​#MeAndMyRights: Как са защитени правата ми в Европейския съюз?

Винаги има към кого да се обърнеш, за да защитиш човешките си права. Дори когато правата ти не са уредени в националните закони, те са защитени от международното право.
Всяка страна в ЕС е обещала да гарантира човешките права на всички лица на своя територия. Много страни защитават правата на човека чрез своите национални конституции. Ако обаче си дотолкова британец, че да не признаваш конституция, тогава правата на човека се превръщат в политически футбол. Затова ЕС е разработил свои вътрешни правила за човешките права - Харта на Европейския съюз за основните права, на която скоро ще посветим отделна статия!

Дори когато правата на човека не са част от националното законодателство, те са защитени от международното право. Всички държави от ЕС са страни по Европейската конвенция за правата на човека. Държавите не могат да се присъединят към ЕС, ако първо не подпишат и ратифицират конвенцията.

Винаги има към кого да се обърнеш

Освен това всички държави членки са и страни по няколко договора за човешките права, създадени от правителствата чрез Организацията на обединените нации. Те включват: Конвенцията на ООН за премахване на расовата дискриминация, Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените, Конвенцията на ООН против изтезанията и ООН Конвенция за правата на детето.

Така че, ако си в ЕС, винаги ще има към кого да се обърнеш, за да защитиш човешките си права. Може да се наложи да чакаш дълго без правителството да си вземе бележка. Но винаги ще има пред кого да обжалваш.

"Договор", "конвенция", "спогодба" – това са все правно обвързващи международни споразумения между държави и/или международни организации (като ЕС).

ЕС и ЕКПЧ

Самият ЕС рядко се присъединява към договори за човешките права, но това не е непременно по негова вина. По принцип договорите за човешките права са отворени само за държави, но не и за международни организации. През 2010 г. ЕС се присъедини към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това е първият път, когато международна организация се присъединява към договор за правата на човека.

ЕС се присъединява към Европейската конвенция за правата на човека вече в продължение на няколко години. И най-вероятно ще мине още много време, преди най-накрая това да се случи, тъй като първо Великобритания трябва да проведе референдум за членството си в ЕС през 2016 г. или 2017 г.

ЕС просто не иска да дава повече амуниции на кампанията "Вън", която сплашва британското обществото. Представете си вестникарските заглавия в Обединеното кралство: Европейският съюз се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека. Това е концепция, която звучи толкова европейска, че може да промие мозъците на една нация, която все още мисли за сушата от другата страна на Ламанша като за "Стария континент".