Föredragandes version av Artikel 13 innebär fortfarande döden för yttrandefrihet på nätet

Liberties analyserar de föreslagna ändringarna av EU:s upphovsrättsdirektiv. Den ändring som tycks ha starkast stöd bland Europaparlamentets ledamöter är även den som utgör det största hotet mot våra grundläggande rättigheter.

Efter att ha analyserat de föreslagna ändringarna har vi en bättre bild av hur vissa grupper i Europaparlamentet skulle vilja korrigera ökända Artikel 13. Den tidigare versionen förpliktade internetföretag att installera uppladdningsfilter.

Av de vi sett hittills är ändringen som föreslagits av JURI-utskottets föredragande Axel Voss den som utan tvekan utgör det största hotet mot våra rättigheter. Den 31 augusti twittrade han följande:

Det nya förslaget till ett #upphovsrättsdirektiv förutser inga åtgärder/"uppladdningsfilter" ... Nu förväntar jag mig att alla som var emot det tidigare förslaget pga detta stödjer det nya förslaget.

Om du vill läsa mer om vår upphovsrättskampanj – klicka här!

Men är det sant?

Den version som lagts fram av parlamentsledamot Voss bygger på samma antaganden som den tidigare, det vill säga att användare och nätföretag medvetet vill kränka upphovsrätten och tjäna storkovan på andras kreativa skapande. Voss svar denna gång är att stöpa om nätplattformernas ansvarsskyldighet i ny form. Hans version slår uttryckligen fast att plattformer som erbjuder möjlighet att dela innehåll, såsom Facebook, YouTube, GitHub eller Wikipedia, bär det fulla ansvaret för det innehåll som laddas upp av deras användare.

Formuleringen må skilja sig något, men den nya versionen av Artikel 13 är i grunden densamma som originalet. Precis som i den tidigare versionen kommer det nya förslaget inte ge nätföretagen något annat val än att installera uppladdningsfilter. Skillnaden är att de nu kommer att göra det "frivilligt".

Under Voss nya förslag kommer internetföretag att bära ansvaret för innehåll som laddas upp av deras användare. För att undvika ansvarsskyldighet kommer de att bli tvungna att avlägsna allt material som eventuellt kan bryta mot upphovsrätten. Deras enda andra alternativ skulle vara att fatta individuella beslut för varje enskild uppladdning till deras plattformer och anställa tiotusentals advokater som specialiserat sig i upphovsrättslagstiftning. Men vi vet att dessa företag inte kommer att anställa ett gäng rättsexperter, för det skulle vara betydligt dyrare än deras andra alternativ: automatiserade filtreringsmekanismer. Dessa filtreringsmekanismer kommer vara strikta och ta det säkra för det osäkra för att minimera risken för att företaget ska komma att stå ansvarsskyldigt. De kommer att blockera allt som eventuellt skulle kunna bryta mot upphovsrätten för att förhindra att företaget hålls ansvarigt för att ha publicerat upphovsrättsskyddat material.

Vid första anblicken är det bara två punkter i Voss förslag som förtjänar lovord. Den ena kommer i slutet av Artikel 13, stycke 2b. Den slår fast att samarbete mellan företag och upphovsrättsinnehavare inte får leda till identifiering av enskilda användare, eller till hantering av deras personliga uppgifter. Avsikten må vara god, men frågan kvarstår hur internetföretag skulle åstadkomma detta, då användarnamn och IP-adresser utgör personuppgifter. Och situationer skulle fortfarande kunna uppstå där de blir tvungna att identifiera användare, särskilt om det finns en åtgärdsmekanism som säkerställer att obefogat avlägsnande av material korrigeras.

Den andra punkten som förtjänar erkännande är EU-medlemmars skyldighet att ge användare tillgång till ett oberoende organ eller domstol för tvistlösning. Men förslaget skulle bara förplikta regeringar att göra åtgärdsmekanismen tillgänglig för de som kan hävda att deras uppladdning bör tillåtas då den faller inom gränserna för ett undantag eller en begränsning av reglerna för upphovsrätt. Dessa organ skulle inte behöva hantera andra rättsfrågor, såsom huruvida blockeringen av en viss uppladdning kan anses som en oproportionerlig inskränkning på yttrandefriheten.

Allt som allt skulle ändringar av ordningen om ansvarsskyldighet skapa ett internet där den enda lösningen är ytterligare filtrering. Vi har bett ledamöter att undvika uppladdningsfilter och istället skapa skyddsåtgärder som slår vakt om mänskliga rättigheter. Ledamot Voss version utgör ett tydligt hot mot vår yttrandefrihet och vårt privatliv på nätet.

Liberties hävdar att förslaget måste inkludera skyddsåtgärder för att erbjuda tillräckligt starkt skydd av våra grundläggande rättigheter.

  • Vi bad ledamöter i Europaparlamentet att ändra sina antaganden om internet och dess användare. Majoriteten av användare har inte för avsikt att bryta mot upphovsrätten. De delar videoklipp, bilder och memes för att det är kul. Det nya direktivet bör skrivas med detta i åtanke, snarare än antagandet att användare vill bryta mot den immateriella äganderätten.
  • Internet bör inte ses som ett ändlöst offentligt rum. Hemmavideor laddas upp för att delas med familjemedlemmar eller en mindre grupp vänner, även om dessa tekniskt sett skulle kunna nå miljarder människor världen över. Detta innebär att ansvarsskyldigheten bör bero på hur stor publik innehållet når.
  • Den andra viktiga skyddsåtgärden vi behöver för att säkra yttrandefriheten samt möjligheten att delta i det offentliga samtalet är att slå fast tydliga undantag från upphovsrättsintrång. Parodi och memes är exempel på legitimt utövande av yttrandefriheten som ibland använder upphovsrättsskyddat material. EU kan skapa en lista av undantag som samtliga medlemsländer måste godta.
  • Vi uppmanade ledamöter att lägga till skyddsåtgärder till Artikel 13 för att förhindra ogrundat avlägsnande av användargenererat innehåll. Om upphovsrättsinnehavare och plattformer kan ställas till svars för att ha avlägsnat lovligt användargenererat innehåll skulle det ändra deras attityd och yttrandefriheten skulle åtnjuta starkare skydd. Denna ansvarsskyldighet bör ligga i linje med direktivet om e-handel (2000/31/EC).
  • Dessutom behövs garantier om insyn. Internetplattformer ska inte få fatta beslut om att blockera eller avlägsna material utan insyn och ansvarsskyldighet. EU bör erbjuda en kostnadsfri rättslig mekanism för att lösa tvister mellan användare, upphovsrättsinnehavare och internetplattformer.

Voss förslag ger oss inga av dessa garantier.

Om du vill läsa mer om vår upphovsrättskampanj – klicka här!