Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша (ХФПЧП)

Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша (ХФПЧП)


Хелзинкска фондация за правата на човека (ХФПЧ)
в Полша е неправителствена организация, основана през 1989 г., която се фокусира върху проблеми в сферата на правата на човека в страната и региона.

Структура: Хелзинкската фондация за правата на човека в Полша със седалище във Варшава, е основана през 1989 г. Нейното създаване е предшествано от седем годишна дейност на Хелзинкския комитет в Полша, който оперира нелегално от 1982 г. Фондацията се управлява от борд на директорите, състоящ се от петима членове, и се контролира от Съвета на фондацията, състоящ се от седем форумни членове.

Правен статут: Хелзинкска фондация за правата на човека е основана през 1989 г. и е регистрирана в Националния съдебен регистър на 14 август 2001 г.

Приоритети: В момента Хелзинкската фондация за правата на човека е една от най-опитните и активни неправителствени организации, работещи в тази сфера в Европа. От 2007 г. фондацията е с консултантски статут към Икономически и социален съвет на ООН (ИКОСОС).

ХФПЧ се състои от няколко програми:

Международна образователна програма

Като част от тази програма, експерти и инструктори на Хелзинкската фондация за правата на човека провеждат обучителни семинари, посветени на правата на човека. Това включва обучения за провеждане на мониторинг с акцент върху зачитането на човешките права, обучителна работа по правата на човека, разрешаване на социални конфликти в тази област, както и писане на доклади и препоръки.

Международната образователна програма включва и Международното лятно училище за правата на човека, организирано ежегодно от 1990 г. насам. То се организира за активисти, които работят в неправителствени организации, журналисти и обществени дейци, които се занимават с проблемите по правата на човека в рамките на бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа, както и от Централна Азия.

Образователни програми в Полша

Програмите, сред които и Полските младежки семинари за журналисти, се организират за студенти и ученици от средните училища. В допълнение, фондацията организира и конкурс за есе по проблемите на човешките права. Друга форма на обучение е WATCH DOCS - филмов фестивал с акцент върху правата на човека, който е един от най-старите и големи филмови фестивали от този вид в света. Годишно той привлича около 70 000 зрители от цяла Полша. WATCH DOCS се организира на конкурсен принцип и разполага с професионално, международно жури. Документални филми от цял свят, заснети през последните две години, се състезават за наградата на WATCH DOCS. Всяка година се получават заявки за участие от над 1000 филма.

Правни програми:

Стратегическа съдебна програма - В обсега на тази програма, Хелзинкската фондация за правата на човека завежда стратегически значими административни и съдебни дела. Усилията са насочени към пробив в съдебните решения като един от начините да се промени съществуващата законодателна практика по специфични правни въпроси, които засягат човешките права.

Обсерватория на медийната свобода в Полша - Тази програма следи стандартите за защита свободата на словото в Полша, както и случаите, в които те са били нарушени. Правни експерти на програмата пишат становища, анализи и жалби до Европейския съд по правата на човека за случаи, свързани със свободата на словото и изразяването. В допълнение, експертите отчитат медийната ситуация в Полша и докладват за наказателни и граждански дела срещу журналисти, както и за проблеми, свързани с достъпа до обществена информация.

Правна програма за интервенция - Дейността на тази програма включва случаи, в които има нарушения на правата и свободите на личността и по-специално такива, които са гарантирани от Конституцията на Република Полша и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Всички сличаи, които отговарят на тези условия, са обект на подробен качествен анализ, който бива последван от редица консултации с координатора на програмата. В резултат, експерти от програмата предприемат действия за разрешаване на случая.

Европейски права на човека - Целта на тази програма е да засили ролята на Хелзинкската фондация за правата на човека в оформянето на европейските стандарти за защита на човешките права, както и координацията на дейността на международни организации в областта и общественото мнение в Полша. Европейският съюз заедно със Съвета на Европа предприемат множество законодателни инициативи и отправят препоръки, които имат силно въздействие върху човешките права в Европа. Ето защо целите на програмата са насочени към участие в консултации, свързани с индивидуални случаи и огласяване на тези случаи, както и последващо оповестяване на резултатите.

Програма за правна помощ на бежанци и мигранти - В обхвата на тази програма влизат безплатното даване на правни насоки на чужденци, които се обръщат към фондацията, както и предприемането на правни действия. Програмата извършва и наблюдение на полските власти и най-вече на това дали тяхната дейност е в съответствие с Конституцията на Република Полша, с разпоредбите на Женевската конвенция от 1951 г. за статута на бежанците, с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и с полското законодателство, отнасящо се до чуждестранни граждани.

Хелзинкска фондация за правата на човека е член на следните мрежи:

- Human Rigts Network - международна коалиция, състояща се от неправителствени организации от Норвегия, Обединеното кралство, Беларус, Азербайджан, Кения и Уганда, наред с други страни. Експерти от Хелзинкската фондация за правата на човека публикуват двуседмични бюлетини, свързани с теми от областта в Полша.

- Zagranica Group - организация на полските неправителствени организации, целяща сътрудничество при предоставяне на хуманитарна и международна помощ за развитие, както и за насърчаване на демократичните процеси.

- Европейски съвет за бежанци и изгнаници

- FRANET - мултидисциплинарна изследователска мрежа на Агенцията на Европейския съюз за основните права

Партньори и Донори

Дейностите, извършвани от ХФПЧ, се подкрепят от: Институт Отворено общество, Sigrid Rausing Trust, Batory Foundation, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Implementing Authority for European Programmes, The European Integration Found, Council of Europe, Dan Church Aid, Region in Transition.

Партньори

-Chajec Don-Siemion Żyto Legal Advisors -Wardyński and Partners -Leśnodorski Ślusarek and Partners -Clifford Chance -ENWC Attorney at Law


Свържи се с нас:

Офис: Улица Zgoda 11, 00-018 Варшава, Полша телефон: ( 48 ) 22 828 10 08; факс: ( 48 22 ) 556 44 50; Имейл: hfhr@hfhrpol.waw.pl


Следвай ни:

HFHR Website

HFHR Facebook

HFHR Youtube Channel