

Подпомагане на гражданското общество: За да изпълни своите цели, АЗЧПР-ХК подпомага определени групи и отделни индивиди, като по този начин осигурява спазването на техните права. Комитетът организира обучения за членове на гражданското общество и дава информация относно начините за достъп до законодателство и обществени обсъждания. Не на последно място, АЗЧПР-ХК публикува доклади и ръководства по темите на човешките права.


Свържи се с нас:

Улица 8A Nicolae Tonitza 8А, Сектор 3 – Букурещ 030113 Румъния

Тел.: (40) (21) 312.45.28; Факс: (40) (21) 312.37.11; Имейл: office@apador.org


Следвай ни:

APADOR-CH Website

APADOR-CH Blog

APADOR-CH Facebook Page

APADOR-CH Youtube Channel