Tech & Rights

Autoriõiguse arutelul on vaja rohkem läbipaistvust

Euroopa Komisjon peaks uue autoriõiguse direktiivi juhiste loomisel olema täiel määral läbipaistev, ning need peaksid sisaldama põhiõiguste kaitsemeetmeid.

by Eva Simon

Liberties ja enam kui 40 põhiõiguste ja digitaalsete õiguste organisatsiooni, teadmiskogukond ning kasutajate organisatsioonid saatsid Euroopa Komisjonile 2020. aasta 14. jaanuaril avaliku kirja. Me palusime sidusrühmade dialoogides suuremat läbipaistvust autoriõiguse direktiivi artikli 17 kohaldamise suhtes.

Autoriõiguse direktiivi artikkel 17 (varem artikkel 13) reguleerib internetiplatvormide, üleslaadimisfiltrite ning autoriõiguste omanike ja internetiplatvormide vaheliste kokkulepete uut vastutuskorda. Artikkel 17 annab ka Euroopa Komisjonile ülesande korraldada sidusrühmade arutelusid, et arutada parimaid koostöötavasid internetiplatvormide ja autoriõiguste valdajate vahel. Komisjon täpsustab suuniseid, et aidata siseriiklike rakendusprotsessidega ja tagada direktiivi ühtne kohaldamine. Need suunised peaksid kehtestama platvormide, õiguste valdajate ja kasutajate vahel parimad koostöötavad, et töötada välja korralikud kaitsemeetmed selliste põhiõiguste jaoks nagu sõnavabadus ja eraelu puutumatus. Arutelu osa on ka põhiõiguste ja erandite kasutamise ning autoriõiguse kaitse piiramise tasakaalustamine.

Avalik kiri kutsub komisjoni parema õigusloome ja läbipaistvuse nimel üles jagama suuniste projekti sidusrühmade dialoogides osalejate ja üldsusega. Konsulteerimise eesmärk peaks olema küsida tagasisidet selle kohta, kas suuniseid on võimalik veelgi paremaks teha, ja tagada, et suunised aitaksid riiklikel rakendusprotsessidel järgida põhiõiguste hartat.

Seega palusime komisjonil tagada, et suunised ei ole dialoogi viimane samm, vaid osa arutelust.

Taust

Komisjon on juba korraldanud neli sidusrühmade dialoogi, kus olid kohal internetiplatvormid, õiguste omajad, kasutajate organisatsioonid, põhiõiguste ja digitaalsete õiguste organisatsioonid ja ka EL-i liikmesriikide esindajad. Komisjon voogedastab sidusrühmade dialoogi. Järgmised kohtumised toimuvad 16. jaanuaril ja 10. veebruaril 2020. aastal.

Liberties oli nendel kohtumistel häälekas kõneleja sellest, et suunistesse tuleb lisada põhiõiguste kaitsemeetmeid. Võid lugeda meie kommentaare kirjalikus vormis siin, siin ja siin. Kaalul on kasutajate sõnavabadus ja privaatsus. Läbiv küsimus jääb samaks: kuidas vältida kohustuslikke üleslaadimisfiltreid ja kaitsta kasutajate õigust vabalt oma arvamust avaldada. Siit saad lugeda meie sõnavõtte sidusrühmade dialoogidel.

Liikmesriikidel on autoriõiguse direktiivi rakendamiseks vähem kui 18 kuud.

digitaalsed õigused , autoriõigus , upload filter , Implementation , copyright