Spaniens ombudskvinna varnar för 'brister' i den spanska asylprocessen

Bland problemen som den spanska ombudskvinnan tar upp i sin rapport är det faktum att det är omöjligt att ansöka om asyl vid ambassader utomlands.
Den 20 juli presenterade den spanska ombudskvinnan sin "Rapport om asyl i Spanien: internationellt skydd och värdsystemsresurser."

Rapporten analyserar situationen i det spanska asylsystemet och lägger fram ett antal rekommendationer för hur mottagandet och integrationen av asylsökanden kan förbättras i Spanien.

Rapporten pekar ut ett antal tillkortakommanden inom Spaniens system för asyl. Först belyses bristningarna i lagstiftningen, såsom det faktum att EU:s direktiv 2013/32/EU (om asylförfaranden) och 2013/33/EU (om mottagningsvillkor) inte har implementerats i spansk lag. Det har heller inte skett någon utveckling med avseende på bestämmelserna i asyllagen.

'Visar brister'

Dessutom beklagar ombudskvinnan att det från och med den senaste reformen av asyllagen inte är möjligt att söka asyl eller skydd vid spanska ambassader utomlands.

Ombudskvinnan menar att detta "skulle kunna underminera Spaniens internationella förpliktelser till Genèvekonventionen" och uppmanar regeringen att "antingen återinföra alternativet, eller att reglera beviljandet av humanitära visum."

Rapporten visar även på att det ökade antalet ansökningar om internationellt skydd har lett till avsevärda fördröjningar i hanterandet av ansökningar, och asyl- och flyktingorganet "visar brister."

Bristande information

Vidare är informationen om internationellt skydd som ges till potentiella sökande också bristande och måste förbättras - det saknar helt könsdimension, och språket är otillräckligt för personer med låg utbildningsnivå eller barn.

Slutligen belyser rapporten även behovet av att förbättra koordineringen mellan olika statliga organ och ministerförvaltningar för hanteringen av ansökningar om internationellt skydd och mottagandet av sökande.