Öppet brev om Artikel 13 – övervakning och filtrering av innehåll på internet är oacceptabelt

Här är det öppna brevet från 57 undertecknare som ber EU:s beslutsfattare att stryka Artikel 13 från det nya förslaget om upphovsrätt i den digitala inre marknaden.

Liberties och EDRi tog initiativet till ett öppet brev för att be Europaparlamentets ledamöter att dra tillbaka Artikel 13 från förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv. Brevet skrevs under av 57 organisationer som arbetar för mänskliga och digitala rättigheter.

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag som skulle tvinga internetföretag som delar och lagrar användargenererat innehåll – inklusive plattformer för delning av videoklipp eller bilder, och till och med hemsidor för kreativt skrivande – att filtrera material som laddas upp till deras tjänster. De undertecknade hävdar att förslaget skulle leda till omåttlig filtrering och avlägsnande av innehåll, samt konstant övervakning av användares aktivitet på nätet. Dessa omständigheter skulle kränka yttrandefriheten, informationsfriheten samt rätten till privatliv. Organisationerna omber därför Europaparlamentets ledamöter att stryka Artikel 13 från förslaget.

Här är vårt öppna brev:

Kära ordförande Juncker,

Kära ordförande Tajani,

Kära ordförande Tusk,

Kära premiärminister Ratas,

Kära premiärminister Borissov,

Kära ministrar,

Kära ledamot Voss,

Kära ledamot Boni,

De undertecknade parterna representerar organisationer för grundläggande rättigheter.

Grundläggande rättigheter, rättvisa och rättssäkerhet är av sin natur sammanlänkade och utgör de kärnvärderingar som EU grundats på. Alla försök att åsidosätta dessa värderingar underminerar det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstater som krävs för att EU ska fungera. Samtliga sådana försök skulle även underminera de förpliktelser som den Europeiska unionen och de nationella regeringarna ålagt sig gentemot sina medborgare.

Artikel 13 i förslaget till ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden innefattar skyldigheter för internetföretag som skulle vara omöjliga att respektera utan införandet av omåttliga begränsningar av medborgares grundläggande rättigheter.

Artikel 13 introducerar nya skyldigheter för företag som tillhandahåller tjänster på nätet och som delar samt lagrar användargenererat innehåll – såsom plattformer för delning av videoklipp eller bilder, eller till och med hemsidor för kreativt skrivande – inklusive skyldigheter att filtrera material som laddas upp till deras tjänster. Artikel 13 tycks vålla sådan rättslig osäkerhet att onlinetjänster inte skulle ha något annat val än att övervaka, filtrera och blockera EU-medborgares kommunikation om de vill ha en chans att kunna fortsätta sin verksamhet.

Artikel 13 strider mot existerande regler och EU-domstolens rättspraxis. Direktivet om elektronisk handel (2000/31/EC) reglerar ansvarsskyldigheten för de internetföretag som publicerar innehåll å sina användares vägnar. Enligt de existerande reglerna finns det en skyldighet att ta bort innehåll som bryter mot upphovsrätten när tjänsteleverantören väl uppmärksammats.

Artikel 13 skulle tvinga dessa företag att aktivt övervaka sina användares innehåll, vilket strider mot reglerna i direktivet om elektronisk handel om att det inte finns någon "allmän skyldighet att övervaka." Kravet om att installera ett system för filtrering av elektronisk kommunikation har två gånger avslagits av EU-domstolen, i fallen Scarlet Extended (C 70/10) och Netlog/Sabam (C 360/10). Därför skulle en lagstiftad bestämmelse som kräver att internetföretag installerar ett filtreringssystem med allra största säkerhet avslås av EU-domstolen, eftersom det skulle strida mot kravet om en skälig balans mellan rätten till immateriell egendom å ena sidan och friheten att bedriva affärer och rätten till yttrandefrihet, såsom att ta emot eller sprida information, å andra sidan.

Kravet om att filtrera innehåll på det här sättet skulle kränka yttrandefriheten såsom den läggs fram i Artikel 11 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Om internetföretag måste använda filtreringsmekanismer för att undvika potentiell ansvarsskyldighet kommer de att göra det. Detta kommer att leda till omåttlig filtrering och avlägsnande av innehåll, och det kommer att begränsa friheten att både sprida och motta information.

Om EU:s lagstiftning strider mot stadgan om de grundläggande rättigheterna är det troligt att nationella författningsdomstolar kommer att vara frestade att inte tillämpa den, och vi kan vänta oss att en sådan bestämmelse kommer att hävas av EU-domstolen. Detta är vad som skedde med datalagringsdirektivet (2006/24/EC), när EU:s lagstiftare ignorerade problem med förenligheten med stadgan om de grundläggande rättigheterna. År 2014 förklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet ogiltigt eftersom det stred mot stadgan.

Med hänsyn till dessa argument ber vi de relevanta beslutsfattarna att stryka Artikel 13.

Undertecknade:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

European Digital Rights (EDRi)


Access Info

ActiveWatch

Article 19

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Asociación de Internautas

Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR)

Associazione Antigone

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Bits of Freedom (BoF)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy & Technology (CDT)

Centre for Peace Studies

Centrum Cyfrowe

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Code for Croatia

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation (EFF)

epicenter.works

Estonian Human Rights Centre

Freedom of the Press Foundation

Frënn vun der Ënn

Helsinki Foundation for Human Rights

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights (IPHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

JUMEN - Human Rights Work in Germany

Justice & Peace

La Quadrature du Net

Media Development Centre

Miklos Haraszti (Former OSCE Media Representative)

Modern Poland Foundation

Netherlands Helsinki Committee

One World Platform

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Open Rights Group (ORG)

OpenMedia

Panoptykon

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Reporters without Borders (RSF)

Rights International Spain

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Statewatch

The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)

Xnet


CC: Medlemsländernas ständiga och ställföreträdande ständiga representanter vid EU

CC: Ordförande för Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) och utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

CC: Skuggföredragande och ledamöter av Europaparlamentet i JURI och LIBE

CC: JURI:s och LIBE:s sekretariat

CC: Sekretariatet för rådets arbetsgrupp för immaterialrätt (upphovsrätt)

CC: Sekretariatet för rådets arbetsgrupp för konkurrens

CC: Sekretariatet för rådets arbetsgrupp för forskning