Coronaviruset i Belgiens fängelser – hälsa är en grundläggande rättighet

Belgiska människorättsgrupper uppmanar myndigheterna att implementera kraftfulla åtgärder för att stävja coronakrisen i landets överbefolkade fängelser.

Under den pågående coronakrisen vill Belgian League of Human Rights (LDH) påminna om att hälsa är en grundläggande rättighet. I samband med utbrottet av COVID-19 har vi alla rätt att skyddas i största möjliga mån och, om så krävs, få bästa möjliga medicinska behandling. Personer som sitter av straff i fängelse utgör en särskild riskgrupp och måste skyddas, då hälsa är en grundläggande rättighet som måste respekteras.

En redan dålig situation som försämrats avsevärt

Under coronakrisen är läget i fängelser särskilt allvarlig, av flera anledningar.

Under normala omständigheter är fängelseförhållanden i Belgien redan prekära. På grund av kronisk överbefolkning i många fängelser befinner sig fångar i en fysisk närhet till varandra som är särskilt farlig mot bakgrund av den globala pandemin, då det är vanligt att flera fångar delar på celler anpassade för endast en person och inte har möjlighet att undvika att smitta varandra.

Fångar utgör en särskilt utsatt riskgrupp med avseende på hälsofrågor. Infektionssjukdomar, beroenden och mentala sjukdomar är betydligt vanligare bland fångar än befolkningen i stort. Epidemins spridning kan komma att bli särskilt dramatisk i fängelser, vilket sätter fängslade individers liv i allvarlig fara.

LDH uppmanar till kraftiga åtgärder

I ljuset av detta uppmanar LDH myndigheterna att vidta kraftiga åtgärder för att skydda fångar. Dessa innefattar:

  • Att frige häktade individer som inte utgör någon fara för allmänheten.
  • Att frige alla äldre och sjuka fångar samt de som anses särskild utsatta och att ta till villkorlig frigivning i så många fall som möjligt.
  • Att förstärka hälsokontroller för de fångar som förblir i fängelse, med effektiva och säkra sätt att sköta deras hälsa. Detta bör innefatta fri tillgång till telefonsamtal och att låta andra, inklusive advokater, ringa fångarna utan att behöva besöka fängelset personligen.

Dessa åtgärder är inte bara av nytta för fångarna själva utan även för de personer som kommer i kontakt med dem, inklusive fängelsepersonalen, och, på en större skala, samhället i stort.

Undertecknade:

Belgian League of Human Rights

International Prisons Observatory – belgiska sektionen