Nytt policydokument: använd EU:s budget för att skydda demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

I tid till att EU inleder förhandlingar om den nya fleråriga budgetramen lägger Liberties fram två förslag på hur man bör skydda europeiska värden genom EU:s budget – om villkor för EU-medel och en ny fond till stöd för icke-statliga organisationer.
EU har haft svårt att använda sina existerande rättsliga och politiska befogenheter för att övertyga regeringar i till exempel Ungern och Polen om att upphöra med sin bakåtsträvande politik. Det är hög tid för EU att använda sitt tyngsta övertalningsmedel: unionens ekonomiska makt. Den kommande fleråriga budgetramen (FBR) kan vara sista chansen för EU att vidta verkningsfulla åtgärder för att bevara sina värderingar, med tanke på de högerextrema politiska partiernas stigande popularitet som kommer att begränsa EU:s manövreringsutrymme i framtiden.

EU-kommissionen, Europaparlamentet och nationella regeringar inleder nu förhandlingar om kommande FBR. Denna överenskommelse kommer att slå fast hur mycket pengar EU har tillgängligt och hur unionen kommer att spendera dessa under fem till sju år med start år 2020. FBR för 2014–2020 uppgick till omkring 1 biljon euro, vilket gav EU en årlig budget på 155 miljarder euro.

Liberties har publicerat ett policydokument som lägger fram två förslag för hur EU kan använda kommande FBR för att skydda och främja demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

Ladda ner hela policydokumentet (på engelska) här.

Ladda ner sammanfattningen här.

Ladda ner sammanfattningen på: bulgariska, spanska, litauiska, franska, rumänska, italienska, och snart fler språk...

För det första: en modell som skulle göra det möjligt för EU att strypa tillgången till europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) när ett medlemsland kränker rättsstatsprincipen. Alla EU-regeringar får ESI-fonder för att hjälpa dem förbättra sina ekonomier. Från 2014–2020 uppgick ESI-fonderna till omkring 450 miljarder euro. EU:s främsta mål att ”främja freden, sina värden och folkens välfärd." Att tillåta medlemsländer som underminerar EU:s värden att dra nytta av ESI-fonderna strider därför mot EU:s syfte. Liberties förklarar hur små ändringar i lagstiftningen, som skulle implementera EU-domstolens existerande rättspraxis, skulle göra det möjligt för EU att strypa tillgången till finansiella medel för regeringar som motarbetar rättsstatsprincipen. Om några av dessa åtgärder skadar allmänheten skulle kommissionen kunna låta medlen fortsätta flöda men frånta de nationella myndigheterna kontrollen över deras styrning.

Den andra modellen som Liberties föreslår är en ny EU-fond som skulle stödja icke-statliga organisationer som främjar och skyddar europeiska värden. Vi kallar detta ett instrument för europeiska värden. Icke-statliga organisationer, likt ett oberoende rättsväsen och en fri press, är avgörande för främjandet och skyddet av europeiska värderingar. På grund av detta står icke-statliga organisationer som arbetar för europeiska värden inför allt fler restriktioner, inklusive förtalskampanjer och finansiella nedskärningar. Genom att stödja icke-statliga organisationer skulle EU stärka deltagandedemokratin, regeringars ansvarsskyldighet inför lagen och de rättsliga standarder som icke-statliga organisationer upprätthåller. Än viktigare: att finansiera icke-statliga organisationer skulle bidra till att skapa stöd för europeiska värden hos allmänheten på gräsrotsnivå. Detta skulle göra det svårare för auktoritära populister att locka stöd samtidigt som de underminerar skydd av demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Just nu erbjuder EU inga medel för icke-statliga organisationer i sina medlemsländer som kan användas till att främja och skydda europeiska värden. Å andra sidan spenderar EU flera miljarder euro på att stödja dessa aktiviteter i länder utanför EU. De huvudsakliga källorna till finansiella medel för icke-statliga organisationer som främjar och skyddar europeiska värden inom EU är Norges, Islands och Lichtensteins regeringar (160 miljarder euro 2009–2014 i Central- och Östeuropa) och flera filantropiska stiftelser (235 miljarder euro år 2015 i Västeuropa). Liberties föreslår att den nya EU-fonden bör dela ut 2 miljarder euro över en period på sju år för att komplettera EU:s stöd till icke-statliga organisationer utanför EU.

Instrumentet för europeiska värdens mål bör vara att bygga en hälsosam sektor av icke-statliga organisationer som är stark nog att hålla regeringar ansvariga för sina rättsliga skyldigheter och hjälpa allmänheten att engagera sig i lagstiftande och beslutsfattande processer. Allra viktigast: den nya fonden skulle hjälpa icke-statliga organisationer att stärka sin förmåga att kommunicera effektivt med allmänheten för att skapa stöd för europeiska värden på gräsrotsnivå.

Instrumentet för europeiska värden bör drivas av oberoende fondförvaltare. Dessa skulle vara organisationer som är oberoende av regeringar och religiösa eller politiska grupper. Eftersom fondförvaltarna är oberoende av EU bör de inte vara skyldiga att tillämpa restriktiva EU-regler som hindrar eller avskräcker mindre icke-statliga organisationer från att ansöka om finansiella medel.

Auktoritära populister fortsätter att växa i styrka och driva politik för att riva upp den pluralistiska demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Instrumentet för europeiska värden är en unik möjlighet för EU att göra ett strategiskt ingripande som skulle samla den allmänna opinionen kring europeiska värden. Sannolikheten att politiska påtryckningar från EU är verkningsfulla och att EU:s verktyg för att tillämpa sådana påtryckningar används är mindre om det inte finns stöd för europeiska värden på gräsrotsnivå. På samma sätt som EU bör tillägna finansiella medel för att stödja icke-statliga organisationer som främjar och skyddar demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna bör unionen strypa tillgången till ESI-fonder för auktoritära regeringar som tar emot EU-medel men samtidigt motarbetar de grundläggande principer som unionen grundats på.

Ladda ner hela policydokumentet (på engelska) här.

Ladda ner sammanfattningen här.

Ladda ner sammanfattningen på: bulgariska, spanska, litauiska, franska, rumänska, italienska, och snart fler språk...