Политика за поверителност на www.liberties.eu (Информация, която сме задължени да предоставим съгласно ОРЗД)

Съдържание:

I. Име и адрес на администратора

II. Обща информация относно обработката на данни

1. Обхват на обработката на лични данни

2. Правно основание за обработката на лични данни

3. Изтриване на данни и период на съхранение

III. Правила на уебсайта, предоставяне на информация чрез RSS емисия и създаване на лог файлове

1. Описание и обхват на обработката на данни

2. Правно основание за обработката на данни

3. Цел на обработката на данните

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

5. Продължителност на съхранението на данни

6. Възможност за отказ и изтриване

IV. Използване на бисквитки

1. Описание и обхват на обработката на данни / Цел на обработката на данни / Правна основа за съответната обработка

2. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

3. Продължителност на съхраняването, възможност за отказ и изтриване

V. Разпространение на бюлетини чрез Mailchimp

1. Описание и обхват на обработката на данни

2. Правно основание за обработката на данни

3. Цел на обработката на данни

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

5. Продължителност на съхранението

6. Възможност за отказ и изтриване

VI. Процедура, прилагана при кампании

1. Описание и обхват на обработката на данни

2. Правно основание за обработката на данни

3. Цел на обработката на данни

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

5. Продължителност на съхранението

6. Възможност за отказ и изтриване

VII. Процедура, прилагана при дарения

1. Описание и обхват на обработката на данни

2. Правно основание за обработката на данни

3. Цел на обработката на данните

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

5. Продължителност на съхранението

6. Възможност за отказ и изтриване

VIII. Контакт по електронна поща или чрез писмо, изпратено по пощата

1. Описание и обхват на обработката на данни

2. Правно основание за обработката на данни

3. Цел на обработката на данните

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

5. Продължителност на съхранението

6. Възможност за отказ и изтриване

IX. Кандидатстване за работа

1. Цел на обработката на данни

2. Правно основание за обработката на данни

3. Описание на категориите лични данни

4. Категории получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити

5. Продължителност на съхранението

6. Необходимост от предоставяне на данни

X. Ангажирани доставчици на услуги

XI. Препратки към социалните медии

XII. Инструмент за уеб анализ

1. Описание и обхват на обработката на данни

2. Правно основание за обработката на данни

3. Цел на обработката на данните

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

5. Продължителност на съхранението

6. Възможност за отказ и изтриване

XIII. Права на субекта на данните

1. Право на информация

2. Право на корекции

3. Право на ограничаване на обработката

4. Право на заличаване

5. Задължение да бъде уведомяван

6. Право да пренася данните

7. Право на възражение

8. Право на отмяна на декларацията за съгласие в съответствие със Закона за защита на данните

9. Право на обжалване пред надзорен орган

I. Име и адрес на администратора

Администраторът, съгласно Общия регламент за защита на данните, националните закони за защита на данните на държавите членки и други разпоредби на закона за защита на данните, е:

Съюз за граждански свободи за Европа (наричан по-долу Liberties)

Prinzenstrasse 103

10969 Берлин, Германия

Представляван от Балаш Денез

Телефон: +49 (0) 30 89 63 69 25

Електронна поща: info@liberties.eu

Интернет адрес: www.liberties.eu

II. Обща информация относно обработката на данни

1. Обхват на обработката на лични данни

Обикновено обработваме личните данни на нашите потребители само до степен, необходима за гарантиране на работата на нашия уебсайт и във връзка със съдържанието му, както и за услугите, които предоставяме. Обработката на лични данни на потребителите ни е постоянен процес, който се извършва след получаване на съгласието на потребителя или във връзка с наш законен интерес. Изключение се прави, когато не е възможно да се получи предварително съгласие по практически причини, както и в случаите, при които обработката на данни е разрешена от прилаганото законодателство.

2. Правно основание за обработката на лични данни

Когато получим съгласието на субекта на данни за обработката на личните му данни, правното основание е член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД).

Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД служи като правно основание за обработката на лични данни, необходими за изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна. Това се отнася и за всички операции по обработката, необходими за подготовка на преддоговорните отношения.

Когато обработката на лични данни е необходима за изпълнение на правно задължение, на което е подчинена организацията ни, за правно основание служи член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Ако обработката е необходима за защита на законен интерес на организацията ни или на трета страна и ако интересите, основните права и свободи на субекта на данните не надвишават първия интерес, за правно основание служи член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

3. Изтриване на данни и период на съхранение

Личните данни на съответното лице ще бъдат изтрити или блокирани веднага след като престане да съществува целта заради която са съхранявани. В допълнение ще уточним, че данните могат да се съхраняват, ако европейският или националният законодател е предвидил това в регламенти, закони или други разпоредби на ЕС, които се прилагат от администратора.

Данните също така се блокират или изтриват, ако изтече срокът за съхранение, предписан от гореспоменатите нормативни документи, освен ако не е необходимо допълнителното им съхраняване с цел сключване или изпълнение на договор.

III. Правила на уебсайта, предоставяне на информация чрез RSS емисия и създаване на лог файлове

1. Описание и обхват на обработката на данни

Всеки път, когато потребителят осъществи достъп до уебсайта ни, нашата система автоматично събира данни и информация от системата на компютъра за достъп.

Събират се следните данни:

 • IP адрес
 • Дата и час на заявката
 • Разлика в часовата зона до GMT
 • Съдържание на уебсайта
 • Статус на достъпа (HTTP статус)
 • Прехвърлен обем данни
 • Уебсайт, от който сте посетили уебсайта ни
 • Уеб браузър
 • Операционна система
 • Език и версия на браузъра

Това се случва както при директен достъп до уебсайта ни, така и когато разглеждате съдържанието му посредством RSS емисия.

Данните се съхраняват и в лог файловете на нашата система.

Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

2. Правно основание за обработката на данни

Правното основание за временно съхранение на данни и регистрационни файлове е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Предоставянето на тези данни е отчасти законово изискване и отчасти наш законен интерес (виж точка 5, параграф 3 - доставчици на интернет услуги). Не е възможно въпросните данни да не бъдат предоставени. Единствената форма на отказ е да не се посещава уебсайта ни.

3. Цел на обработката на данните

За да може компютърът на потребителя да получи достъп до уебсайта, системата трябва временно да съхрани неговия IP адрес. За тази цел IP адресът на потребителя се съхранява по време на сесията.

Същото важи и когато се предоставя съдържание на уебсайта чрез RSS емисия.

Данните се съхраняват в лог файлове, за да се гарантира функционалността на уебсайта. Те се използват за оптимизирането му, както и за осигуряване на сигурността на нашите ИТ системи.

Лог файловете ежедневно се използват от нас и за определянето на общия брой идентифицирани посетители на уебсайта ни. От това не е възможно да се извлече информация за отделните посетители. Ние определяме общия брой на посетителите на уебсайта, за да го сравним с броя на тези, които са се съгласили да проследим посещението им.

Не се извършва допълнителна обработка на данни за маркетингови цели.

Целта на обработката на данни включва и нашия законен интерес, съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

По правило ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен когато сме законово задължени или когато получим изрично разрешение, което ни позволява да го направим.

Изключение правят ангажираните доставчици на услуги, напр. за хостинг на уебсайта, които ние сме подбрали внимателно, вземайки предвид защитата на данните. Освен това сме взели всички мерки, които законите за защита на данните налагат, за да бъде обработката на данни в съответствие с тях.

Ние използваме хостинг услуги от хостинг доставчици, с които имаме споразумение за обработката на данни. Услугите, които използваме са: Heroku, AWS.

Heroku

Ние използваме Heroku като наш хостинг сървър (уебсайт: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, Сан Франциско, Калифорния 94103), който е подразделение на Salesforce.com, Inc., т.е. един от филиалите му (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, САЩ).

Salesforce.com, Inc. е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността, гарантиращо съответствието с европейските закони за поверителност (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

Декларацията за поверителност на Heroku е достъпна на:

https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Мрежата за доставка на съдържание, която използваме е CloudFront от Amazon Web Services (AWS, Уебсайт: https://aws.amazon.com/). Ние използваме Amazon Cloudfront, за да повишим надеждността на нашите онлайн услуги, да осигурим по-голяма защита срещу загуба на данни и да подобрим скоростта, с която се зарежда този уебсайт.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210) е филиал на Amazon.com, Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

Amazon Web Services Inc. е сертифициран съгласно Споразумението за защита на личните данни и по този начин предлага гаранция за спазване на европейския закон за защита на данните. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Можеш да изтеглиш политиката за поверителност на AWS тук:

https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Заради интегрирането на активно съдържание от доставчици на услуги като Facebook и YouTube, данните ти (по-специално твоят IP адрес) ще бъдат предоставяни на тези трети страни, в случай на достъп до тяхно съдържание. Повече подробности ще откриеш по-долу в бележките за отделните доставчици, X - Ангажирани доставчици на услуги.

5. Продължителност на съхранението на данни

Данните ще бъдат изтрити, когато вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани. Ако данните са събрани, за да ти предоставим достъп до уебсайта, това ще стане, след като сесията приключи. Същото важи и при достъп чрез RSS емисия.

Ако данните се съхраняват в лог файлове, доставчикът ще ги направи анонимни след седем дни.

Съгласно § 113 b TKG (Закон за далекосъобщенията) само доставчикът (на телекомуникационни услуги) е длъжен да съхранява IP адреса на определен абонат (уникален идентификатор, използван за интернет връзката), както и принадлежащия на потребителя идентификатор, дата и час на началото и края на използването на Интернет, посочвайки часовата зона, за период от десет седмици.

Възможно е съхранението да продължи по-дълго, в случай на разследване на административни нарушения и престъпления.

6. Възможност за отказ и изтриване

Събирането на данни при предоставянето на достъп до уебсайта, както и съхранението им в лог файлове са от съществено значение за работата на уебсайта. Следователно, няма предвидена възможност потребителят да откаже събирането им, с изключение на споменатото по-горе неизползване на уебсайта ни.

IV. Използване на бисквитки

1. Описание и обхват на обработката на данни / Цел на обработката на данни / Правна основа за съответната обработка

Уебсайтът ни използва бисквитки. Бисквитките са малки пакети данни, които могат да се съхраняват на твърдия диск на компютъра ти, когато посещаваш уебсайтове. Те обикновено съдържат характерен низ от символи, който идентифицира по уникален начин браузъра, когато се върнеш на сайта или продължиш към следващата страница на сайта.

Ние използваме бисквитки, за да улесним използването на уебсайта ни. Някои негови елементи позволяват идентифицирането на уеб браузъра, от който се извършва достъпа, дори когато бъде отворена нова страница.

В бисквитките, които използваме, се съхраняват следните данни:

- Съхраняване на преценката за това дали основните бисквитки и бисквитките за сесията са приети с цел по-удобна навигация („Необходими“) (Правно основание: легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.)

- Бисквитки със статистически данни ("Ефективност")

Бисквитките със статистически данни позволяват на Liberties да проследява интерактивността на посетителите на сайта, за да отчита и подобрява ефективността му. (Правно основание: легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е).)

- Дарителски статус и езикови предпочитания („Предпочитания“)

Когато решиш да направиш дарение, уебсайтът те съпровожда по време на процеса на даряване. Това е необходимо, за да протече то успешно. Други бисквитки се използват, за да отговорим на езиковите предпочитания на потребителя. (Правното основание за бисквитките, използвани при даряване, е сключването на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. За бисквитките за предпочитан език това е съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.)

- Съхраняване на преценката за това дали бисквитки на трети страни са приети („Функционални предпочитания“)

Само след приемане на бисквитки на трети страни, тяхното съдържание ще бъде активно интегрирано в сайта, като например видеоклипове от YouTube (Правно основание: съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). По-долу можеш да видиш информация за съответните доставчици, X - Ангажирани доставчици на услуги.

При достъп до уебсайта ни всеки потребител е уведомен чрез информационен банер за използването на бисквитки и съгласието, което се изисква. Насочваме потребителя и към тази декларация за защита на данните и го информираме за начина, по който може да деактивира съхранението на бисквитки в настройките на браузъра си.

Всички съвременни браузъри позволяват изтриването на отделни или на всички съхранени бисквитки. Съществува и алтернатива за разрешаване или забрана на съхранението на бисквитки при всеки конкретен случай. Моля, виж страниците за помощ на своя браузър, за да се информираш за съответните настройки.

2. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

По правило ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен когато сме законово задължени или когато получим изрично разрешение, което ни позволява да го направим.

Изключение от това правило са ангажираните доставчици на услуги, които правят възможни хостинга на уебсайта и хостинга на инструмента за уеб анализи (виж III - Правила на уебсайта и XII - Инструмент за уеб анализ). Ние не извършваме по-нататъшна обработка, когато предоставяме уебсайта си извън Европейския съюз (с изключение на доставчиците на интегрирани услуги, виж т. X - Ангажирани доставчици на услуги).

3. Продължителност на съхраняването, възможност за отказ и изтриване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават на сайта ни от потребителя. Следователно, ти (потребителят) имаш пълен контрол върху тяхната употреба. Можеш да деактивираш или да ограничиш предаването им, като промениш настройките на интернет браузъра си. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично, например всеки път, когато затвориш браузъра си. Ако обаче бисквитките са деактивирани за уебсайта ни, предпочитанията, които си изразил във връзка с използването му, също ще бъдат изтрити (напр. информация дали си се съгласил с използването на бисквитки на трети страни).

V. Разпространение на бюлетини чрез Mailchimp

1. Описание и обхват на обработката на данни

Ние редовно изпращаме бюлетини на тези, които са се абонирали за тях.

При организацията на разпространението им се обработват следните данни на абонатите:

Когато се абонираш за бюлетин, ние искаме име и фамилия (за личен контакт), имейл адрес на лицето, което се абонира, както и държава на произход. Последното се прави, за да можем да изпратим бюлетина на подходящия език (невинаги съдържанието на бюлетина се изпраща изцяло на съответния език).

2. Правно основание за обработката на данни

Правно основание за обработката на лични данни с цел изпращане на бюлетин е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД във връзка с конкретно даденото съгласие за получаване на бюлетина. Можеш да оттеглиш съгласието си за получаване на бюлетина по всяко време и ние веднага ще се съобразим с това. За целта е достатъчно да използваш опцията за отписване, намираща се в края на всеки бюлетин. Моля, обърни внимание, че законността на обработването на твоите данни до момента на отказване от абонамента остава непроменена от анулирането му.

3. Цел на обработката на данни

Ние използваме доставчик на услуги, за да изпращаме бюлетините си до тези, които са се абонирали за тях.

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

Доставчикът на услуги, който използваме за изпращането на бюлетините си, е Mailchimp. Тъй като компанията, управляваща Mailchimp, и нейната ИТ инфраструктура са разположени в Съединените щати, данните се прехвърлят на трети страни в незащитена трета страна. Затова е необходима допълнителна сигурност при прехвърляне на данни в Mailchimp. В случая на Mailchimp това се постига чрез така наречения „щит за поверителност“.

Rocket Science Group LLC, която управлява Mailchimp, е сертифицирана в съответствие с изискванията на щита за поверителност. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Това означава, че Mailchimp отогваря на всички изисквания и обработва личните данни на абониралите се за бюлетина ни в съответствие със законите за защита на данните.

Тук (https://mailchimp.com/legal/) ще намериш цялата правна информация (като общи и специални условия, предоставени от Mailchimp), а тук (https://mailchimp.com/legal/privacy/) можеш да откриеш конкретна информация относно това как те защитават данните.

5. Продължителност на съхранението

Твоите данни ще се съхраняват в базата ни данни за бюлетини само дотогава, докато искаш да получаваш бюлетина ни. Ако оттеглиш съгласието си, изпращането на бюлетини ще бъде спряно и данните ти ще бъдат изтрити от списъка ни с получатели на бюлетини.

6. Възможност за отказ и изтриване

Можеш да оттеглиш съгласието си за получаване на бюлетина по всяко време и ние веднага ще се съобразим с това. За целта е необходимо само да използваш опцията за отписване, намираща се в края на съответния бюлетин. Моля, обърни внимание, че законността на обработването на твоите данни до момента, в който се откажеш от абонамента, остава непроменена от анулирането.

VI. Процедура, прилагана при кампании

1. Описание и обхват на обработката на данни

Ние редовно провеждаме кампании и на уебсайта си предлагаме възможност на тези, които проявяват интерес, да участват в тях.

При организацията на участието ти в кампанията се обработват следните данни:

Когато се присъединиш към кампанията, ние те молим да ни предоставиш следната информация: име (за личен контакт) и имейл адрес. В някои случаи ти предлагаме да се абонираш, за да получаваш информация за хода на кампанията. Тогава изискваме държавата на произход, за да можем да те информираме на подходящия национален език (не винаги цялата информация за кампанията се изпраща на съответния език).

2. Правно основание за обработката на данни

Правното основание за обработката на твоите лични данни в процеса на организиране на кампания е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, както и твоето конкретно съгласие за участие в съответната кампания. Ти можеш да го оттеглиш по всяко време и ние веднага ще се съобразим с това. За целта всичко, което трябва да направиш, е да използваш опцията за отказ, намираща се в края на изпратената от нас информация за кампанията. Моля, обърни внимание, че законността на обработването на твоите данни до този момент остава непроменена от анулирането на съгласието ти за участие.

3. Цел на обработката на данни

Използвайки инструментите за кампания (инструмент за петиции, инструмент за кампании по електронна поща, изпращане на информация за кампания), ние даваме възможност на заинтересованите страни да участват в кампаниите ни. Освен това при поискване от тяхна страна им изпращаме инфомация, за да бъдат участниците в кампанията в течение с нейното развитие.

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

Доставчикът на услуги, който използваме за изпращане на информация за кампаниите, е Mailchimp. Тъй като компанията, управляваща Mailchimp, и нейната ИТ инфраструктура са разположени в Съединените щати, данните се прехвърлят на трети страни в незащитена трета страна. Затова е необходима допълнителна сигурност при прехвърляне на данни в Mailchimp. В случая на Mailchimp това се постига чрез така наречения “щит за поверителност”.

Rocket Science Group LLC, която оперира Mailchimp, е сертифицирана в съответствие с изискванията на щита за поверителност (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Това означава, че са изпълнени всички изисквания и Mailchimp обработва личните данни на получателите на информация за кампанията в съответствие със законите за защита на данните.

Тук (https://mailchimp.com/legal/) ще намериш цялата правна информация (като общи и специални условия, предоставени от Mailchimp), а тук (https://mailchimp.com/legal/privacy/) можеш да откриеш конкретна информация относно това как те защитават данните.

5. Продължителност на съхранението

Твоите данни ще се съхраняват в Infomail базата ни данни само дотогава докогато искаш да участваш в съответната кампания. Ако оттеглиш съгласието си, няма да получаваш повече информация за кампанията и данните ти ще бъдат изтрити от нашата база данни. Ако само участваш, без да си се абонирал да получаваш информация за кампанията, твоите данни ще бъдат изтрити в рамките на 30 дни след края на кампанията.

6. Възможност за отказ и изтриване

Можеш да оттеглиш съгласието си за участие в кампанията по всяко време и ние веднага ще се съобразим с това. За да го направиш, трябва единствено да използваш опцията за отписване в края на последната информация за кампанията, която сме ти изпратили. Моля, обърни внимание, че законността на обработването на твоите данни до момента на оттегляне на съгласието ти остава непроменена от отказа за участие.

VII. Процедура, прилагана при дарения

1. Описание и обхват на обработката на данни

Уебсайтът ни ти предоставя възможност да ни подкрепиш с дарение, което може да бъде еднократно или периодично. За целта трябва само да кликнеш върху бутона за дарения. Той е наличен на всяка страница.

Когато кликнеш върху този бутон, ти ще бъдеш отведен на страницата за дарения, където ще бъдеш помолен да приемеш бисквитки (ако не си го направил преди това). След това ще се появят две бисквитки, една от Stripe и една от PayPal. Това са нашите доставчици на платежни услуги.

Сега вече нещата зависят от това кой от тях ще избереш. В случай че е PayPal, ти ще бъдеш отведен директно на неговата страница (след като натиснеш върху Дари с PayPal), където можеш да въведеш плащането си и да го легитимираш, като се регистрираш в PayPal. Ако искаш да платиш с помощта на Stripe, трябва да кликнеш върху бутона „NEXT". Тогава ще бъдеш помолен за допълнителна информация (сума на дарението, периодичност, име, имейл адрес, номер на картата). Ние само изпращаме данните, свързани с плащането, на Stripe, без да им извършваме каквато и да било обработка.

Liberties не вижда никакви данни от банковата или кредитната ти карта при нито един от методите на плащане. Те се обработват само от доставчика на платежни услуги. Тук https://stripe.com/de/privacy можеш да намериш декларацията за защита на данните на Stripe и други условия (в зависимост от езиковите настройки на браузъра ти може да е наличен превод). Политиката за поверителност на PayPal ще откриеш на (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full), а някои други правила и условия на (https://www.paypal.com/GR/ webapps / MPP / UA / legalhub-full).

2. Правно основание за обработката на данни

Правното основание за обработването на личните ти данни във връзка с направеното от теб дарение е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработката на данните

Даренията ни помагат, защото осигуряват допълнително финансиране на дейността ни. Ето защо трябва да обработим данните на дарителите си в съответствие с посочените по-горе правни основания.

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

Двата доставчика на платежни услуги, които използваме, се намират в САЩ, което означава, че данните се прехвърлят на трети страни в незащитена трета страна. Необходима е, следователно, допълнителна сигурност, тъй като се налага да го направим. В случая на Stripe, това се постига чрез така наречения „щит за поверителност“.

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, Сан Франциско, Калифорния 94103, е сертифицирана в съответствие с изискванията на щита за поверителност. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). Това означава, че Stripe отговаря на всички условия и може да обработва личните данни на нашите дарители в съответствие със закона за защита на данните.

PayPal Inc. публикува обвързващи корпоративни правила за защита на данните (виж https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr и https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018 /02/bcr-paypal.html).

Това означава, че са изпълнени всички изисквания и PayPal може да обработва личните данни на нашите дарители в съответствие със законите за защита на данните.

5. Продължителност на съхранението

Данните ти ще се съхраняват във финансово-счетоводния ни отдел толкова дълго, колкото сме задължени да пазим счетоводните си документи съгласно съответния данъчен закон за асоциации. По-точно, §§ 140 ff. от германският фискален кодекс ни задължава да го правим за период от 6 до 10 години.

6. Възможност за отказ и изтриване

Можеш да оттеглиш съгласието си за дарение (когато става въпрос за периодично дарение) по всяко време и Stripe или PayPal ще се съобразят с това. Отмяната засяга личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предавани при (договорената) обработка на плащанията. Това ще стане едва когато изтекат предписаните от закона срокове. За тази цел, моля, виж информацията, предоставена от Stripe и PayPal, която касае дарението ти. Моля, обърни внимание, че законността на обработката на данните до момента на оттеглянето на съгласието остава непроменена от анулирането му.

VIII. Контакт по електронна поща или чрез пощенска пратка

1. Описание и обхват на обработката на данни

Можеш да използваш предоставения имейл адрес, за да се свържеш с нас. В този случай личните данни на потребителя, предадени чрез електронната поща, ще бъдат съхранени Същото важи и за пощенските пратки.

При тези обстоятелства ние не предоставяме данни на трети страни, защото те се използват само за кореспонденция с потребителя.

2. Правно основание за обработката на данни

Правното основание за обработката на данните, предоставени ни при комуникация чрез електронна поща, е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако целта на контакта е сключване на договор, член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД е допълнителна правна основа за обработката им. Същото важи и за пощенските пратки.

Предоставянето на тези лични данни не се изисква от закон или договор, но може да послужи за сключване на договор, предвид посочените по-горе причини.

3. Цел на обработката на данните

При контакт чрез електронна поща се удовлетворява изискването за наличие на законен интерес от обработката на данните. Същото важи и за пощенските пратки.

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

По правило, ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен когато сме законово задължени да го направим или когато получим изрично разрешение за това.

Изключение прави единствено доставчикът на хостинг на електронната ни поща. Никакви други данни не се обработват извън Европейския съюз.

5. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити, когато вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани. Ако са изпратени по електронна поща или чрез пощенска пратка, това ще стане, когато съответната комуникация с потребителя приключи. След като разговорът веднъж е приключил, може да се направи заключението, че обсъжданият въпрос е изяснен окончателно. Допълнителни срокове за съхраняването им могат да произтекат от германския данъчен кодекс или търговския кодекс (по принцип § 195 BGB определя тригодишен давностен срок).

6. Възможност за отказ и изтриване

Потребителят има възможност да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време и ние ще се съобразим с това. За тази цел е достатъчно само да ни уведоми, като използва формата, чрез който е осъществил контакта, или да ни изпрати съобщение на електронната поща.

Ако потребителят се свърже с нас чрез електронната поща, той може да възрази срещу съхранението на личните си данни по всяко време. В такъв случай комуникацията ще бъде прекратена.

При тези обстоятелства всички лични данни, съхранявани в процеса на установяване на контакт, ще бъдат изтрити, освен ако законът не определя други срокове за запазването им. Същото се отнася и за пощенските пратки.

IX. Кандидатстване за работа

1. Цел на обработката на данни

 • Администратиране на адрес за комуникация по електронна поща
 • Провеждане на процеса по кандидатстване
 • Възстановяване на пътни разходи, свързани с пристигането на кандидатите
 • Данни, които могат да бъдат използвани в процеса на кандидатстване, за да се предявят или преценят правни искове, или за защита, ако евентуално възникнат такива (напр. искове съгласно Общия закон на Германия за равно отношение)
 • В случай на назначаване, данните се прехвърлят в досието
 • Управление на правата за защита на данните на субектите на данни

2. Правно основание за обработката на данни

Относно 1: Администратирането на адреса за комуникация е част от процеса на кандидатстване. Обработката на личните ти данни е необходима за установяване на трудово правоотношение с теб като заинтересовано лице. Това ни дава основание да ги обработваме в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, както и съгласно § 26, параграф 1 условие 1 на Германския закон за защита на данните (ГЗЗД).

Относно 2: Тъй като обработката е необходима за установяване на трудово правоотношение със субекта на данните, ние ги обработваме в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, а също и § 26 параграф 1 условие 1 от ГЗЗД.

Относно 3: Съгласно § 670 BGB кандидатите имат законно право на възстановяване на разходите, необходими им за участие в интервюто, ако не е предвидена разпоредба за това кои разходи за пътуване до мястото на провеждането му трябва да бъдат покрити от работодателя. Тъй като обработката е необходима за провеждане на интервюто и установяване на трудово правоотношение с теб като заинтересовано лице, ние обработваме данните ти в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и съгласно § 26, параграф 1, условие 1от ГЗЗД.

Относно 4: Можем да използваме твои лични данни, получени по време на процеса на кандидатстване, за предявяване или преценка на правни искове, или за защита, ако възникнат такива (например, ако съществува вероятност за предявяване на иск спрямо Liberties съгласно Общия закон за равно отношение). Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Liberties има легитимен интерес от използването на лични данни по горепосочените причини.

Относно 5: Данните ще бъдат прехвърлени в личното досие на потенциалния служител, след назначаването му. Правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, както и член 26, параграф 1, условие 1 от ГЗЗД.

Относно 6: Обработката се извършва, за да се спазят законовите задължения и да се изпълнят законовите предписания, касаещи правата на субектите на данни, така както повелява закона за защита на данните. Те са упоменати в глава III (членове 12-22) от ОРЗД. Liberties е длъжна да работи в съответствие с този закон, тъй като е отговорна страна по смисъла на член 4, параграф 7 от ОРЗД. Правното основание за тази обработка е член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

3. Описание на категориите лични данни

Относно 1: Данни, свързани с осъществяването на контакт (фамилия, име, имейл адрес, телефонен номер, адрес, тип контакт, номер на факс), и съдържание на кореспонденцията.

Относно 2: Мотивационно писмо, автобиография, снимки, сертификати и други доказателства за притежаваната квалификация, както и данни, изпратени по собствено желание, които са част от процедурата на кандидатстване.

Относно 3: Данни, свързани с пътуването (напр. пристигане и заминаване, пътни разходи, финансиране на пътуването), банкова информация.

Относно 4: Общи данни, както и всички, свързани с комуникацията или доказващи правната съвместимост на процеса по кандидатстване.

Относно 5: Общи данни, както и всички, свързани с комуникацията или изпратени доброволно в рамките на процеса по кандидатстване, мотивационно писмо, автобиография, снимка, сертификати и други доказателства за притежаваната квалификация.

Относно 6: Декларации за оттегляне на съгласие, декларирани възражения относно обработката на лични данни, декларации и информация във връзка с отстояването на правата за защита на данните на субектите на данни, както е посочено в глава III (членове 12-22) от ОРЗД.

4. Категории получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити

Служителите на Liberties, които трябва да получат данните, за да осъществят процеса на кандидатстване (мениджмънт, специализиран отдел, отдел за човешки ресурси), както и доставчиците на телефонната и ИТ услугите, които използваме при изпълнение на дейностите си. С тях ние сме сключили съответните договори, за да гарантираме защитата на личните данни по всяко време. Личните данни ще бъдат разкрити на властите, ако са необходими за евентуални наказателни разследвания.

5. Продължителност на съхранението

Ако след приключване на процеса на кандидатстване, Liberties не те наеме на работа, твоите данни ще бъдат изтрити в рамките на 6 месеца от отхвърлянето на кандидатурата ти. Ако процедурата е приключила успешно и си нает от Liberties, личните ти данни ще бъдат изтрити, след като отпадне целта за тяхната обработка. Това означава, че най-късният възможен вариант е след прекратяване на трудовото правоотношение (ограничение за съхранението), освен ако законът не определя срок за запазването им или съществуват разпоредби за крайни срокове, които изключват заличаването им.

6. Необходимост от предоставяне на данни

Предоставянето на лични данни не се изисква нито от закона, нито от договор, но е необходимо за осъществяването на процеса по кандидатстване. Ако не желаеш да го направиш, няма да можем да разгледаме кандидатурата ти за работа в Liberties.

X. Ангажирани доставчици на услуги

За някои функции на нашия уебсайт (например интегриране на видеоклипове) ние използваме външни доставчици на услуги, които имат свои собствени разпоредби за защита на данните.

Ако разрешиш бисквитките на трети страни, когато използваш уебсайта ни, съдържанието, предоставено от тези трети страни - наши доставчици, ще бъде достъпно за теб на сайта ни. Твоите данни няма да им бъдат прехвърлени преди това.

По-долу ще видиш списък на ангажираните от нас доставчици на услуги.

1. Flourish.studio - Интерактивни диаграми и създаване на инфографика

В някои наши подстраници използваме вградени интерактивни диаграми и инфографика, за да представяме данни и цифрова информация във визуални формати с цел по-лесно разбиране. Така не ти се налага да напускаш страниците на Liberties. Когато отвориш подстраница, на която има диаграма на Flourish.studio, интегрираната от нас iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) комуникира със сървърите на https://flourish.studio и ти приемаш техните общи правила и условия (https://flourish.studio/terms/). Доставчикът на използваната услуга е британската компания Kiln Enterprises Ltd, 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, London EC1N 7RJ, Обединено кралство. Ако iframe е заредена и избраната настройка на бисквитките позволява, доставчикът на услугата използва бисквитки, които събират информация за поведението на потребителя. Допълнителна информация относно защитата на данните от страна на Flourish.studio може да намериш в декларацията му за защита на данните (https://flourish.studio/privacy/).

2. InterAct - Създаване на вградени викторини и анкети

В някои наши подстраници използваме вградени викторини и анкети. Така можем да предоставяме информация на потребителите си в интерактивен формат, без да им се налага да напускат страниците на Liberties. Когато потребителите отворят подстраница с вградена викторина на InterAct, iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), който сме инсталирали, комуникира със сървърите на www.tryinteract.com. Следователно, ти приемаш общите им правила и условия (https://www.tryinteract.com/terms). Доставчикът на използваната услуга е The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St # 380-14013, Сан Франциско, Калифорния 94115, САЩ. Ако iframe е заредена и избраната настройка на бисквитките позволява, доставчикът използва бисквитки, които събират информация за поведението на потребителя. За повече информация относно степента на поверителността, която TryInterAct гарантира, виж декларацията за поверителност на доставчика (https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Вградени галерии с изображения

В някои наши подстраници интегрираме инструмент, който показва изображенията като галерия, която автоматично сменя картините. Въпреки че стоиш на едно място, ти можеш да разгледаш всички, които са изложени в нея. Доставчикът на този инструмент е Flipsnack, филиал на Smartketer LLC, 156 2nd Street, Сан Франциско, CA 94105 САЩ. Тук (https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html) можеш да видиш Общите условия на Flipsnack.

Ако посетиш подстраница, където инструментът на Flipsnack Gallery е вграден в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), изображенията ще бъдат заредени и показани от сървърите на Flipsnack. Ако решиш да "посетиш" галерията, Flipsnack ще зареди бисквитки на браузъра ти.

Можеш да намериш допълнителна информация относно защитата на данните от страна на Flipsnack в декларацията му за защита на данните (https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Вграден PDF viewer

На някои подстраници предлагаме обширно съдържание в PDF формат. С помощта на инструмента, който използваме, файловете могат да бъдат показани директно на уебсайта, без да е необходимо да напускаш liberties.eu.

Ако отвориш наша подстраница, в която инструментът е интегриран и съдържанието се покаже в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), тя установява връзка с доставчика и ще приема общите му правила и условия. Ако използваш вградения PDF viewer, Issuu Inc зарежда бисквитки на браузъра ти.

Услугата се предоставя от Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Съединени щати. Общите условия можеш да намериш тук (https://issuu.com/legal/terms).

Допълнителна информация относно защитата на данните от страна на Issuu можеш да откриеш в декларацията й за защита на данните (https://issuu.com/legal/privacy).

5. Вграден europa.eu видео плеър - Theoplayer

В някои подстраници вграждаме видео плеър, предоставен ни от Европейския съюз (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025). Той ти позволява да гледаш видео потоци на живо или на запис, без да ти се налага да напускаш уебсайта liberties.eu. Те са свързани с дейността на ЕС. Някои от тях се излъчват със стрийминг текст на много езици.

Ако отвориш наша подстраница, където този инструмент е интегриран, и съдържанието се покаже в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), се установява връзка с доставчика и се приема неговата политика за бисквитки (http://ec.europa.eu/info/cookies_en). Ако го използваш, на браузъра ти се зареждат бисквитки.

Доставчикът на интегрирания видео плеър, предоставен ни от ЕС, е Theoplayer, който е част от THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Белгия.

Допълнителна информация относно защитата на данните от страна на Theoplayer може да намериш в декларацията му за защита на данните (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en).

6. Вградени YouTube видеоклипове

В някои подстраници включваме видеоклипове от YouTube.

Ако отвориш наша подстраница, в която е вграден видеоклип от YouTube и съдържанието се показва в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), тя ще установи връзка с доставчика, с когото обменя данни. Ако искаш да го гледаш, на браузъра ти ще се заредят бисквитки.

Обикновено интегрираме видеоклипове от YouTube, използвайки youtube-nocookies. При по-старите това все още може да става директно чрез YouTube.

Доставчикът на YouTube плеъра е YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 Сан Бруно, Калифорния, САЩ. Компанията принадлежи на Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Допълнителна информация относно защитата на данните от страна на YouTube може да намериш в декларацията й за защита на данните (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

7. Вградени видеоклипове от Facebook

В някои подстраници интегрираме видеоклипове от Facebook.

Когато отвориш наша подстраница, която включва видеоклип от Facebook и съдържанието се показва в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), тя се свързва с доставчика, с когото обменя данни. Ако искаш да го гледаш, на браузъра ти ще се заредят бисквитки.

Видео плеърът на Facebook се предлага от Facebook Ireland Ltd, площад Grand Canal 4, пристанище Grand Canal, Дъблин 2 Ирландия.

За повече информация относно поверителността на Facebook, моля, виж политиката за поверителност на компанията (https://www.facebook.com/privacy/explanation ).

8. Вградени видеоклипове на Vimeo

В някои подстраници интегрираме видеоклипове, използвайки Vimeo.

Ако отвориш наша подстраница, която включва видеоклип на Vimeo и съдържанието се показва в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), тя се свързва с доставчика, с когото обменя данни. Ако искаш да го гледаш, на браузъра ти ще се заредят бисквитки.

Доставчикът на видео плеъра Vimeo е Vimeo LCC, 555 West 18th Street, Ню Йорк, Ню Йорк 10011, САЩ.

За повече информация относно практиките на Vimeo, свързани с поверителността, моля, виж политиката за поверителност на компанията (https://vimeo.com/privacy).

9. Вградени видеоклипове от Twitter

В някои подстраници интегрираме видеоклипове от Twitter.

Ако отвориш наша подстраница, която включва видео от Twitter и съдържанието се показва в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), тя се свързва с доставчика, с когото обменя данни. Ако искаш да го гледаш, на браузъра ти ще се заредят бисквитки.

Доставчикът на видео плеъра на Twitter е Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия.

За повече информация относно практиките на Twitter, свързани с поверителността, моля, виж политиката за поверителност на компанията (https://twitter.com/bg/privacy).

10. Телефонни контакти чрез OpenMedia / NewMode

На някои подстраници ти предлагаме възможността да се обадиш на политическия си представител (например в Европейския парламент). За тази цел използваме инструмент, който се управлява от OpenMind в сътрудничество с New/Mode.

Ако отвориш наша подстраница, която включва този инструмент за обаждане и съдържанието се показва в iframe (https://bg.wikipedia.org/wiki/Iframe), тя установява връзка с доставчика и обменя данни с него. Ако го използваш, за да се обадиш, бисквитките се зареждат на браузъра ти.

Доставчици на инструмента са OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box # 21674, Vancouver, BC, CANADA V5L 5G3 и New / Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, CANADA.

Допълнителна информация относно защитата на данните от страна на OpenMedia може да намериш в декларацията й за защита на данните (https://openmedia.org/privacy-policy).

Допълнителна информация относно защитата на данните от страна на New/Mode може да откриеш в декларацията за защита на данните на доставчика (https://www.newmode.net/privacy).

XI. Препратки към социални медии

На уебсайта си ти предлагаме възможността да споделяш конкретни страници чрез социалните медии. Ние обаче използваме само връзки за споделяне, за да интегрираме съответната социална медия. Това означава, че твоите данни не се прехвърлят автоматично на нейния доставчик, когато посещаваш уебсайта ни.

Само ако използваш линка към съответната социална медия, ти ще бъдеш пренасочен към нея и там данните ти ще бъдат обработени.

Ние предоставяме функции за споделяне със следните социални медии:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Освен това предоставяме функции за споделяне чрез електронна поща и чрез копиране на URL адреса на съответната страница.

На уебсайта си се позоваваме на нашите страници в социалните медии, по-специално на страницата ни във Facebook, както и на профилите ни в Twitter и YouTube.

Горепосоченото важи и за тези линкове. Твоите данни ще бъдат обработени от социалните медии само след като кликнеш върху съответния линк, напуснеш уебсайта ни и отвориш конкретната наша страница при доставчика, използван от социалната медия.

XII. Инструмент за уеб анализ

1. Описание и обхват на обработката на данни

Когато посещаваш уебсайта ни, поведението ти по време на сърфирането може да бъде анализирано, за да съберем статистически данни. Това се прави предимно с бисквитки и програми за уеб анализи. Ние използваме софтуерния инструмент с отворен код Matomo. Софтуерът е настроен, така че да не може да съхранява целите IP адреси, а от съкратения не може да се определи компютърът, от който се осъществява достъпа.

2. Правно основание за обработката на данни

Правното основание за обработването на твоите лични данни във връзка със статистическия анализ е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

3. Цел на обработката на данните

Статистиката ни помага да оптимизираме работата си, напр. постоянно да подобряваме уебсайта си и да те улесним при използването му.

4. Категории получатели на лични данни и обработка на данни извън Европейския съюз

Софтуерът Matomo работи единствено и само на контролиран от нас сървър. По-точно, ние използваме хостинг услугите на Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Мюнхен, уебсайт: www.contabo.de).

Сключили сме споразумение за обработка на данните с Contabo.

5. Продължителност на съхранението

Данните се изтриват след 5 години, т.е. в момента, в който вече не е необходимо да бъдат съхранявани в архивите ни.

6. Възможност за отказ и изтриване

Matomo използва бисквитки. Тези, които вече са инсталирани, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. На нашия уебсайт ние също така предлагаме на потребителите си възможността да се откажат от участие в аналитичния процес. Тази опция е налична тук: Настройки на бисквитките.

Информация относно настройките, свързани с поверителността на софтуера на Matomo, може да намериш тук: https://matomo.org/docs/privacy/ .

XIII. Права на субекта на данните

Когато твоите лични данни се обработват, ти се явяваш субект на данните съгласно ОРЗД. По отношение на администратора, ти имаш следните права:

1. Право на информация

Можеш по всяко време, при надлежно спазване на изискванията на член 15 от ОРЗД, да поискаш информация от администратора за това дали и как обработваме личните ти данни.

2. Право на корекции

С оглед на разпоредбите на член 16 от ОРЗД, имаш право да коригираш личните си данни и / или да предоставиш допълнителни такива на администратора, ако обработваните лични данни, свързани с теб, са неточни или непълни. Администраторът на данни трябва незабавно да нанесе корекциите.

3. Право на ограничаване на обработката

С оглед на разпоредбите на член 18 от ОРЗД, можеш да изискаш от администратора да ограничи обработката на данните.

4. Право на заличаване

С оглед на разпоредбите на член 17 от ОРЗД, можеш да поискаш от администратора да изтрие твоите лични данни.

5. Задължение да бъде уведомяван

Ако си упражнил правото си на коригиране, заличаване или ограничаване на обработката на личните си данни по отношение на администратора, последният е длъжен да уведоми всички получатели, на които личните ти данни са били разкрити, за това коригиране, заличаване, или ограничаване. Изключение се прави само когато се окаже невъзможно или се изискват непропорционални усилия.

Съгласно член 19 от ОРЗД имаш право да бъдеш информиран от администратора за тези получатели.

6. Право да пренася данните

С оглед на изискванията на член 20 от ОРЗД, ти имаш право да получиш личните данни, свързани с теб, които си предоставил на администратора, в структуриран и широко използван формат, така че да бъдат прочетени. Освен това трябва да са написани на машина.

7. Право на възражение

Имаш право, при условията, посочени в член 21 от ОРЗД, да възразиш по всяко време и поради причини, произтичащи от твоя конкретна ситуация, срещу обработването на личните ти данни съгласно член 6, параграф 1, букви д) или е) от ОРЗД дори ако профилирането се основава на тези разпоредби.

8. Право на отмяна на декларацията за съгласие в съответствие със Закона за защита на данните

Според закона за защита на данните имаш право да оттеглиш декларацията си за съгласие по всяко време. Отмяната на съгласието ти не засяга законността на обработката, извършена въз основа на твоето съгласие до момента на анулирането му.

9. Право на обжалване пред надзорен орган

Без да е необходимо да се използват каквито и да било други административни или правни средства, имаш право да подадеш жалба до надзорен орган, по-конкретно в държавата членка, в която пребиваваш, работиш или в тази, в която се предполага, че е извършено нарушението, ако считаш, че обработването на твоите лични данни е в нарушение на ОРЗД.

Надзорният орган, в който е подадена жалбата, ще информира жалбоподателя за статуса и резултата от нея, включително възможността за правно средство съгласно член 78 от ОРЗД.

Надзорният орган, отговарящ за Liberties.eu е:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219

10969 Берлин

www.datenschutz-berlin.de

Дата на публикуване на Декларацията за защита на данните: 11 ноември 2019 г. (немска версия)

В случай на спор относно “Политиката за поверителност на www.liberties.eu”, немската версия има предимство пред другите езикови версии.