Polsk domstol avslår begäran om utlämning av flykting till Turkiet

Mannen efterlystes av Turkiet som medlem i en terroristgrupp, men hans status som flykting hade redan beviljats av belgiska myndigheter.
I början av april granskade den regionala domstolen i Gorzów Wielkopolski i västra Polen en begäran om utlämning av Erdal Gökoğlu till Turkiet. Gökoğlu hade anklagats för att vara medlem i en terrorisgrupp.

Erdal Gökoğlu greps i Polen i januari, vid en vanlig gränskontroll. Han reste in i Polen för att närvara vid en bekants bröllop. När polisen kontrollerade Gökoğlus dokument noterade de att han efterlystes av Interpol, på Turkiets begäran.

Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter förberedde ett utlåtande angående Gökoğlus fall. De menar att det faktum att den häktade erhållit flyktingstatus från belgiska myndigheter är tillräcklig grund för att avslå begäran om utlämning.

Genèvekonventionens regelverk gällande flyktingars status förbjuder utlämningen av flyktingar till länder där deras liv kan komma att vara i fara.

Utlåtandet refererade också till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt vilken medlemsländer måste garantera rätten till asyl i enlighet med Genèvekonventionens regler.

Domstol sänder 'positiv signal'

I motiveringen till domen påpekade den polska regionala domstolen som prövade fallet att Erdal Gökoğlu erhållit flyktingstatus i Belgien. Domstolen tog även i åtanke både Helsingforsstiftelsens utlåtande och Europadomstolens dom i fallet Kavaklioğlu och andra mot Turkiet. Fallet nämns även i Helsingforsstiftelsens utlåtande.

Erdal Gökoğlu var en av de sökande i fallet Kavaklioğlu och andra mot Turkiet. Europadomstolen i Strasbourg bedömde att turkiska myndigheter hade kränkt hans rätt till liv som garanteras under artikel 2 i Europakonventionen.

Den regionala domstolen hävdar att Gökoğlus mänskliga rättigheter riskerar att kränkas om han utlämnas till Turkiet. Domstolen tar därmed i beaktande Helsingforsstiftelsens representants vittnesmål om brott mot rätten till rättvis rättegång i Turkiet, tortyr av fångar, och undermåliga livsvillkor i turkiska fängelser.

"Domstolens beslut i fallet om Erdal Gökoğlu sänder en positiv signal för framtiden. Jag hoppas att polska domstolar utvecklar ett stående resonemang som erkänner att det faktum att en flykting erhållit flyktingstatus under Genèvekonventionen innebär tillräcklig grund för att avslå en begäran om utlämning," sade Jacek Białas, en av Helsingforsstiftelsens juridiska rådgivare, som närvarade vid rättegången.

Situationen för fångar i Turkiet

Det finns flera hundra politiska fångar i Turkiet (inklusive journalister och universitetsprofessorer) som dömts för medlemskap i militära grupper eller för att stödja terrorhandlingar. Personer som står inför sådana anklagelser kan dömas även om bevisningen är otillräcklig - och definitionen av terrorism är extremt bred.

Villkoren i turkiska fängelser är eländiga: de är överfulla och tillgången till sjukvård är begränsad. Domare och åklagare i Turkiet arbetar under kraftigt politiskt tryck och deras oberoende är under ständigt hot.