Řekněte ne online cenzuře v Evropě!

EU dokončuje nový návrh cenzury. Pokud se stane zákonem, obsah, který se pokusíte nahrát a sdílet se svými přáteli, bude odfiltrován a zakázán roboty, a to vše v zájmu ochrany autorských práv. Pošlete e-mail evropským poslancům!

Řekněte ne online cenzuře v Evropě!

90%
45030 podpisy 50,000 cíl

Nová éra cenzury ohrožuje online svobodu projevu v Evropě. YouTube, Facebook a další platformy pro sdílení souborů by mohly být brzy nuceny používat algoritmy k tomu, aby zjistili, zda vámi vkládané soubory obsahují prvky chráněné autorskými právy. Odfiltrují a zakážou vše, co by mohlo způsobit problém. Nedovolte, aby se to stalo! Postavte se za svobodu projevu a protestujte proti tomuto návrhu zasláním e-mailu poslancům Evropského parlamentu!

Vážený pane poslanče/paní poslankyně Evropského parlamentu,

zasílám Vám tento dopis jako znepokojený občan EU, jehož základní práva jsou ohrožena.

Evropský parlament je odpovědný za ochranu základních práv a svobod. Článek 13 navrhované Směrnice o autorském právu na digitálním jednotném trhu vážně porušuje svobodu projevu a ochranu osobních údajů zakotvenou v Listině základních práv.

Návrh článku 13 směrnice zavádí nové povinnosti poskytovatelů internetových služeb, kteří sdílejí a ukládají obsah vytvořený uživatelem, jako jsou platformy pro videa nebo sdílení fotografií, včetně povinností sledovat a filtrovat nahrávání do svých služeb.

Článek 13 je v rozporu s platnými pravidly EU a s judikaturou Soudního dvora. Směrnice o elektronickém obchodu (2000/31 / ES) upravuje odpovědnost za ty internetové společnosti, které hostují obsah jménem svých uživatelů. Podle stávajících pravidel mají poskytovatelé povinnost odstranit jakýkoli obsah, který poruší autorská práva, jakmile jsou na to upozorněni.

Naopak, článek 13 by tyto společnosti přiměl k tomu, aby aktivně sledovaly obsah uživatelů. To je v rozporu se zásadou "žádná obecná povinnost ke sledování" ve směrnici o elektronickém obchodu. Požadavek na instalaci systému filtrování elektronických komunikací dvakrát odmítl Soudní dvůr ve věcech Scarlet Extended (C 70/10) a Netlog / Sabam (C 360/10). Legislativní ustanovení, které vyžaduje, aby internetové společnosti zavedly systém filtrování, by Soudní dvůr téměř jistě odmítl. A to proto, že by to bylo v rozporu s požadavkem na spravedlivou rovnováhu mezi právem na duševní vlastnictví na jedné straně a svobodou podnikání a svobodou projevu, například přijímáním nebo šířením informací na straně druhé.

Požadavek na filtrování obsahu tímto způsobem by porušil svobodu projevu stanovenou v článku 11 Listiny základních práv. Internetové společnosti, stejně jako všechny komerční podniky, vytvářejí zisk. To znamená, že se pokusí vyhnout se možnosti pokuty. Jako takové jsou samy o sobě motivovány k tomu, aby uplatňovaly mechanismy filtrování, a to tak, aby minimalizovaly možnou odpovědnost. To povede k nadměrnému filtrování a vymazání obsahu a omezí jak svobodu šíření informací, tak svobodu přijímání informací.

Pokud jsou právní předpisy EU v rozporu s Listinou základních práv, budou národní ústavní soudy pravděpodobně v pokušení neuplatňovat konfliktní zákony, což povede k nerovnoměrnému uplatňování práva EU v členských státech, dokud Soudní dvůr nevyřeší tento problém. To se Stalo se směrnicí o uchovávání údajů (2006/24 / ES), kdy zákonodárci EU ignorovali problémy s kompatibilitou s Listinou základních práv. V roce 2014 vyhlásil Soudní dvůr směrnici o uchovávání údajů za neplatnou, protože porušovala Listinu.

Výbor Evropského Parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) hlasoval proti řešení cenzury, které bylo předloženo v návrhu článku 13 ze strany Komise. LIBE navrhuje odstranit dvě nejkontroverznější ustanovení článku 13. Nejprve doporučuje odstranit povinné filtrování pro každé nahrávání na internet. Zadruhé objasňuje, že opatření k zajištění prosazování licenčních ujednání by neměla zahrnovat obecné povinnosti sledování internetových společností. Řešení LIBE však neposkytuje řádný mechanismus pro nápravu a stížnost těm, jejichž základní práva jsou náhodně porušena, když společnosti odstraní obsah, který neporušuje práva duševního vlastnictví, nebo spadají do výjimky na ochranu oprávněného veřejného zájmu.

Odstranění nejkontroverznějších částí nabízí vyváženější přístup než původní článek 13, který, pokud by byl schválen v současné podobě, by jednoznačně porušil základní práva. Existují však méně rušivé způsoby než přístup LIBE k nastolení rovnováhy mezi svobodou projevu a ochranou údajů na jedné straně a autorskými právy na straně druhé. Návrh směrnice podrobně upravuje licenční dohody. Není třeba, aby existovaly další zvláštní požadavky podle článku 13. Zrušení článku 13 by zachovalo strukturální logiku návrhu směrnice a neohrozilo by práva držitelů práv.

Žádáme vás, abyste chránili naše základní práva a hlasovali proti článku 13. Je to jediný způsob, jak zajistit dodržování Listiny základních práv, a zároveň chránit práva duševního vlastnictví.

S pozdravem,


Dear Member of the European Parliament,

I’m sending this letter as a concerned citizen of the EU whose fundamental rights are under threat.

The European Parliament is responsible for the protection of fundamental rights and freedoms. Article 13 of the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market seriously violates the freedom of expression and personal data protection enshrined in the Charter of Fundamental Rights.

The draft Article 13 of the Directive introduces new obligations on internet service providers that share and store user-generated content, such as video or photo-sharing platforms, including obligations to monitor and filter uploads to their services.

Article 13 contradicts existing EU rules and the case law of the Court of Justice. The Directive of Electronic Commerce (2000/31/EC) regulates the liability for those internet companies that host content on behalf of their users. According to the existing rules, providers have an obligation to remove any content that breaches copyright rules as soon as it is brought to their attention.

In contrast, Article 13 would force these companies to actively monitor their users' content. This contradicts the ‘no general obligation to monitor' principle in the Electronic Commerce Directive. The requirement to install a system for filtering electronic communications has twice been rejected by the Court of Justice, in the cases Scarlet Extended (C 70/10) and Netlog/Sabam (C 360/10). Therefore, a legislative provision that requires internet companies to install a filtering system would almost certainly be rejected by the Court of Justice. This is because it would contravene the requirement that a fair balance be struck between the right to intellectual property on the one hand, and the freedom to conduct business and the right to freedom of expression, such as to receive or impart information, on the other.

The requirement to filter content in this way would violate the freedom of expression set out in Article 11 of the Charter of Fundamental Rights. Internet companies, like all commercial enterprises, exist to generate a profit. This means that they will try to avoid the possibility of fines. As such, they are inherently incentivised to apply filtering mechanisms, and to do so in such a way as to minimise possible liability. This will lead to excessive filtering and deletion of content, and it will limit both the freedom to impart information and the freedom to receive information.

If EU legislation conflicts with the Charter of Fundamental Rights, national constitutional courts are likely to be tempted to disapply the conflicting law, leading to the uneven application of EU law across the member states until the issue is resolved by the Court of Justice. This is what happened with the Data Retention Directive (2006/24/EC), when EU legislators ignored compatibility problems with the Charter of Fundamental Rights. In 2014, the Court of Justice declared the Data Retention Directive invalid because it violated the Charter.

The Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) of the European Parliament voted against the censorship solution put forward in the Commission's proposal for Article 13. LIBE proposes to remove the two most controversial provisions of Article 13. First, it recommends removing mandatory filtering for every single upload to the internet. Second, it clarifies that measures to ensure enforcement of licensing arrangements should not include general monitoring obligations for internet companies. LIBE’s solution, however, does not offer a proper redress and complaint mechanism to those whose fundamental rights are accidentally breached when companies remove content that does not violate intellectual property rights or fall within an exception to protect a legitimate public interest.

Removing the most controversial parts offers a more balanced approach than the original Article 13, which, if passed in its present form, would clearly breach fundamental rights. There are, however, less intrusive ways than LIBE’s approach to balance freedom of expression and data protection on the one hand, and copyright on the other. The draft Directive regulates licensing agreements in detail. There is no need to have further special requirements under Article 13. The deletion of Article 13 would maintain the structural logic of the draft Directive and would not jeopardise right holders’ rights.

We ask you to protect our fundamental rights and vote against Article 13. This is the only way to guarantee compliance with the Charter of Fundamental Rights and still allow intellectual property rights to be protected.

Sincerely yours,

Dne 20. června Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu (JURI) schválil znění článku 13 návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, který hluboce porušuje základní právo svobody projevu a svobody informací.

Je to jeden z těch zákonů, které skutečně mění váš každodenní život. Důsledky článku 13 by byly obrovské a zřejmé.

Přidejte se k naší kampani a žádejte zákon o autorských právech, který zaručí ochranu svobody projevu!

Pokud děláte domácí videa nebo memy, pokud si zaznamenáváte hraní videohier, pokud máte dar pro karaoke, který chcete sdílet se světem - ve všech těchto případech a mnoha dalších, se vás bude týkat článek 13.

To proto, že všechny tyto materiály by mohly být cenzurovány roboty a zablokováno jejich nahráváním, což vážně omezuje vaši schopnost sdílet - a vidět - množství věcí na internetu. Chcete pochopit, co je v sázce? Podívej se na tohle video.

Pro zobrazení tohoto obsahu musíte přijmout cookies třetích stran. Ještě není pozdě zastavit článek 13. Někteří poslanci Evropského parlamentu se chtějí postavit na stranu velkých držitelů autorských práv a ušetřit si úsilí o to, aby se zachovali správně, a aby přišli s návrhem zákona, který chrání jak držitele autorských práv, tak svobodu projevu.

To se nevylučuje – můžeme současně chránit autorská práva i svobodu projevu.

Zahrnutím těchto šesti opatření do článku 13, by mohli členové Evropského parlamentu úspěšně chránit zájmy všech.

Nyní bitva míří do plenárního zasedání, kde se budou moci všichni poslanci EP k článku 13 vyjádřit. Existují mezi nimi poslanci, kteří bojují za lepší a vyváženější regulaci.

Naším úkolem je přesvědčit ty, kteří váhají. Musíme je přesvědčit, že s naší svobodnou projevu nelze obchodovat.

Zapojte se do naší kampaně a zašlete náš modelový e-mail všem členům Evropského parlamentu jedním kliknutím.

Přidejte svůj hlas k 40 000 dalších, kteří chtějí zákon, který bude chránit zájmy všech.

Zde je e-mail, který můžete poslat zástupcům EU jediným kliknutím.→
Pro zobrazení tohoto obsahu musíte přijmout cookies třetích stran.

Pokud bude schválen nový evropský návrh úpravy autorských práv, budeme žít v nové éře cenzury. YouTube, Facebook a další platformy pro sdílení souborů by byly nuceny implementovat nové algoritmy, které by ověřovaly, zda obsah, který nahráváte, obsahuje prvky chráněné autorskými právy. Roboti by posoudili, co můžete sdílet - a co s vámi může být sdíleno. Odfiltrují a zakážou vše, co by mohlo způsobit problém. Jakýkoli problém. Jde o naší svobodu projevu. Jde o cenzuru.

Chcete udělat víc? Zavolejte zdarma svému europoslanci a podělte se o své obavy.

Ochrana autorských práv je důležitá pro všechny. Tímto návrhem však EU vyvinula špatný nástroj k dosažení tohot cíle. Chtějí od online společností, jako je YouTube a Facebook, aby zkontrolovaly vše, co běžní lidé vkládají na internet, a odfiltrovaly veškeré vklady, které obsahují materiál chráněný autorskými právy. Pro zobrazení tohoto obsahu musíte přijmout cookies třetích stran.

Jak to budou tyto společnosti plnit? Samozřejmě s pomocí robotů. A protože firmy by byly spíše příliš opatrné než aby riskovaly pokutu, roboti by byli ak přísní, že nebudeme schopni nahrát cokoli, co by mělo byť jen nejmenší šanci porušovat autorská práva. Video vašich přátel z hudebního festivalu, které jste chtěli zveřejnit na Facebooku? Zakázáno, protože na pozadí je hudba chráněná autorskými právy. Ten veselý meme, který jste chtěli poslat? Zakázáno, protože používá obrázek z filmu.

Nemůžeme se spoléhat na roboty, aby určili hranici mezi tím, co je svoboda projevu a co je opravdu pirátským materiálem. A zde nejde jen o vaší svobodu projevu. Vaše právo na soukromý život je také ohroženo, protože jediný způsob, jak tyto společnosti mohou filtrovat vaše nahrávky, je neustálé sledování.

Není příliš pozdě tento návrh zastavit, ale vaše podpora je zásadní pro dosažení tohoto cíle. Udělejte si prosím chvíli na zaslání tohoto e-mailu poslancům Evropského parlamentu a požádejte je, aby hlasovali proti tomuto návrhu.

Přečtěte si, co se doteď stalo:

Past na svobodu projevu v evropské reformě autorského práva se nekoná
Otevřený dopis k Článku 13 - Monitorování a filtrování internetového obsahu je nepřijatelné (Otevřený dopis k článku 13)

Chcete se dozvědět více o tom, co činí návrh zákona o autorských právech tak špatným? Zde je pár článků:

‣ Co je špatné se způsobem filtrování v EU?
Naše svoboda projevu je ohrožena návrhem Evropských autorskoprávních předpisů - Zde se dočtete jak
Estonské předsednictví v EU volá po massivním internetovém filtrování

Našimi spojenci v této bitvě jsou:

Ansol:


ApTI:


BNNRC:


Frënn vun der Ënn:


Index on Censorship:


Associazione Antigone:


Italian Coalition for Civil Liberties and Rights:


Rights International Spain:


Estonian Human Rights Centre:


Polish Helsinki Foundation for Human Rights:


Hungarian Civil Liberties Union:


The League of Human Rights (LIGA):


Human Rights Monitoring Institute:


The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee:

D3 - Defesa dos Direitos Digitais:

Bits of Freedom:

JUMEN e.V. - Legal Human Rights Work in Germany:

Center for Democracy & Technology (CDT):

Copyright for Creativity C4C:

Centrum Cyfrowe:


Logo cecy pionowe kolo

Access Info Europe

Open Media