Zeg 'NEE' tegen Censuur op het Internet in Europa!

De EU is bijna klaar met een nieuwe wet. Deze wet zorgt ervoor dat de content die je uploadt en met je vrienden wil delen, gefilterd en verwijderd wordt door bots, allemaal voor de bescherming van auteursrechten. Stuur onze email naar Europarlementariërs!

Zeg 'NEE' tegen Censuur op het Internet in Europa!

89%
44834 handtekeningen of 50.000 doel

Een nieuw tijdperk van censuur bedreigt de online vrijheid van meningsuiting in Europa. Youtube, Facebook en andere platforms waarop content wordt gedeeld, zullen snel gedwongen worden om algoritmes toe te passen om te checken of je uploads geen auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten. Ze zullen alles wat ook maar een probleem zou kunnen veroorzaken, wegfilteren en verbieden. Laat dit niet gebeuren! Sta op voor je vrijheid van meningsuiting en protesteer tegen dit voorstel door een email te sturen aan Europarlementariërs!

Geacht lid van het Europees Parlement,

Ik stuur deze email als bezorgd burger van de Europese Unie wiens fundamentele rechten worden bedreigd.

Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. Artikel 13 van de voorgestelde richtlijn inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt druist in ernstige mate in tegen de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van persoonsgegevens. Deze rechten zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten.

Het ontwerp van artikel 13 van de richtlijn introduceert nieuwe verplichtingen voor internetserviceproviders die door gebruikers gegenereerde content delen en opslaan, zoals platforms voor het delen van video's of foto's. Hieronder valt ook de verplichting om uploads naar hun diensten te controleren en te filteren.

Artikel 13 is in strijd met de bestaande EU-regels en de jurisprudentie van het Hof van Justitie. De Richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG) regelt de aansprakelijkheid voor internetbedrijven die namens hun gebruikers content hosten. Volgens de bestaande regels zijn aanbieders verplicht om content die inbreuk maakt op auteursrechtregels te verwijderen zodra deze onder hun aandacht wordt gebracht.

Artikel 13 daarentegen zou deze bedrijven dwingen om actief toezicht te houden op de content van hun gebruikers. Dit is in tegenspraak met het principe dat er 'geen algemene verplichting [mag zijn] om toezicht te houden', vastgelegd in de Richtlijn inzake elektronische handel. Het vereiste om een filter op elektronische communicatie te installeren is tweemaal door het Hof van Justitie verworpen, in de zaken Scarlet Extended (C 70/10) en Netlog/Sabam (C 360/10). Daarom zou een wettelijke bepaling die internetbedrijven verplicht een filtersysteem te installeren vrijwel zeker door het Hof van Justitie worden verworpen. Dit komt omdat het in strijd zou zijn met de eis dat er een juist evenwicht moet worden gevonden tussen enerzijds het recht op intellectueel eigendom en anderzijds de vrijheid om zaken te doen en het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals het ontvangen of delen van informatie.

De eis om content op deze manier te filteren, zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten. Internetbedrijven, zoals alle commerciële ondernemingen, bestaan om winst te genereren. Dit betekent dat ze zullen proberen boetes te vermijden. Als zodanig worden ze inherent gestimuleerd om filtermechanismen toe te passen, en wel op een manier die mogelijke aansprakelijkheid minimaliseert. Dit zal leiden tot overmatig filteren en verwijderen van content, en dit zal zowel de vrijheid om informatie te verstrekken als de vrijheid om informatie te ontvangen, ernstig beperken. Daarnaast zal het leiden tot excessief filteren en het verwijderen van content, waardoor zowel de vrijheid om informatie te verspreiden als te ontvangen wordt beperkt.

Als EU-wetgeving in strijd is met het Handvest van de grondrechten, zullen nationale constitutionele hoven - zoals in het verleden ook is gebeurd - de tegenstrijdige nationale wet buiten toepassing te laten, wat leidt tot de ongelijke toepassing van EU-wetgeving in lidstaten totdat het probleem door het Hof van Justitie is opgelost. Dit is wat er ook gebeurde met de richtlijn gegevensbewaring (2006/24 / EG), toen EU-wetgevers compatibiliteitsproblemen met het Handvest van de grondrechten negeerden. In 2014 heeft het Hof van Justitie de richtlijn gegevensbewaring ongeldig verklaard omdat het in strijd was met het Handvest.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement stemde tegen de censuuroplossing in het voorstel van de Commissie voor artikel 13. LIBE stelt voor om de twee meest controversiële bepalingen van artikel 13 te schrappen. Ten eerste raadt de commissie aan om de voorziening die het verplicht stelt om elke afzonderlijke upload te filteren, te verwijderen. Ten tweede verduidelijkt LIBE dat maatregelen om de handhaving van licentieovereenkomsten te waarborgen, geen algemene toezichtsverplichtingen voor internetbedrijven mogen omvatten. De oplossing van LIBE biedt echter geen goed compensatie- of klachtenmechanisme voor degenen wiens grondrechten per ongeluk worden geschonden wanneer bedrijven content verwijderen die geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of binnen een uitzondering vallen, bijvoorbeeld omdat ze een legitiem openbaar belang behartigen.

Het verwijderen van de meest controversiële delen biedt een meer evenwichtige benadering dan het oorspronkelijke artikel 13, dat, indien aangenomen in zijn huidige vorm, duidelijk de grondrechten zou schenden. Er zijn echter minder ingrijpende manieren dan de aanpak van LIBE om de vrijheid van meningsuiting en gegevensbescherming enerzijds en auteursrecht anderzijds in balans te houden. Het voorstel voor de richtlijn regelt licentieovereenkomsten in detail. Het is niet nodig om verdere speciale vereisten te hebben op grond van artikel 13. De schrapping van artikel 13 zou de structurele logica van het voorstel behouden en zou de rechten van licentiehouders niet in gevaar brengen.

We vragen u om onze fundamentele rechten te beschermen en tegen artikel 13 te stemmen. Dit is de enige manier om naleving van het Handvest van de grondrechten te waarborgen en tegelijkertijd intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Hoogachtend,


Dear Member of the European Parliament,

I’m sending this letter as a concerned citizen of the EU whose fundamental rights are under threat.

The European Parliament is responsible for the protection of fundamental rights and freedoms. Article 13 of the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market seriously violates the freedom of expression and personal data protection enshrined in the Charter of Fundamental Rights.

The draft Article 13 of the Directive introduces new obligations on internet service providers that share and store user-generated content, such as video or photo-sharing platforms, including obligations to monitor and filter uploads to their services.

Article 13 contradicts existing EU rules and the case law of the Court of Justice. The Directive of Electronic Commerce (2000/31/EC) regulates the liability for those internet companies that host content on behalf of their users. According to the existing rules, providers have an obligation to remove any content that breaches copyright rules as soon as it is brought to their attention.

In contrast, Article 13 would force these companies to actively monitor their users' content. This contradicts the ‘no general obligation to monitor' principle in the Electronic Commerce Directive. The requirement to install a system for filtering electronic communications has twice been rejected by the Court of Justice, in the cases Scarlet Extended (C 70/10) and Netlog/Sabam (C 360/10). Therefore, a legislative provision that requires internet companies to install a filtering system would almost certainly be rejected by the Court of Justice. This is because it would contravene the requirement that a fair balance be struck between the right to intellectual property on the one hand, and the freedom to conduct business and the right to freedom of expression, such as to receive or impart information, on the other.

The requirement to filter content in this way would violate the freedom of expression set out in Article 11 of the Charter of Fundamental Rights. Internet companies, like all commercial enterprises, exist to generate a profit. This means that they will try to avoid the possibility of fines. As such, they are inherently incentivised to apply filtering mechanisms, and to do so in such a way as to minimise possible liability. This will lead to excessive filtering and deletion of content, and it will limit both the freedom to impart information and the freedom to receive information.

If EU legislation conflicts with the Charter of Fundamental Rights, national constitutional courts are likely to be tempted to disapply the conflicting law, leading to the uneven application of EU law across the member states until the issue is resolved by the Court of Justice. This is what happened with the Data Retention Directive (2006/24/EC), when EU legislators ignored compatibility problems with the Charter of Fundamental Rights. In 2014, the Court of Justice declared the Data Retention Directive invalid because it violated the Charter.

The Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) of the European Parliament voted against the censorship solution put forward in the Commission's proposal for Article 13. LIBE proposes to remove the two most controversial provisions of Article 13. First, it recommends removing mandatory filtering for every single upload to the internet. Second, it clarifies that measures to ensure enforcement of licensing arrangements should not include general monitoring obligations for internet companies. LIBE’s solution, however, does not offer a proper redress and complaint mechanism to those whose fundamental rights are accidentally breached when companies remove content that does not violate intellectual property rights or fall within an exception to protect a legitimate public interest.

Removing the most controversial parts offers a more balanced approach than the original Article 13, which, if passed in its present form, would clearly breach fundamental rights. There are, however, less intrusive ways than LIBE’s approach to balance freedom of expression and data protection on the one hand, and copyright on the other. The draft Directive regulates licensing agreements in detail. There is no need to have further special requirements under Article 13. The deletion of Article 13 would maintain the structural logic of the draft Directive and would not jeopardise right holders’ rights.

We ask you to protect our fundamental rights and vote against Article 13. This is the only way to guarantee compliance with the Charter of Fundamental Rights and still allow intellectual property rights to be protected.

Sincerely yours,

Op 20 juni heeft de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement (JURI) een versie van Artikel 13 van de ontwerprichtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt goedgekeurd. Dit artikel is zeer schadelijk voor het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie.

Dit is een van die wetten die daadwerkelijk je dagelijks leven kan beïnvloeden. De consequenties van Artikel 13 zouden gigantisch zijn.

Steun onze campagne en eis een richtlijn inzake auteursrecht die wél je online vrijheid van meningsuiting beschermt!

Als je zelf video's of memes maakt, als je jezelf opneemt terwijl je videogames speelt, als je een natuurtalent in karaoke bent en dat graag met de wereld wil delen - in al deze gevallen (en zo veel meer!) zal je Artikel 13 gaan merken.

Dat is omdat al deze materialen gecensureerd zouden kunnen worden door bots en zouden worden geblokkeerd wanneer je ze zou uploaden. Hierdoor zou je veel minder mogelijkheden hebben om dingen op het internet te zien en te delen. Wil je weten wat er op het spel staat? Kijk dan deze video.

Maar het is nog niet te laat om Artikel 13 te stoppen. Sommige leden van het Europees Parlement willen zich bij de grote auteursrechthouders voegen en zichzelf de moeite besparen om het goede te doen en een wetsvoorstel te maken dat zowel auteursrechten als iedereen's vrijheid van meningsuiting beschermt.

Maar die hoeven elkaar niet uit te sluiten - we kunnen zowel het auteursrecht als de vrijheid van meningsuiting beschermen.

Door deze zes waarborgen in artikel 13 op te nemen, zouden leden van het Europees Parlement de belangen van iedereen met succes kunnen beschermen.

Nu gaat de strijd naar de plenaire zaal, waar alle Europarlementariërs inspraak zullen hebben in Artikel 13.

Het is aan ons om diegenen te overtuigen die nog twijfelen. We moeten ze overtuigen dat er niet te onderhandelen is over onze vrijheid van meningsuiting.

Doe nu mee met onze campagne en stuur met maar één klik een e-mail (die wij al voor je hebben opgesteld) naar alle leden van het Europees Parlement.

Voeg je stem bij 40,000 anderen die ook eisen dat er een wet komt die iedereen's belangen beschermt

Hier is de e-mail die je naar EU vertegenwoordigers kunt sturen. Het kost je maar één klik.→
Je moet cookies van derden accepteren om deze content te kunnen zien.

Als het nieuwe Europese voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten wordt aangenomen, zullen we in een nieuw tijdperk van censuur terecht komen. YouTube, Facebook en andere platforms waarop content gedeeld wordt, zullen worden gedwongen om nieuwe algoritmen te implementeren om te controleren of de content die je uploadt auteursrechtelijk beschermde elementen bevat. Bots zullen beoordelen wat je kunt delen - en wat met jou gedeeld kan worden. Ze zullen alles wat een probleem kan veroorzaken wegfilteren en verbieden. Elk mogelijk probleem. Dit gaat over jouw vrijheid van meningsuiting. Dit gaat over censuur.

Wil je meer doen? Bel je Europarlementariër gratis en deel je zorgen

Auteursrechtelijke bescherming is belangrijk voor iedereen. Maar met dit voorstel heeft de EU een verkeerde oplossing voor het probleem ontwikkeld. Ze willen dat online bedrijven zoals YouTube en Facebook alles gaan controleren wat gewone mensen op internet zetten en elke upload wegfilteren die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat.

Je moet cookies van derden accepteren om deze content te kunnen zien.

Hoe zullen deze bedrijven dit doen? Met bots natuurlijk. En omdat bedrijven liever overdreven voorzichtig zijn dan een boete riskeren, zullen deze bots zo streng zijn dat we niets kunnen uploaden dat zelfs maar de kleinste kans heeft om inbreuk te maken op het auteursrecht. Die video van je vrienden op een muziekfestival, die je op Facebook wilde plaatsen? Verboden, omdat er auteursrechtelijk beschermde muziek op de achtergrond speelt. Die hilarische meme die je wilde tweeten? Verboden, omdat het een afbeelding uit een film bevat.

We kunnen niet op bots vertrouwen om de grens te trekken tussen wat vrije meningsuiting is en wat echt illegaal gekopieerd materiaal is. En het is niet alleen je vrije meningsuiting die hier op het spel staat. Je recht op een privéleven wordt ook bedreigd, omdat de enige manier waarop deze bedrijven je uploads kunnen filteren, is door hier constant toezicht op te houden.

Het is niet te laat om dit voorstel te stoppen, maar je steun is belangrijk. Neem alsjeblieft één seconde van je tijd om deze e-mail te sturen aan de leden van het Europees Parlement en hen te vragen om tegen het voorstel te stemmen.

Lees hier wat er al gebeurd is:

Vrijheid van meningsuiting valkuil in auteursrechthervorming EU vermeden

Open brief artikel 13 - toezicht op en filteren van internet content is onacceptabel

Wil je meer weten waarom het voorstel voor de nieuwe richtlijn inzake auteursrecht slecht is? Lees deze artikelen:

Wat is er mis met de filteroplossingen van de EU?
Onze vrijheid van spreken wordt bedreigd door het Europese wetgeving inzake auteursrechtvoorschriften - hier is hoe

Engels: Estonian EU Presidency calls for massive internet filtering

Wil je meer doen? Bel je Europarlementariër gratis en deel je zorgen

Onze medestanders in deze strijd zijn:

Ansol:


ApTI:


BNNRC:


Frënn vun der Ënn:


Index on Censorship:


Associazione Antigone:


Italian Coalition for Civil Liberties and Rights:


Rights International Spain:


Estonian Human Rights Centre:


Polish Helsinki Foundation for Human Rights:


Hungarian Civil Liberties Union:


The League of Human Rights (LIGA):


Human Rights Monitoring Institute:


The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee:


D3 - Defesa dos Direitos Digitais:


Bits of Freedom:


JUMEN e.V. - Legal Human Rights Work in Germany

Center for Democracy & Technology (CDT)


Copyright for Creativity C4C

Centrum Cyfrowe

Access Info Europe

Open Media