Дебатът относно авторските права трябва да се провежда при по-голяма прозрачност​

Работата на Европейската комисия, свързана със създаването на насоки за прилагане на новата Директива за авторското право,​ трябва да бъде напълно прозрачна. В тях следва да бъдат записани мерки, гарантиращи основните права.

На 14 януари 2020 г. над 40 организации за защита на основните и цифровите права, включително Liberties, общността на знанието, и сдружения на потребителите изпратиха отворено писмо до Европейската комисия. Ние поискахме от нея диалозите между заинтересованите страни относно прилагането на член 17 от Директивата за авторското право да се провеждат при по-голяма прозрачност.

Член 17 от Директивата за авторското право (член 13 при по-ранните етапи на обсъждането й) регламентира новия режим на отговорност на онлайн платформите и споразуменията, които те следва да сключват със собствениците на авторски права, и въвежда филтриране на качваните материали. Той освен това възлага на Европейската комисия да организира диалози между заинтересованите страни, за да се намерят най-добрите форми на сътрудничество между онлайн платформите и притежателите на авторски права. Настоящите насоки се разработват от Комисията с цел подпомагане на националните законодателни органи при прилагането на Директивата и за унифициране на практиките в отделните страни членки. Те трябва също така да посочат най-добрите начини на взаимодействие между платформите, носителите на права и потребителите. Така ще може да се разработят адекватни мерки, гарантиращи основни права като свобода на словото и поверителност. Балансът между основните права и въвеждането на изключения, и ограничения, защитаващи авторските права, също е предмет на дискусията.

В отвореното писмо призоваваме Комисията да запознае участниците в диалозите между заинтересованите страни и широката общественост с проекта за насоки. Това е напълно в духа на прозрачността и ще помогне за създаване на по-добри регулаторни правила. Целта на провеждащите се консултации е да се търси обратна връзка по въпроси, свързани с подобряването на насоките, и да се гарантира, че те ще помогнат на националните органи да спазят Хартата на основните права при въвеждането на Директивата.

Ето защо ние поискахме от Комисията да гарантира, че разработването на насоките няма да бъде последната фаза от диалога, а само етап от дискусията.

Събитията до момента

Комисията вече организира четири дискусии между заинтересованите страни. На тях присъстваха представители на онлайн платформи, на сдружения на потребителите и на организации, защитаващи основните, и цифровите права, както и на държавите членки на ЕС, и носители на права. Комисията излъчва на живо в интернет тези обсъждания. Следващите срещи ще се проведат на 16 януари и на 10 февруари 2020 г.

По време на проведените дискусии Liberties съвсем ясно посочи, че насоките трябва да включват мерки, гарантиращи спазването на основните права. Тук, тук и тук можеш да прочетеш становищата, изразени от нас по време на срещите. Свободата на словото и личната неприкосновеност на потребителите са изложени на риск. Най-важният въпрос все още не е решен: как да се избегне задължителното филтриране на качванията и да се защити правото на потребителите свободно да изразяват мнението си. Тук можеш да се запознаеш с изказванията, направени от представителите ни на тези дискусии.

Държавите членки имат по-малко от 18 месеца, за да приложат Директивата за авторското право.