Europarådets tortyrkommitté: bristande skydd mot tortyr vid återresor från Spanien och Italien

Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har publicerat sin rapport om återresor från Spanien och Italien.
Europarådets tortyrkommitté har bevakat två återresor: en från Rom till Lagos, Nigeria, den 17 december år 2015, och en från Madrid till Bogotá, Colombia, och Santo Domingo, Dominikanska Republiken, den 18 februari år 2016.
Tortyrkommittén bevakade flygresorna för att analysera hur utländska medborgare skickas tillbaka från de två länderna med flyg. Båda operationerna genomfördes i samordning med EU-myndigheten Frontex och nationella myndigheter.

Spanien

Angående returresan från Spanien noterar kommitténs rapport att migranterna som skickats tillbaka endast informerades om flygresan några få timmar innan avgång, och uppmanar därför myndigheter att underrätta migranter skriftligen och med några dagars framförhållning för att säkerställa tillgång till advokat och telefon före avresa.

Rapporten dokumenterar en incident av medicinsk natur under flygresan och påminner myndigheter om vikten av att säkerställa hälsoundersökning av migranter som skickas tillbaka före flygresan för att utvärdera om individen är frisk nog att flyga. Rapporten rekommenderar även att myndigheter bör erbjuda utbildning för eskortpersonalen, med särskilt fokus på de psykologiska aspekterna av deras uppgift.

Den övervakande delegationen dokumenterade även oproportionerligt användande av fasthållningsåtgärder, och rapporten rekommenderar att myndigheter granskar sin nuvarande praxis med hänsyn till europeiska människorättsstandarder.

Italien

Kommitténs rapport om Italien uttrycker oro för hur den italienska regeringen hanterade flygresan. För det första noterar kommittén att migranterna informerades om deras avlägsnande från Italien samma dag som flygresan var inplanerad, i likhet med resan från Spanien.

Ett annat problem som tortyrkommitténs delegation noterade var att vissa av migranterna som skickades tillbaka fortfarande deltog i pågående överklaganden i italiensk domstol. I sin rapport uppmanar kommittén Italien att införa en mekanism för att förbättra informationsflödet mellan domstolar och polisen om pågående överklaganden.

Angående denna fråga svarade den italienska regeringen att man har infört nya förfaranden för att bättre skydda avvisade asylsökande och säkerställa rättsligt skydd för de som överklagar orättvisa avslag. Regeringen uppgav även att man just nu utvärderar förslag för en förfarandemässig reform som kommer att reducera tiden det tar att granska asylansökningar och antalet undantag från automatiskt upphävande av förvaltningsbeslut. Det bör dock noteras att sådana reformförslag har kritiserats av Italiens civilsamhälle som djupt bristfälliga och möjligen farliga (såsom är fallet med den föreslagna reformen av tvistemål om asylfall som i princip skulle avskaffa överklagan mot avslag av internationellt skydd).

Den italienska rapporten uppger även att varje person som ska avlägsnas bör genomgå en hälsoundersökning före avgång och att man bör utfärda ett intyg om att personen är frisk nog att flyga. Rapporten rekommenderar även att man ägnar särskild uppmärksamhet till eskortpersonalen, som utsätts för kraftig stress när de utför sitt arbete. Regeringen svarade med att påpeka att eskortpersonalen genomgår psykosociala och fysiska undersökningar samt särskilda kurser om relevanta operationella och rättsliga aspekter innan de påbörjar sitt arbete.

Frontex rekommendationer

Båda rapporterna innehåller samma rekommendationer till Frontex, inklusive:

  • Frontex och dess statliga parter bör införa exaktare regler om användandet av fasthållning.
  • Man bör implementera ett effektivt klagomålsförfarande som är tillgängligt för fångar fram tills att de anlänt till destinationslandet.

Klicka här för att läsa den spanska regeringens svar på rapporten.

Klicka här för att läsa den italienska regeringens svar på rapporten.

Den här artikeln sammanställdes av Rights International Spanien och den Italienska koalitionen för medborgerliga rättigheter och friheter.