Tech & Rights

Polisbrutalitet inom EU: varför Timmermans bör förtydliga vad han menar

Under de senaste två veckorna har oroväckande videoklipp spridits över världen av spanska polismän som misshandlar fredliga katalaner som deltar i en folkomröstning som ansågs grundlagsstridig av Spaniens författningsdomstol.

by LibertiesEU

Chockerande bilder av misshandel

Folkomröstningen och demonstrationerna diskuterades i Europaparlamentet den 4 oktober. Under denna diskussion sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans: "Låt mig tala klarspråk: våld löser ingenting inom politik. Det är aldrig ett svar, aldrig en lösning. Och det kan aldrig användas som ett vapen eller styrmedel. Europa vet det bättre än någon annan plats. Ingen av oss vill se våld i våra samhällen. Men det är så klart alla regeringars plikt att upprätthålla rättssäkerheten, och detta kräver ibland proportionellt bruk av våld."

I media tolkades dessa meningar som ett tecken på samtycke. Nästan samtliga stora medier publicerade artiklar som indikerade att en högt uppsatt eurokrat gett sitt samtycke till det som hände och inte ser något behov av en utredning. Liberties anser att den förste vice ordförandens tal lämnar för mycket till tolkning och att han måste förtydliga vad han verkligen menade. Dessutom anser vi att det faktiskt finns ett behov av en grundlig utredning av polisens agerande.

Det vi sett från det inspelade materialet är oroväckande: poliser som använder våld och hotelser mot demonstranter som köar för att rösta eller sitter på golvet i vallokalerna. Människor som kom till vallokalerna blev tillsagda att gå hem, eftersom den spanska regeringen och författningsdomstolen ansåg att folkomröstningen var grundlagsstridig.

Det allra viktigaste

Man bör ha i åtanke att mötesfriheten inte beror på om man håller med personerna som nyttjar sina rättigheter, eller ens om man samtycker till sättet de nyttjar dem på. Det bör inte spela någon roll om man anser att katalanerna bör få bilda en egen stat eller inte, och det bör heller inte spela någon roll vad man anser om de ekonomiska konsekvenserna av en sådan delning. Det bör inte spela någon roll om man anser att organisatörerna borde ha beslutat att inte genomföra folkomröstningen efter att Spaniens författningsdomstol funnit den grundlagsstridig. Det allra viktigaste är att människorna som dök upp vid vallokalerna ville uttrycka sin åsikt. Man kan hävda att en sådan handling inte är värd mer än en Facebook-röst i och med att folkomröstningen bedömts vara grundlagsstridig. Men samtidigt bör man förstå att dessa personer på ett fredligt sätt försökte uttrycka sina åsikter, och av video- och bildbeviset att döma demonstrerade de fredligt genom att stå kvar vid vallokalerna när polisen försökte hindra dem.

Det bör betonas att deltagandet i en folkomröstning – må den vara laglig eller olaglig – är del av att nyttja yttrandefriheten. Det bör även betonas att deltagandet i en demonstration – må den vara laglig eller olaglig – är en del av var persons rätt att nyttja sin yttrandefrihet, så länge som demonstrationen är fredlig. Sådant deltagande är ett sätt för människor att uttrycka sina politiska åsikter.

Två frågor måste utredas

Liberties anser att två frågor måste utredas. För det första, om spanska myndigheters försök att förbjuda folk från att utöva sin yttrandefrihet genom att rösta i denna grundlagsstridiga folkomröstning var förenligt med internationella människorättsstandarder och spansk lagstiftning. För det andra måste det även utredas om polisens agerande uppfyllde dessa rättsliga standarder.

International människorättslagstiftning tillåter att polisen får använda våld mot individer under särskilda omständigheter, det vill säga när det är både "nödvändigt" och "proportionellt" för att uppnå ett berättigat mål. Enligt rapporten från Europarådets kommitté för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter står det klart att för att bruket av våld ska anses "proportionellt" måste man kunna visa att "nyttan med det eftersträvade målet bör uppväga den skada som kommer orsakas genom våldet". För att sådant våld ska vara "nödvändigt" måste man kunna visa att man använt "den lägsta möjliga nivån av våld som krävs för att uppnå ett berättigat mål".

Liberties anser att det finns ett trängande behov av att utreda polisens bruk av våld. En sådan utredning kan enbart genomföras med avseende på varje enskilt fall. I varje demokratiskt samhälle har tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter en skyldighet att begränsa bruket av våld till det allra minsta som krävs, att främja fredliga demonstrationer och att skydda demonstranter och samtidigt upprätthålla den allmänna ordningen. Alla övergrepp som begås av brottsbekämpande myndigheter är därför "ett allvarligt hot mot rättssäkerheten".

Den spanska polisen må ha haft legitima anledningar för att försöka skicka hem människor från valurnorna. I särskilda, individuella fall kan även fysiskt våld ha varit berättigat. Det vet vi inte. Men det står bortom all tvivel att videoinspelningarna tydligt visar bruk av övervåld. Att använda batonger mot människor som inte visar några tecken som rimligtvis kan tolkas som avsikt att attackera, att dra dem genom gatorna i håret och att sparka dem – detta kan bara ses som grovt oproportionerligt bruk av våld.

Kommissionen bör höja rösten

Människorättsorganisationer och FN:s särskilda rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster uppmanade till politisk dialog för att lösa upp spänningar i Katalonien efter folkomröstningen. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter uppmanade Spanien att utreda anklagelser om oproportionerligt bruk av polisvåld i Katalonien.

Mötesfriheten är ett av de viktigaste sätten för människor att delta i det demokratiska livet i deras land och uttrycka sina politiska åsikter. Det är en grundläggande rättighet för alla europeiska invånare och erkänns i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, EU:s kvasi-konstitution som trädde i kraft med Lissabonfördraget år 2009. Eftersom kommissionen är fördragens väktare och bär ansvaret för att skydda de värderingar som unionen grundats på anser Liberties att kommissionen bör höja rösten och kräva en utredning av huruvida grundläggande rättigheter kränkts i Spanien. Liberties anser att kommissionen förlorar sin trovärdighet om den inte agerar.

Liberties anser även att förste vice ordförande Frans Timmermans bör förtydliga vad han menade med sina ord inför Europaparlamentet, uttrycka oro över den spanska polisens agerande och kräva oberoende utredningar av dessa handlingar. Därför har Liberties skrivit ett öppet brev till honom.

mötesfrihet , folkomröstning , polisvåld , Katalonien , Spanien