#WeDecide – varför vill vi leva i en demokrati? Del 2

Sannolikheten är stor att ditt liv påverkas kraftigt av din sociala, kulturella och ekonomiska miljö. Om du inte tillåts delta i fattandet av betslut som påverkar din miljö blir du slav för andras viljor.

Förra veckan påpekade vi att det finns två möjliga anledningar till varför man kan vilja leva i en demokrati. För det första kan man vilja leva i en demokrati för att man anser att det gör det lättare att uppnå något särskilt mål. I det fallet stödjer man demokrati av instrumentella skäl. För det andra kan man vilja leva i en demokrati för att demokratier är moraliskt eftersträvansvärda, oberoende av våra mål. I det andra fallet stödjer man demokrati av inneboende skäl. I vår tidigare artikel skrev vi om de instrumentella skäl som folk kan ha för att stödja demokrati. Som utlovat kommer nu en artikel om inneboende skäl.

Så av vilka inneboende skäl kan man vilja stödja demokratin? Varför har demokrati ett inneboende värde för oss?

Många anser att demokratins värde kommer från dess kapacitet att tillåta var och en av oss att inte bli slav för någon annans vilja. Att inte låta andra bestämma hur du bör leva är enkelt – om du bor på en i övrigt obebodd ö. Men om du lever i ett samhälle påverkas ditt liv av din sociala, kulturella och ekonomiska miljö. Om du inte tillåts delta i de beslut som påverkar den miljön kommer ditt liv att styras av andra människors viljor. Då vi alla har en moralisk rätt till att vara fria från att leva som slavar under andras viljor bör vi alla få delta i fattandet av de gemensamma beslut som påverkar vår delade miljö. Demokratin tillåter just det.

Andra anser att demokratins värde kommer från en annan källa. Enligt deras åsikt har människor ett grundläggande intresse för att det ska råda jämlikhet i det samhälle de lever i. På grund av detta intresse räcker det inte att våra intressen tas i beaktning av experter eller artificiell intelligens när beslut som påverkar vår delade miljö fattas. Vårt grundläggande intresse för jämlikhet innebär att vi måste behandlas som jämlikar i offentligheten. De som inte ges lika stort utrymme att uttrycka sin åsikt i det gemensamma beslutsfattandet har god anledning att anse att de behandlas som mindre värda, inte kapabla till att förstå vad som ligger i deras eget intresse. Dessutom har de som inte får vara med och beställa god anledning att tro att deras intressen kommer att nedprioriteras, om inte av andra skäl så på grund av kognitiv bias. Genom att ge var och en av oss lika möjlighet att uttrycka våra åsikter i det gemensamma beslutsfattandet gör demokratin det möjligt för oss att vara jämlikar.

Notera att de som anser att demokratin är värdefull av något av de två skäl som beskrivs ovan även kan anse att demokratin kan användas för något – eller inte. Vissa kanske till och med anser att demokrati är katastrofalt när det gäller kvalitén på de lagar som införs. De kan anse att sannolikheten är mindre att folket, eller deras representanter, stiftar bra lagar än en expertregering som inte är folkvald. Eller än någon form av artificiell intelligens. Oftast är de inte av den åsikten. Men när de underhåller tanken att det skulle kunna vara möjligt att någon annan regeringsform skulle stifta bättre lagar eller på något annat sätt vara mer effektiv hävdar de ändå att demokratins inneboende värde kan kompensera för dess instrumentella svagheter.

Notera även att de åsikter som beskrivs ovan inte är kompatibla med idén om att majoritetsdemokrati är likställt med demokratins essens. Om du anser att demokratins värde ligger i dess kapacitet att säkerställa att vi alla är fria från att leva som slavar under andras viljor eller i dess kapacitet att garantera att vi alla är jämlika kan du inte samtidigt stödja en regim som tillåter majoritetens tyranni att styra.

Håller du inte med? Vi vill höra vad du tycker. Lämna en kommentar under vårt Facebookinlägg och berätta för oss och andra läsare om varför du värdesätter demokratin. Och kom tillbaks nästa vecka – då vi kommer att diskutera direktdemokrati och majoritetsstyre.