Venedigkommissionen kritiserar polsk lagändring för författningsdomstolen

"Att paralysera författningsdomstolens arbete hotar rättssäkerheten, demokratin och skyddandet av mänskliga rättigheter," uppger Europarådets rådgivande organ.
Venedigkommissionen betonade att offentliggörandet av domstolens beslut från 9 mars 2016 är absolut nödvändigt för att lösa den rådande konstitutionella krisen.

I december förra året begärde Polens utrikesminister, Witold Waszczykowski, ett omdöme från Venedigkommissionen (Europarådets rådgivande organ) angående landets ändring av lagen om författningsdomstolen.

Den nya lagen, som infördes sent i december 2015, introducerar ett flertal kontroversiella föreskrifter. Antalet domare som sitter i plenum har ökats från 9 till 13, fall måste nu höras enligt kronologisk ordning som de anmälts till domstolen, och beslut måste numera fattas med två tredjedelars majoritet.

Under förberedelserna för omdömet träffade Venedigkommissionen Polens president, regeringsrepresentanter, Sejm (riksdagens nedre kammare), domare i författningsdomstolen, den nationella ombudsmannen, och representanter från icke-statliga organisationer.

Kommissionen offentliggjorde sitt omdöme i mars, och kritiserade samtliga ändringar som den nya lagen infört. Enligt deras omdöme kommer ändringarna att fördröja eller till och med förlama författningsdomstolens arbete, vilket skulle vara oacceptabelt enligt europeisk standard.

Tillsättningar

En del av omdömet gäller tillvägagångssättet för utnämnandet av domare till författningsdomstolen. Venedigkommissionen påpekar att det var dispyten om ersättandet av de tre domare vars mandattid tog slut i november 2015 som blev den utlösande faktorn för hela krisen.

"Trots att riksdagen får nya medlemmar efter valet kan den inte berövas mandat att fatta sina egna beslut i frågor som uppstår inom dess mandatperiod. Det skulle vara mot demokratins principer om riksdagen kunde tillsätta offentliga tjänstemän såsom domare på förhand - även om deras mandat kommer att bli lediga så snart som under nästa mandatperiod för riksdagen," säger kommissionen. "Och vice versa, den nya riksdagen måste respektera den tidigares beslut angående tillsättningar av tjänstemän."

Venedigkommissionen noterar att den rådande konstitutionella krisen inte är ett bra tillfälle att ändra grundlagen. Men kommissionen rekommenderar övervägandet av lagändringar som bestämmer att författningsdomstolens domare väljs av en kvalificerad majoritet av rösterna.

Vägran att offentliggöra

I sitt omdöme tog Venedigkommissionen även hänsyn till författningsdomstolens beslut från den 9 mars. Enligt beslutet är lagändringarna fullständigt oförenliga med nationell lag, men regeringen har vägrat att offentliggöra domen.

Kommissionen betonade att regeringens vägran att offentliggöra författningsdomstolens dom inte bara skulle strida mot rättssäkerheten, men att ett sådant beslut saknar motstycke och skulle fördjupa den konstitutionella krisen ytterligare.

Lagändringen gällande författningsdomstolen är inte den enda polska lag som undergår granskning av kommissionen. Europarådets parlamentariska församlings övervakande kommitté har begärt ett omdöme angående lagen om polisväsendet. Kommissionens omdöme väntas i slutet av juni år 2016.

Venedigkommissionens fullständiga omdöme kan läsas här.