EU-kommissionen misslyckas med att leverera en frihetsfond

Europaparlamentet har bett kommissionen att skapa en ny fond för att stödja människorättsgrupper inom EU. Kommissionen har misslyckats med att leverera. Vi ställer vad parlamentet bett om mot vad kommissionen tog fram.

Liberties har nyligen publicerat en analys av hur kommissionens förslag om ett program för rättigheter och värden står sig i relation till Instrumentet för europeiska värden som Europaparlamentet tog fram tillsammans med civilsamhällesorganisationer, samt huruvida kommissionens förslag innebär ett steg i en ny riktning jämfört med de två existerande finansieringsprogrammen, "Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap" (REC) samt "Ett Europa för medborgarna" (EfC).

Kommissionens förslag garanterar i praktiken en förlängning av existerande program. Dessa behandlar icke-statliga organisationer som underleverantörer som hjälper kommissionen att implementera EU:s lagstiftning och policy. Därmed misslyckas det med att leverera några av de aspekter av IEV som skulle stödja skapandet av en hälsosam och hållbar icke-statlig sektor med kapacitet att främja och skydda de värden som fastlås i artikel 2 av EU-fördraget. Med den populistiska auktoritarianismens uppgång i åtanke ser det ut som att kommissionen kan vara på väg att kasta bort den sista chansen man kommer att få medan progressiva regeringar fortfarande står i majoritet i EU att hejda extremhögerns frammarsch genom att vidta meningsfulla åtgärder för att bygga gräsrotsstöd för demokratin, rättsstatsprincipen och våra grundläggande rättigheter.

Vill du veta mer om Instrumentet för europeiska värden? Klicka här.

De huvudsakliga resultaten från analysen är som följer:

  • IEV skulle omfatta medel för aktiviteter som främjar och skyddar europeiska och internationella rättsliga standarder, som i sin tur säkrar den pluralistiska demokratin, rättstatsprincipen och våra grundläggande rättigheter. Kommissionens förslag, å andra sidan, har alltför smal omfattning. Som en förlängning av REC och EfC begränsar förslaget stöd till främjande av specifika aspekter av EU:s lagstiftning och policy samt åtgärder på transnationell eller unionsnivå.
  • De aktiviteter som skulle få stöd av IEV innefattar påverkansarbete, tillsynsverksamhet, bevakning och rapportering till internationella tillsynsorgan, rättstvister, samt mobilisering av och utbildning för allmänheten. IEV skulle även bygga upp den icke-statliga sektorns kapacitet att kommunicera mer effektivt med allmänheten. Kommissionens förslag inkluderar inte dessa aktiviteter och fortsätter i stora drag att stödja samma aktiviteter som REC- och EfC-programmen.
  • IEV skulle erbjuda verksamhetsstöd till icke-statliga organisationer som arbetar på nationell och gräsrotsnivå med grund i en mer flexibel tolkning av EU:s budgetförordning för att avlägsna barriärerna för gräsrotsorganisationer, såsom behörighet och krav om samfinansiering samt rapporteringsbördan. Detta skulle uppnås genom att förmedlande organ delar bidragen vidare till mindre icke-statliga organisationer. Kommissionens förslag ger inte utrymme för en mer flexibel tolkning av budgetförordningen, som hittills tolkat alltför snävt så att gräsrotsorganisationer i praktiken ska uteslutas.
  • IEV:s förmånstagare skulle vara icke-statliga organisationer som arbetar för att skydda och främja de värden som fastslås i artikel 2 av EU-fördraget. IEV skulle i storlek uppgå till det finansiella stöd som EU ger till icke-statliga organisationer som främjar dessa värden i tredje länder. Detta motsvarar 2 miljarder euro över en period på 7 år. Kommissionens förslag lägger fram en budget om 641 miljoner euro, som inte enbart kommer att läggas på att stödja icke-statliga organisationer då den är öppen för alla juridiska enheter (offentliga såväl som privata) i medlemsländerna och ett stort antal tredje länder samt internationella organisationer.

Vill du veta mer om Instrumentet för europeiska värden? Klicka här.

Klicka här för att ladda ner vår jämförande analys.