Български хелзинкски комитет

Български хелзинкски комитет


Български хелзинкски комитет (БХК)
е независима неправителствена организация за защита правата на човека, основана в София, България през 1992 г.

Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на всеки човек, включително деца, жени, хора от ЛГБТИ общността, бежанци, етнически и религиозни малцинства и хора в неравностойно положение; да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.

БХК се състои от пет програми: правна; мониторинг и изследвания; правна защита на бежанци и мигранти; програмиране и администрация, медийна програма.

Работата на БХК се основава на систематичен мониторинг на правозащитната ситуация в България. Той осигурява информация относно състоянието и развитието на човешките права в страната и предоставя случаи на нарушение на човешките права, по които правната програма завежда съдебни дела пред националните и международни съдилища. В допълнение, комитетът обръща специално внимание на правата на етническите и религиозни малцинства, бежанци и търсещи закрила, правата на детето, на защитата от изтезания и малтретиране, свободата на изразяване и достъпа до информация, проблемите на системата за наказателно правосъдие.

БХК предлага правна помощ на жертви на нарушени човешки права. Комитетът развива дейност, която е насочена към обучения, свързани с правата на човека, организира конференции, семинари, обществени акции и други форми на гражданска дейност, популяризиращи правозащитната идея сред обществеността. Част от тези усилия се изразяват в годишните награди “Човек на годината”, посветени на тези, които допринасят и промотират човешките права в България.

В допълнение, БХК публикува регулярно своя годишен доклад, специфични и тематични доклади, както и месечното списание “Обектив”, което предлага на читателите си задълбочени анализи на политическа и социална тематика, интервюта и критика относно културни феномени.


Свържи се с нас:

Тел.: +359 2 943 4876, +359 2 944 0670, +3592 943 4405

Имейл: bhc@bghelsinki.org


Следвай ни:

BHC Website

BHC Facebook Page – Bulgarian

BHC Facebook Page – English

BHC Twitter

BHC Youtube Channel