Kommissionen svarar på gemensamt brev om Ungern från Liberties och ungerska organisationer

Ungerska icke-statliga organisationer och Liberties uppmanade nyligen kommissionen att vidta tre åtgärder för att skydda rättsstatsprincipen och icke-statliga organisationers frihet i Ungern och EU i stort. Här är vår utvärdering av kommissionens svar.

Förra veckan fick Liberties svar från Europeiska kommissionen på det brev vi skrev tillsammans med Hungarian Civil Liberties Union och Hungarian Helsinki Committee till Frans Timmermans, förste vice ordförande för EU-kommissionen. Du kan läsa brevet i sin helhet här. I vårt brev uppmanade vi kommissionen att göra tre saker:

  • För det första, att inleda förfaranden mot den ungerska regeringen för den fientliga lag mot icke-statliga organisationer som antogs i juni.
  • För det andra, att aktivera sitt rättsstatsramverk gentemot Ungern. Detta är ett förfarande som tillåter kommissionen att utreda om en regering monterar ner de institutioner och lagar som skyddar rättsstatsprincipen och att utfärda rekommendationer till den regeringen om hur man kan ställa situationen tillrätta.
  • För det tredje, att vidta ett antal åtgärder för att bättre skydda icke-statliga organisationer som främjar EU:s grundläggande demokratiska värderingar, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen. Åtgärderna vi bad om inkluderar: att utnämna ett organ eller en person inom kommissionen som kan övervaka angrepp mot icke-statliga organisationer inom EU och samtala med regeringar som står ansvariga för sådana handlingar; och att förbättra sättet som kommissionen delar ut bidrag till icke-statliga organisationer inom EU så att det svarar mot hur icke-statliga organisationer tilldelas medel utanför EU.

Kort efter att vi skickade vårt brev inledde kommissionen mycket riktigt ett rättsligt förfarande mot Ungern med avseende på den fientliga lagen mot icke-statliga organisationer. Men i sitt svar på vårt brev uppgav kommissionen att man inte kommer att aktivera sitt rättsstatsramverk eller utveckla nya åtgärder för att stödja icke-statliga organisationer inom EU.

Angående kommissionens vägran att aktivera rättsstatsramverket mot Ungern har Stefánia Kapronczay, verkställande chef för Hungarian Civil Liberties Union, sagt att:

"Kommissionen underskattar situationens allvar. Kommissionens brev uppger att ramverket enbart kan aktiveras när nationella mekanismer som skyddar rättsstatsprincipen, såsom Ungerns författningsdomstol, inte längre kan skydda rättsstatsprincipen effektivt. Enligt kommissionens åsikt kan författningsdomstolen fortfarande utföra denna funktion. I realiteten är den ungerska författningsdomstolen inte längre ett oberoende organ. Domarkåren är fylld av politiskt tillsatta och utfärdar regelbundet beslut som tjänar regeringens intressen istället för att skydda rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter. Utöver detta har domstolen fått sin befogenhet att granska lagstiftningens lagenlighet kraftigt inskränkt."

På samma fråga sade Márta Pardavi, en av Hungarian Helsinki Committees ordföranden:

"Vi välkomnar kommissionens beslut att inleda ett överträdelseförfarande angående den lag mot icke-statliga organisationer som antogs i juni. Men tidigare exempel visar att tidigare överträdelseförfaranden, till och med de som kulminerade i en dom mot regeringen av domstolen i Luxembourg, inte har kunnat reparera skadan som gjorts mot skyddet av mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Ungern. Den ungerska regeringen har misslyckats med att implementera dessa tidigare domar från EU-domstolen på lämpligt sätt, genom att enbart vidta de minimi-åtgärder som krävs för att undvika att kommissionen agerar på nytt. Med hänsyn till detta borde kommissionen aktivera sitt rättsstatsramverk. Det skulle göra det möjligt för EU att vidta mer omfattande åtgärder som effektivt kan ta itu med den inverkan på demokrati, rättigheter och rättsstatsprincipen som ackumulerats av de många negativa reformer som har skett i Ungern sedan år 2010."

Liberties skulle även vilja påpeka att det runt om i EU pågår en expansion av praxis som begränsar icke-statliga organisationers verksamhet för att främja demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter. Dessa inkluderar förtalskampanjer, nedskärningar av finansiella medel, överreglering och utfrysning av icke-statliga organisationer från lagstiftande och politiska processer.

Du kan läsa en artikel som Liberties publicerat här med en översikt av dessa problem. Som vi förklarar i vår forskning är sättet som kommissionen för nuvarande finansierar icke-statliga organisationer på nationell nivå potentiellt kontraproduktivt och behandlar dem mer som underleverantörer än som avgörande stöttepelare för demokratin, som kan jämföras med en fri press och oberoende domstolar. Om EU ska kunna skydda sina grundläggande värderingar måste unionen börja med att stödja de icke-statliga organisationer som bidrar till att främja dem, precis som EU gör i länder utanför unionens gränser.

Läs hela kommissionens svar på vårt brev här.