EU måste stärka skyddet av våra grundläggande värden

Angreppen mot demokratin och våra rättigheter fortsätter. Därför vill Liberties erbjuda europeiska ledare vårt nytänkande kring vad man kan göra för att bättre skydda unionens grundläggande värden.

Om du har varit uppmärksam kanske du har noterat att många regeringar fortsätter att hota våra grundläggande rättigheter. Och det handlar inte om enstaka problem. Det handlar om regeringar som försöker nedmontera hela system som finns på plats för att skydda oss. Som försöker ta över domstolar, fiffla med valsystem, kapa media för att sprida hatfylld propaganda och förhindra rättighetsfrämjande grupper från att skydda oss.

Liberties har nyligen publicerat ett dokument med förslag på förbättringar som EU kan implementera för att bättre skydda allmänheten mot regeringar med auktoritär agenda. Våra rekommendationer inkluderar följande:

  • EU bör regelbundet granska vad varje enskild regering gör för att tillämpa demokratin, rättsstatsprincipen och våra grundläggande rättigheter. Denna process bör ske en gång per år eller vartannat år så att problem kan upptäckas och lösas innan de blir allvarliga eller sprider sig. Det skulle involvera framtagandet av en oberoende rapport för varje land som sedan diskuteras med nationella regeringar och parlament. Vid slutet av diskussionsperioden skulle varje land få rekommendationer på förbättringar.
  • EU bör ge finansiellt stöd till grupper som arbetar för att främja rättigheter och demokrati. Dessa grupper bör använda pengarna till att utbilda allmänheten om deras rättigheter och hur de kan nyttja dem, till att bevaka huruvida regeringar uppfyller sina lagliga skyldigheter och till att driva rättsprocesser när problem uppstår.
  • EU bör förbättra de verktyg man redan har för att sätta politiskt och rättsligt tryck på regeringar som bryter ner regler och attackerar institutioner som finns till för att skydda rättigheter och demokratin, såsom oberoende domstolar och media. Samtliga delar av EU kan förbättras. Till exempel kan Europaparlamentet göra det lättare att skydda unionens grundläggande värden genom att bilda ett tvärpolitiskt organ som skulle göra det möjligt för ledamöter från olika politiska grupper att samarbeta mer effektivt.

Senare den här månaden kommer EU-kommissionen publicera rekommendationer för hur EU skulle kunna göra mer för att skydda unionens grundläggande värden. Kommissionen publicerade nyligen ett dokument (pressmeddelandet "Rättsstatsprincipen – EU-kommissionen startar en debatt för att stärka rättsstatligheten i EU") som lägger fram förslag på var man anser att förbättringar kan göras och ber om input från experter. Liberties nya dokument är ett svar på kommissionens begäran.

Ladda ner hela dokumentet här.