Fem saker EU kan göra för att hjälpa ungrarna återupprätta sin demokrati

Det undantagstillstånd som införts i Ungern är ytterligare ett steg i Orbáns plan att avskaffa demokratin och rättsstatsprincipen. Här följer fem åtgärder som EU kan vidta för att motverka den och hjälpa Ungerns befolkning att återupprätta sin demokrati.

1. Använd piskan

Som väktare av EU:s normer och värden kan EU-kommissionen inleda överträdelseförfaranden mot länder som kränker dessa och föra frågan inför EU-domstolen. Kommissionen har redan använt denna befogenhet till svar på några av de lagar som Orbán infört för att slå ner på människorättsorganisationer. Men då misslyckades man att uppmana domstolen att vidta brådskande åtgärder för att undvika obotlig skada och beslutade att inte agera i andra svårt problematiska frågor, inklusive den så kallade "särskilda immigrationsskatten" – som utgör en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten och människorättsorganisationers dagliga arbete. Nu måste man bli modigare, och det kvickt.

Ungerns undantagstillstånd bryter mot EU:s bestämmelser på minst två sätt, vilket tillåter EU-kommissionen att vidta åtgärder i frågan.

Hotet om att fängsla journalister och aktivister kommer att avskräcka medier, journalister och aktivister från att arbeta i Ungern. Detta strider mot bestämmelserna som reglerar den inre marknaden, mer specifikt rätten att starta upp och tillfälligt eller permanent bedriva verksamhet i samtliga EU-länder (etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster). Då dessa åtgärder faller under EU-rätten kommer undantagstillståndet även bryta mot bestämmelserna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna gällande yttrande- och informationsfrihet.

Orbáns omfattande befogenheter skulle dessutom göra det möjligt för honom att sätta sig över EU-rätten på nationell nivå, vilket strider mot den grundläggande bestämmelsen som fastslår att EU-rätten måste anses överordnad all nationell lagstiftning. Genom att förhindra samtliga fyllnadsval på obestämd tid kan lagen även hindra medborgare från att nyttja sina grundläggande rättigheter under EU-rätten, så som rätten att delta i val på både lokal och EU-nivå.

2. Stryp pengaflödet

Orbán är tungt beroende av EU-medel för att finansiera sina oligarker. Att stoppa pengaflödet skulle göra det svårare för honom att säkra deras lojalitet. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att strypa tillförseln av EU-medel till regeringar med allvarliga rättssäkerhetsproblem. Regeringarna i ministerrådet och Europaparlamentet måste gå till verket och anta kommissionens förslag.

Under tiden kan EU-kommissionen använda de befogenheter man redan har för att dra in medel från EU:s strukturfonder till regeringar som saknar skyddsmekanismer för att se till att pengarna spenderas på ett lovligt sätt. Alternativt kan kommissionen strypa flödet av medel på grundval av brott mot principen om lojalt samarbete. Det kan inte bli mycket tydligare att Orbán är villig att aktivt motarbeta ett av EU:s huvudsakliga mål – att främja EU:s värden så som demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

3. Kultivera stöd för demokratin på gräsrotsnivå

Politiska påtryckningar ovanifrån är viktigt och nödvändigt, men det går inte att skydda demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna om dessa inte har stöd hos folket. Programmet för rättigheter och värden kommer att göra det möjligt för EU att stödja organisationer som jobbar med demokrati- och människorättsfrågor i deras arbete att utbilda och mobilisera allmänheten till att motstå angrepp mot demokratin och deras medborgerliga friheter. Tyvärr är den budget som kommissionen lagt fram på förslag alltför liten för att ge dessa organisationer det stöd de behöver. Det kommer att krävas en budget närmare det paket om 1,8 miljarder euro som Europaparlamentet föreslagit.

4. Ta pressfriheten på allvar

EU upprepar ofta sitt engagemang för att försvara pressfriheten och pluralism i medielandskapet. Men de bevakningsverktyg och expertdiskussioner som man tenderar att lägga fokus på har inte skyddat Ungerns oberoende media från Orbáns plan. Det finns ett antal konkreta åtgärder som EU kan vidta för att göra skillnad.

EU-kommissionen skulle kunna införa ett antal strikta EU-bestämmelser för att skydda oberoende medieorganisationer från oegentliga stämningar. Oberoende medierorganisationer kan tilldelas EU-medel i syfte att återupprätta en pluralistisk, oberoende och fri press i hela EU. Kommissionen skulle kunna införa sanktioner mot regeringar som försöker ta kontroll över medier med hjälp av EU:s regler om fri konkurrens.

5. Gå vidare med artikel 7

Artikel 7 i EU-fördraget tillåter att kraftiga politiska och ekonomiska sanktioner införs mot EU-länder som kränker EU:s värden. Efter att EU-kommissionen visat sig ovillig att ta i frågan valde Europaparlamentet att inleda förfarandet mot Ungern i september år 2018. Men diskussionerna har segat sig fram i ministerrådet, vilket gör förfarandet verkningslöst. EU-kommissionen bör ställa sig bakom Europaparlamentets förslag med evidensbaserad analys, så som man har gjort i fallet Polen. Och regeringar bör sluta debatera och börja rösta för att identifiera de sanktioner som kan få Orbán att tänka om. Kompromisser har inte bromsat nedmonteringen av demokratin.

Vad händer om EU låter detta ske?

Det är mycket som är problematiskt med Ungerns undantagstillstånd. Det tillåter Orbáns regering att styra genom dekret utan parlamentets tillsyn och att godtyckligt häva lagar. Undantagstillståndet har inget slutdatum och regeringen kan förlänga det på obestämd tid. Undantagstillståndet inför dessutom en ny brottskategori som gör det möjligt att fängsla journalister och aktivister som uttrycker sig kritiskt om regeringen.

Undantagstillståndet möttes av djup oro bland Ungerns medborgarrättsorganisationer. Coronaviruset innebär en mängd utmaningar för samhället och som vi tidigare förklarat kan vi enbart navigera genom den rådande pandemin om människor har möjlighet att nyttja sina rättigheter för att begära att regeringen fattar beslut och använder offentliga resurser för allmänhetens bästa. Genom att inskränka demokratin och de medborgerliga friheterna fråntar regeringen allmänheten de verktyg som gör det möjligt att begära effektiva lösningar under pandemin.

Mot bakgrund av Orbáns gradvisa urholkning av demokratiska normer under sina tio år vid makten kommer det inte som någon överraskning att Ungerns regering bara dagar efter att den drakoniska lagen godkändes redan pressar på framåt med auktoritära åtgärder för att ytterligare slå ner på oliktänkande och begränsa de mänskliga rättigheterna. Orbán gör sig redo för ett nytt nedslag mot de sista oberoende medierna och har inlett ett försök att frånta borgmästarna sin makt – de enda av Orbáns politiska motståndare som återstår efter att Orbáns parti riggat de nationella valen. Orbán försöker inte ens dölja att han kommer att använda undantagstillståndet för att piska upp stämningen till nackdel för minoriteter. Bland annat har man lagt fram ett lagförslag som skulle göra det omöjligt för transpersoner i Ungern att juridiskt ändra kön. Detta under den första veckan sedan undantagstillståndet infördes.

Finns det hopp?

Europarådet, FN och OSCE har uttryckt stark oro över Ungerns undantagstillstånd. Men EU då?

Europaparlamentets ordförande samt vissa av de politiska ledarna i EU:s medlemsländer har kritiserat Ungern – bland dessa Tysklands Europaminister. Tyskland kommer att ta över ordförandeskapet i ministerrådet om några månader. Detta gör det mindre osannolikt att vi kan komma att se vidare utveckling i relation till artikel 7 jämfört med under andra ordförandeskap, så som Bulgarien och Kroatien.

Å andra sidan var de 16 regeringar som skrev under ett gemensamt uttalande om sin oro över "vissa" nödåtgärder fortfarande för rädda för att nämna Ungern vid namn. Och Orbán gjorde sedan narr av deras rädsla genom att se till att Ungern skrev under uttalandet. Det ser inte ljust ut för artikel 7.

I ett uttalande om nödåtgärder riktade sig även EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, mot Ungern, men vågade heller inte nämna landet vid namn. Man kan fråga sig huruvida detta innebär att EU-kommissionären med ansvar för rättsliga frågor, Didier Reynders, som uppgett att han utvärderar Ungerns undantagstillstånd, faktiskt har sin ordförandes uppbackning.

Kommer EU:s ansträngningar återigen att hämmas av det politiska spelet? Orbán är fortfarande medlem av det Europeiska folkpartiet (EPP), den största av de politiska grupperna. Även von der Leyen – samt före detta ordförande av EU-kommissionen Jean-Claude Juncker – tillhör denna grupp.

Och skulle Orbán kunna lämna EPP? Det har uppstått stark oro inom gruppen. Men EPP vill inte förlora värdefulla säten i Europaparlamentet. Kanske kommer man kunna nå en överenskommelse med andra stora politiska grupper inom Europaparlamentet: om alla kastar ut sina ruttna medlemmar samtidigt kommer ingen att förlora på det. Men det ser ut att bli en svår nöt att knäcka.


#MänskligaRättigheterUnderCorona