Естонски център за правата на човека

Естонският център за правата на човека е независима неправителствена организация за защита на правата на човека. Основан е през декември 2009 г. и бързо се превръща в най-влиятелната НПО в Естония, застъпваща се за правата на човека.

Мисията на EЦПЧ е да работи съвместно с всички заинтересовани организации, за да се зачитат правата на всеки човек в Естония. Дейността му е съобразена с нуждите на обществото. В момента сме се съсредоточили главно върху проблемите, свързани с равноправието на малцинствените групи и толерантното отношение към различните. Освен това се занимаваме с въпроси, касаещи приобщаването и правата на търсещите убежище, и бежанците. EЦПЧ координира работата по прилагането на Естонската харта за многообразието. Ние също така наблюдаваме как се спазват правата на човека в Естония и публикуваме независими доклади за ситуацията в страната. EЦПЧ е член на няколко местни и международни мрежи като Европейската мрежа срещу расизма, СПРАВЕДЛИВОСТ и др. Работим в тясно сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права. Организацията ни е партньор на ВКБООН за Естония и има специален статут на консултант в Икономическия и социален съвет на ООН.

Контакти: