Международни права Испания

Международни права Испания


Международни права Испания (МПИ) е неправителствена организация, която следи изкъсо работата на правителството и най-вече неговата дейност по защита на човешките права и гражданските свободи в Испания.

Международни права Испания (МПИ) е испанска независима неправителствена организация, която наблюдава дали испанската държава изпълнява своето задължение да защитава и зачита човешките права и гражданските свободи. За тази цел МПИ използва ефективно международните законови принципи и механизми. Мисията на МПИ е да създаде условия, в които човешките права се спазват, като за целта наблюдава дейността на правителството и най-вече дали са налице принципите на правовата държава и достъпа до правосъдие. МПИ работи и в посока повишаване на информираността и мобилизиране на гражданското общество в подкрепа на правосъдието. МПИ разработва също навременни и точни правни и политически анализи, осигурява застъпничество и комуникационни инструменти, предназначени за широката общественост, както и подкрепя стратегически инициативи за съдебни производства.


Основните цели на МПИ са:

1 ) Да насърчава разбирането и по-ефективното използване на международните правни механизми;

2) Да разработва активности, които изграждат капацитет и подпомагат юридическата общност и гражданското общество като цяло, както и да осигурява достъп до инструменти и ресурси с цел използване на международното право за защита на гражданските свободи и човешки права;

3 ) Да предлага и подкрепя политически и правни реформи с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с международните стандарти за правата на човека;

4 ) Да извършва мониторинг на изпълнението на препоръките, направени от органите на ООН за правата на човека, на решенията на Европейския съд по правата на човека, както и да наблюдава прилагането на директивите на ЕС в областта на правосъдието. МПИ има основна роля при насърчаването и улесняването на алианси, партньорства и инициативи с местни и международни организации и други заинтересовани страни. В допълнение, МПИ има ангажимент към завеждането на стратегически съдебни дела пред националните и международни съдилища с цел насърчаване и защита на гражданските права и свободи от органите на съдебната власт, както и грижата за съдебно преследване на нарушения на гражданските права.


Следвай ни:

RIS Website

RIS Facebook Page

RIS Youtube Channel